Death to the children

Death to the children

Death to the Children

La, la, I kiære Smaa! som ey Bekymring haver,
Og blant Jert Dukke=Tøy uskyldige omtraver;
    I maae i spæde Aar med Døden dandse bort,
    Og tiene til Beviis, at dette Liv er kort.
Til Leeg og Lystighed I Eders Sind henvender;
Thi Sielens svage Syn ey bedre Glæde kiender;
    Men om et Øyeblik I skal forklarede
    En større Herlighed udi GUds Himmel see.
I kand med Jer Forstand aldeles ikke fatte,
At man lyksalige i sær maae Eder skatte.
    Naar I fra Verdens Sværm døer bort i unge Aar,
    Og mindre syndige i Ævigheden gaaer.
La, la, you little dears! who doesn't have a worry,
And walk innocently among your doll-toys;
    You must in the tender years dance away with Death,
    And serve as a proof that this life is short.
You turn your minds toward play and merriment;
Because the weak eyesight of the soul knows no better joy;
    But in a moment you shall transfigured
    See a greater glory in God's heaven.
You can with your minds not understand,
That you must be considered especially blissful.
    When you die from the world's crowd in young years,
    And go less sinful into eternity.

The Children to Death

Er du den Bussemand, som kand alt Folket kyse,
Og for hvis blotte Navn det varme Blod maae gyse?
    Du forekommer os aldeles ikke fæl;
    Med Børn du leege kand, og derhos dandser vel.
Vi gierne dandser med, hvorhen du os vil have.
Vi finder ingen Skræk, at see de mørke Grave.
    Tag os kun, kiære Død! og dands med os afsted;
    Men vi vort Leege=Tøy vil gierne have med.
Skal vi paa GUds Behag her ikke leve længe,
Saa tør vi heller ey til nogen Lykke trænge.
    Er den meest lykkelig, som slipper først herfra:
    Til din Indbydelse med Lyst vi siger Ja.
Are you the bogey who can scare all people,
And for whose name the warm blood must chill?
    You do not appear loathsome to us;
    You can play with children and besides you dance well.
We will gladly dance along wherever you want us to.
We find no fear in seeing the dark graves.
    Take us, dear Death! and dance away with us;
    But we would like to bring our toys along.
If it does not please God to let us live any longer,
then we cannot need any happiness.
    Is he most happy who gets away from here first:
    To your invitation we say yes with pleasure.

* * * *

Af Dødens Adfærd her vi tydelig erfarer,
At han ey nogen Stand, og nogen Alder sparer.
    Naar Ungdoms favre Aar fra Døden ey kand frie,
    Hvor kand da Alderdom mod Dødens Magt staae bie?
From Death's behaviour we clearly learn,
That he doesn't spare any class or age.
    When the fair years of youth cannot free you from Death,
    How then can old age resist the power of Death?