Schlotthauer Uddrivelsen fra Paradis

Syndefaldet Efter Syndefaldet

Uddrivelsen fra Paradis. Af Joseph Schlotthauer.

Uddrivelsen

Mærker for dette billede: Adam og Eva, Holbein, Schlotthauer, Uddrivelsen