Der doten dantz mit figuren: Kardinal

Figuren: Pave Figuren: Biskop

Kardinalen fra Der doten dantz mit figuren. Der er en større version her: Figuren: Kardinal.

Figuren: Kardinal

Mærker for dette billede: Figuren, Kardinal