Der Doten Dantz mit Figuren, Barnet

Figuren: Pave Wasmuth

Barnet fra 1488-oplaget af Der doten dantz mit figuren.
Ligesom i la Danse Macabre i Paris siger barnet, at det ikke kan tale: ».A.a. ich enkan noch nit sprechen / Hüde geborn hüde müß ich auffbrechen«. Der er en større version her: Figuren: Barn.

Figuren: Barn

Mærker for dette billede: Barn, Figuren