Contrafayt Kreüterbuch, Bogstav E, Kardinalen

Kreüterbuch: D Kreüterbuch: E

Kopi af Holbein's bogstav E brugt i Otto Brunfels' bog "Contrafayt Kreüterbuch. Trykt i 1537 af Johannes Schott.

Kreüterbuch: E

Mærker for dette billede: Alfabet, Holbein, Kardinal, Schott