Raphael Meyer

Den Gamle Danske Dødedans, Side 18-19

sættes til Vers 144, hvorefter Paven tager til Orde og Vers 169 afløses af Dødens til ham henvendte Replik. Ord ningen bliver nu fremdeles, at først den Døende, dernæst Døden taler1). — Den danske Dødedans følger i Replikskiftet i denne Henseende samme Ordning som A, først Døden saa den Døende, men har tillige et Plus, idet Døden taler endnu en Gang til hver Person, i Reglen i 2 Vers, til Abbeden og Sognepræsten i 4 og til Munken i 5 Vers. Da Døden saaledes henvender sig to Gange til hver Person, synes den danske Bearbejdelse her at staa paa et ældre Trin end A og B; ligesom ovenfor (S. 15) eftervist synes den danske Bearbejder da at have kendt den lybsk-revalske Tekst, maaske endda dennes middelnederlandske Forbillede, idet dens Ordning maa kaldes naturligere og mindre kunstlet.

Personernes Rækkefølge i de her behandlede Dødedanse:

  Mariekirken      A       B       Dansk Dødedans
 1. Pave      1. Pave     1. Pave     1. Pave
 2. Kejser     2. Kardinal   2. Kejser    2. Kejser
 3. Kejserinde   3. Biskop    3. Kejserinde  3. Kejserinde
 4. Kardinal    4. Kejser    4. Kardinal   4. Konge
 5. Konge      5. Kejserinde  5. Konge     5. Hertug
 6. Biskop     6. Konge    6. Biskop    6. Kardinal
 7. Hertug     7. Hertug    7. Hertug    7. Biskop
 8. Abbed      8. Abbed    8. Abbed     8. Abbed
 9. Ridder     9. Korsridder  9. Ordensridder 9. Tyskordensherre
10. Karteusermunk 10. Læge    10. Munk     10. Læge
11. Adelsmand   11. Kannik   11. Ridder    11. Kannik
12. Domherre    12. Sognepræst 12. Kannik    12. Sognepræst
13. Borgmester   13. Munk    13. Borgmester  13. Munk
14. Læge      14. Ridder   14. Læge     14. Ridder
15. Aagerkarl   15. Official  15. Junker    15. Official

 

1) Ogsaa A, saaledes som den foreligger i Udgaven fra 1520, forser sig een Gang. Kejserinden slutter nemlig sin Replik med at sige
    V. 92 (= B 238): To steruē bin ik noch nenerleyewysz bereyt.
medens Døden begyndte med
    V. 81-82: Ia keyserynne dat is dat olde leet
                Se spreken alle, ick byn noch nicht bereyt,
hvilket kun kan give nogen Mening, naar det slutter sig til Kejserindens Ord, ikke omvendt, saa at vi her ligesom skimte et forsvundet Forbillede.(1)

  Mariekirken      A        B     Dansk Dødedans
16. Kapellan   16. Eneboer   16. Eneboer    16. [Eneboer]
17. Købmand   17. Borgmester  17. Borger    17. Borgmester
18. Degn     18. Nonne    18. Student    18. Nonne
19. Haandværker 19. Købmand   19. Købmand    19. [Købmand]
20. Eneboer   20. Junker    20. Nonne     20. Junker
21. Bonde    21. Jomfru    21. Haandværker  21. Jomfru
22. Yngling   22. Borger    22. Kirkeværge  22. Borger
23. Jomfru    23. Begine    23. Bonde     23. [Begine]
24. Barn     24. Nar     24. Begine    24. Nar
         25. Haandværker 25. Rytter    25. Haandværker
         26. Student   26. Jomfru    26. Student
         27. Bonde    27. Haandværkssv. 27. Bonde
         28. Rytter    28. Amme m. Barn 28. Rytter
         29. Haandværkssvend        29. [Haandværkssv.]
         30. Amme m. Barn          30. Amme m. Barn(2)

I Personernes Rækkefølge og Antal afviger baade A og B fra den malede Dødedans i Mariekirken, hvis Tal er 24. Fælles for A og B i Forholdet til deres Forbillede er, at de har udskudt 1) Aagerkarlen, 2) Kapellanen, 3) Degnen og i Steden for har optaget 1) Nonnen, 2) Borgeren, 3) Beginen, 4) Studenten, 5) Rytteren, 6) Haandværkssvenden; desuden har A indført 7) Sognepræsten, 8) Officialen, 9) Narren og B 7) Kirkeværgen (werkmeister), hvorved deres Personliste forøges til henholdsvis 30 og 28. — Den danske Dødedans følger i Personvalget ganske A, saa at vi i dens Lakuner uden nogen Betænkelighed kan indsætte 19. [Købmanden] 23. [Beginen] og 29. [Haandværkssvenden](2) og betegne den lille Rest af Nr. 24 som Dødens Svar til Narren. — Hvad Rækkefølgen angaar saa følges B fra Nr. 1 til 14 med Lübecker Dødedansmaleriet, men afviger for Restens Vedkommende meget stærkt. A afviger helt igennem i Rækkefølgen fra sit monumentale Forbillede.(3) Den danske Bearbejdelse slutter sig i sine Nr. 1-3 til Overensstemmelsen mellem B og Mariekirkens Dødedans; som Nr. 4-5 har den Konge og Hertug, der ogsaa i A følger efter hinanden som Nr. 6-7; dernæst har den som Nr. 6-7 Kardinalen og Biskoppen, der ligeledes i A følger efter hinanden som Nr. 2-3; Nr. 8-9 er fælles for alle 4 Rækker, og Danskeren følger nu fremdeles slavisk i A's Fodspor.

"A" er Dodendantz fra 1520, og "B" er Des dodes dantz fra 1489.

Fodnoter: (1) (2) (3)

et forsvundet Forbillede...: Det er muligt, men forklaringen er snarere den enkle, at Dodendantz er så rodet, at det er svært at gætte, hvad rækkefølge replikkerne skal læses i. Se evt. diskussionen om er Dodendantz ældre end Des dodes dantz? og se lav din egen dødedans for en forklaring på, hvorfor Dodendantz er så rodet.

Bemærk, at Meyer ifølge sin fodnote 1 på side 11 benytter sig af et afskrift af Dodendantz og altså aldrig har haft bogen (eller en faksimile) i sine hænder.

Efter at Meyer skrev dette, er bogen Dødedantz dukket op, der viser, at ammen med barnet rent faktisk kommer før håndværkssvenden, hvilket formodentlig skyldes, at Dodendantz (som nævnt i forrige note) er så rodet, at oversætteren har haft svært ved at regne læseretningen ud.

Det er underligt, at Meyer kan skrive »uden nogen Betænkelighed«. Rytteren og ammen optræder på samme side - hvordan kunne Meyer så tro, håndværkssvenden kom imellem dem?

Meyer konstaterer selv, at 1489'erne følger maleriet en del af vejen, mens 1520'eren overhovedet ikke følger maleriet. Og alligevel hævder han, at 1520'eren er den oprindelige udgave !!