Death to the Lovers

Death to the Lovers

Death to the Lovers

Naar Kierlighedens Ild hos de Forelskte brænder,
De meget sielden da sit eget Beste kiender,
    Og tænker allermindst paa Død og Ævighed;
    Thi andre Tanker har i deres Sind da Sted.
Men saae man ikke tidt, at ogsaa Bryllups=Dagen
Har Sorrigs Ende giort paa heele Glædskabs Sagen,
    At de, som fyldte op af Kierligheden gik,
    Formedelst Dødens Magt hinanden aldrig fik.
I heftig Elskende kand knap for Elskov sandse;
Men vider, at I skal med mig fra Verden dandse.
    I her faaer meer ey Deel i Lystighed og Spil.
    En anden Tone jeg for Jer opstemme vil.
When the fire of affection burns by the lovers,
they very rarely know what is good for themselves,
    and they think least of all of Death and eternity;
    because other thoughts are taking place in their minds.
But did one not often see that also the wedding day
has made a sorrowful end to all happiness,
    [and] that those who walked around full of love,
    never got each other because of the power of Death.
You fiery lovers can hardly sense anything because of love;
but know this: you shall dance with me from the world.
    You will no longer have a part in merriment and games.
    Another note I shall play for you.

The lovers to Death

Har de Forelskede ey Forraad nok af Nøden,
At de jo derhos og skal have Frygt for Døden.
    Det Ord et Tordens Ord er ret for Hierterne,
    Som Kierlighedens Glød giør heftig brændende.
Hvor jammerfuldt et Liv bør dette dog at hede,
At Dødens grumme Haand forstyrrer største Glæde.
    Saa naar man tænker til at leve allerbest,
    Har Døden Livets Lys og Hiertets Lyst udblæst.
Skal vi da skilles ad, og fra hinanden rives?
Maae her ey Haand i Haand af Kierligheden gives?
    Vel an, saa lad det skee. Men Skade, Kierlighed
    Forblinder ofte Folk fra beste Øyemeed.
Do lovers not have enough supply of distress,
that they also need to fear Death.
    This word is a word of thunder for the hearts
    that the glow of love makes intensely burning.
How miserable a life must this be called,
that the grim hand of death disturbs the greatest happiness.
    So when you think of living best of all,
    Death has blown out the candle of life and the desire of heart.
Are we then to be separated and torn from each others?
May we not - hand in hand - give love?
    Well then, so let it happen. But it's to bad, love
    often blinds people from their best purpose.

* * * *

Naar Kierlighed er reen, den kand da intet mindre   
End Hiertets Attraae til det sande Gode hindre.
    Da elskes GUd i det vi elsker Mennesker,
    Og saadan Kierlighed en Trøst i Døden er.
When love is pure it can hinder nothing less
than the heart's desire for the true good.
    Then God is loved - in that we love humans,
    and such a love is a comfort in death.