Xyl. 39, Ridderen

Ridder
Xyl 39, Ridder

der Tod
Her Ritter, ir seÿtt auch an geschriben
Da ir Ritterschaft nw müst treiben
Mit dem tod vnd seinen chnechten
Euch hilfet weder schimpf oder vechten

der Ritter
Ich han, als ain strenger Ritter guet
Der welt gedient in höhen muet
Nw pin ich wider Ritters orden
Mit disen tantz getzwungen worden

Heidelberg's blokbog

Heidelberg
Heidelberg, Ridder

Her rytter ir seyt an geschreiben
Das ir nw ryttirschaft must treiben
Mit deme tode vnd seynen knechten
Euch hilft wedir schympf noch fechten

Ich habe als eyn strenger rytter gut
Der werlit gedynet yn hoem mut
Nu byn ich wedir rytters orden
An dezen tancz getwungen worden

Cpg 314

Ich hån als ain strenger rÿtter gůt
Der welt gedÿnt in hochem můt;
Nun pin [ich] wÿder rÿtters orden
An disen tancz gezw[u]ngen worden.

Cgm 270

.der tot spricht.
Her ritter ir sint angeschriben
Das ir mu ritterschaft müst triben
Mit dem tot vnd mit seinen chnechten
Euch hilft weder schimpf noch vechten

.der ritter spricht.
Ich han als ain strenger ritter gůt
Der welt gedienet in hochem můt
Nun pin ich wider ritters orden
An dissen tantz betzwungen worden

Berlin, Mgf 19

tot
Her riter ir sind an geschriben
Wan ir nu die riterschaft müsent triben
Mit dem tod vnd sinen knechten
Vch hilft weder schinpf noch fechten

riter
Ich han als ein strenger riter gůt
Der welt gedient in hochem můt
Nu bin ich wider riters orden
An disen tantz gezwungen worden

Augsburg, Cod. 157

der tod
Herr ritter ir seit an geschriben
Da ir nů ritterschaft müßt triben
Mit dem tod vnd seinen knechten
Euch hilfft weder schimpff noch vechten

der ritter
Ich han als ain ritter strenger gut
Der welt gedient in hohem můt
Nů pin ich wider ritters orden
An disen tantz getzůngen worden

Kleinbasel

Kleinbasel
Büchel, Ridder

Er ritter ir Sind ain gehriben
rittershaft mossen ir triben
mit dem todt vnd Sinen knechten
Es hilfft Wider Stirmen noch fechten

Es hab ein Stringer ritter gut
der Welt gedenet in haben mut
Nun Byn ich wider ritters orden
Ain dissen dantz gezw[u]gen worten

Basel

Basel
Merian, Ridder

    ¶ Der Todt.
HErr Ritter jhr sind angeschriben /
    Ritterschafft die müssen jhr triben
Mit dem Todte vnd seinen knechten /
    Es hilfft weder streiten noch fechten.

    Der Ritter.
ICh alß ein strenger Ritter gůt
    Hab der Welt dient mit Hohem můt:
Nun bin ich wider Ritters Orden
    An diesen Tantz gezwungen worden.