Der doten dantz mit figuren: Ridder

Figuren: Greve Figuren: Adelsmand

Ridderen fra Der doten dantz mit figuren. Der er en større version her: Figuren: Ridder.

Figuren: Ridder

Mærker for dette billede: Figuren, Ridder