Contrafayt Kreüterbuch, Bogstav E, Kardinalen

Kreüterbuch: D Kreüterbuch: H

Kopi af Holbein's bogstav E brugt i Otto Brunfels' bog "Kreüterbuch Contrafayt. Trykt i 1539 af Johannes Schott.

Kreüterbuch: E

Mærker for dette billede: Alfabet, Holbein, Kardinal, Schott