Marginal tænkning: Thielman Kerver

Pave & kejser
Thielmann Kerver F, Kerver
Bigot kvinde & nar
Thielmann Kerver F, Kerver

De trykte tidebøger i Paris i starten af det 16. århundrede var rigt dekorerede med alle mulige figurer, der huserede i marginerne. De mest udbredte bøger var af Simon Vostre og Philippe Pigouchet, der lavede en sekvens med 66 dansere: De 30 mænd fra la Danse Macabre og de 36 kvinder fra de trykte udgaver af La danse macabre des femmes. Det er disse marginaler, der pryder venstre margin af hver eneste side på nærværende hjemmeside.

Ca. et årti senere udgav en anden forlægger, Thielman Kerver, sin egen version. På 33 sider af De Dødes Kontor præsenterede han de samme 66 dansere med to pr. side. Lige fra pave og kejser (venstre) til bigot kvinde og nar (højre). Rækkefølgen er ikke helt den samme som hos Vostre og Pigouchet, bl.a. optræder fire af mændene blandt kvinderne.

Under hver danser var et dobbeltvers (et distikon). Den mest populære version (at dømme ud fra antal oplag og kopier) var på latin, men den fandtes også på hollandsk og spansk.

Ganske få oplag var på fransk, og selvom det kun var få oplag, var det til gengæld den eneste gang, at denne dans blev annonceret på forsiden: »Heures a lusaige de Romme novellement imprimees, esquelles a plusieurs belles hystoires de la bible avec les figures de lapocalipse, la dance macabre & plusieurs autres«. Mig bekendt er der ingen andre end Thielman Kerver — og senere hans enke — der har reklameret for La Danse Macabre på forsiden af disse bønnebøger.

Men selvom Kerver kaldte de 33 marginaler for "la dance macabre" har hans dobbeltvers ikke meget tilfælles med den rigtige la Danse Macabre.

Der er enkelte ekkoer, når præsten siger: »Jeg spiste de levende og de døde«, hvilket formentlig skal forstås som, at han tjente sit brød på at betjene levende og døde.

Der er også ekkoer af La Vie de l'Homme, når Døden "stikker og bider" karteuseren: »Tout à mon aise je mords et aiguillonne«.

Bortset fra disse få og svage ekkoer, må teksten betegnes som original, og i øvrigt ser det heller ikke ud til, at teksten har meget at gøre med Kerver's latinske, hollandske eller spanske udgivelser.

Thielmann Kerver F, Kerver
Pave
Thielmann Kerver F, Pave

    Le pape.
Non ostant que soie dieu en terre.
La mort massault & me fait guerre

    Paven.
Uanset om jeg havde været Gud på jorden,
angriber Døden mig og fører krig mod mig.

    Lempereur.
Iay pouoir sur tous les humains
Et si mort met sur moy les mains

    Kejseren.
Jeg har magt over alle mennesker,
og alligevel lægger Døden hænder på mig.

Kejser
Thielmann Kerver F, Kejser
Thielmann Kerver F, Kerver
Kardinal
Thielmann Kerver F, Kardinal

    Le cardinal.
Lesser me fault ma dignite
Deuant dieu suis par mort cite.

    Kardinalen.
Jeg må efterlade min værdighed;
Jeg er stævnet for Gud af Døden.

    Le roy.
Iabandonne sceptre et couronne
puis que mort son assault me donne

    Kongen.
Jeg forlader scepter og krone,
siden Døden overfalder mig

Konge
Thielmann Kerver F, Konge
Thielmann Kerver F, Kerver
Patriark
Thielmann Kerver F, Patriark

    Le patriarche.
Iay eu dignite et honneur
Et mort me monstre sa fureur.

    Patriarken.
Jeg har haft værdighed og ære,
og Døden viser mig sin vrede.

    Le connestable.
Iay rase mainte forteresse
Contre mort peu me vault prouesse.

    Connétabel.
Jeg har raseret mange fæstninger;
mod Døden hjælper dygtighed mig [meget] lidt.

Connétabel
Thielmann Kerver F, Connétabel
Thielmann Kerver F, Kerver
Ærkebiskop
Thielmann Kerver F, Ærkebiskop

    Larcheuesque.
Je lesse estat de prelature
Mort fait de moy aux vers pasture.

    Ærkebiskoppen.
Jeg forlader prælaturets rang.
Døden gør mig til en græsmark for orme.

    Le cheualier.
Iay eu bruit: renon & puissance:
& si mort me met en souffrance.

    Ridderen.
Jeg havde ry, berømmelse og magt,
og alligevel tager Døden mig til pinen.

Ridder
Thielmann Kerver F, Ridder
Thielmann Kerver F, Kerver
Biskop
Thielmann Kerver F, Biskop

    Leuesque.
A dieu command crosse et mittre
puis que mort ainsi me chapittre.

    Biskoppen.
Jeg befaler Gud bispestav og bispehue,
siden Døden således har irettesat mig.

    Lescuier.
Chiens: oiseaulx me fault laisser
puis que mort me vient abaisser.

    Adelsmanden.
Hunde og fugle må jeg forlade
siden Døden kommer for at ydmyge mig.

Adelsmand
Thielmann Kerver F, Adelsmand
Thielmann Kerver F, Kerver
Abbed
Thielmann Kerver F, Abbed

    Labbe.
Crosse et froc laisser me fault
puis que mort me liure lassault.

    Abbeden.
Bispestav og kåbe må jeg efterlade,
siden Døden angriber mig.

    Le preuost.
Sur iuges ay eu preminence
et mort me met en decadence.

    Fogeden / Provsten.
Over dommere havde jeg forrang,
og Døden bringer mig i forfald.

Foged
Thielmann Kerver F, Foged
Thielmann Kerver F, Kerver
Astrolog
Thielmann Kerver F, Astrolog

    Lastrologien
Les haulx faitz de dieu ay compris.
et si ie suis par la mort pris.

    Astrologen.
Guds høje gerninger forstår jeg,
og alligevel bliver jeg taget af Døden.

    Le bourgoys
Tropt ay ayme le mondain bien
quant on meurt on nemporte rien.

    Borgeren.
Jeg elskede det verdslige gode tor meget.
Når vi dør, tager vi intet med.

Borger
Thielmann Kerver F, Borger
Thielmann Kerver F, Kerver
Kannik
Thielmann Kerver F, Kannik

    Le chanoine.(1)
Plus nay dignite ne prebende
puis que mort contre moy se bende

    Kannikken.(1)
Jeg har ikke længere værdighed, ingen prebender,(2)
siden Døden gør sig hård mod mig.

    Le marchant.
Marchandise / richesse lesse
puis que la mort vers moy sadresse.

    Købmanden.
Varer / formue efterlader jeg,
efter at Døden henvender sig til mig.

Købmand
Thielmann Kerver F, Købmand
Thielmann Kerver F, Kerver
Karteuser
Thielmann Kerver F, Karteuser

    Le chartreux.
Au monde suys mort / & la mort
de son dart mes guillonne & mort

    Karteuseren.
For verden er jeg død, og Døden
med sin pil stikker og bider(3) mig.

    Le sergent.
Iay fait bons et mauuais exploix
mort sur moy exploite sa fois

    Sergenten.
Jeg har gjort gode og dårlige bedrifter:
Døden udnytter mig en [eneste] gang.

Sergent
Thielmann Kerver F, Sergent
Thielmann Kerver F, Kerver
Munk
Thielmann Kerver F, Munk

    Le moyne.
Iabandonne psaultier et clouestre
puis que des mors me conuient estre.

    Munken.
Jeg forlader salmebog og klostermure,
siden Døden er mit kloster.(4)

    Lusurier.
Bien doy mauldire mon vsure
quant mors suis de telle morsure

    Ågerkarlen.
Man må godt forbande min åger,
når jeg er død af sådan et bid.

Ågerkarl
Thielmann Kerver F, Ågerkarl
Thielmann Kerver F, Kerver
Advokat
Thielmann Kerver F, Advokat

    Laduocat.
Plet: proces: sacz(5) et escripture
lesse / car mort me desnature.

    Advokaten.
Forsvar, process, sække(5) og skrivelser
forlader jeg, fordi Døden ødelægger min natur.

    Le menestrier.
Las moy qui fais dancer en feste
la mort de mourir mamonneste.

    Troubadouren.
Ak mig, der får folk til at danse til fest.
Døden advarer mig om, at [jeg skal] dø.

Troubadour
Thielmann Kerver F, Troubadour
Thielmann Kerver F, Kerver
Præst
Thielmann Kerver F, Præst

    Le cure.
Iay mange du vif et du mort
et la mort me mort sans confort.

    Sognepræsten.
Jeg spiste de levende og de døde,(6)
og Døden dræber mig uden trøst.

    Le laboureur.
en labourant iay prins grant peine
apres pine vient mort soudaine.

    Bonden / arbejderen.
Mens jeg pløjede, gjorde jeg mig stor omhu;
efter pinen kommer pludselig død.

Bonde
Thielmann Kerver F, Bonde
Thielmann Kerver F, Kerver
Degn
Thielmann Kerver F, Degn

    Le clerc.
Clerc suis / & ne paruiendray point
a estre prestre / mort me point.

    Degnen.
Degn er jeg, og vil ikke opnå
at være præst. Døden peger på mig.

    Lermite.
Se iay mene vie solitaire
La mort nonobstant mest contraire.

    Eremitten.
Selvom jeg førte et ensomt liv,
er Døden ikke desto mindre imod mig.

Eremit
Thielmann Kerver F, Eremit
Thielmann Kerver F, Kerver
Dronning
Thielmann Kerver F, Dronning

    La royne.
Triumphe / pompe / dignite
La mort met en decrepite

    Dronningen.
Triumf, pomp, værdighed.
Døden sætter [mig] i forfald.

    La duchesse.
Pourtant se suis ieune duchesse
La mort a prendre ne me lesse.

    Hertuginden.
Selvom jeg er en ung hertuginde,
lader Døden ikke være med at tage mig.

Hertuginde
Thielmann Kerver F, Hertuginde
Thielmann Kerver F, Kerver
Regent
Thielmann Kerver F, Regent

    La regente.
Iay regente mort me regente
Et si force est que me contente.

    Regenten.
Jeg regerede; Døden regerer mig,
også selvom magt er det, der gør mig glad.

    Lamoureux.
Amours & plaisance mondaine
iabandonne / car mort me maine

    Frieren.
Kærlighed og verdslige glæder
forlader jeg, fordi Døden tager mig.

Frier
Thielmann Kerver F, Frier
Thielmann Kerver F, Kerver
Læge
Thielmann Kerver F, Læge

    Le medecin.
Plus ne fault que gens medecine
puis que mort sur moy senracine.

    Lægen.
Jeg behøver ikke at medicinere flere mennesker,
siden Døden slår rod på mig.

    La cheualiere.
Moy qui suis de cheualier femme
Mort me separe du corps lame.

    Ridderfruen.
Jeg, som er en ridders kone;
Døden adskiller min krop fra sjælen.

Ridderfrue
Thielmann Kerver F, Ridderfrue
Thielmann Kerver F, Kerver
Abbedisse
Thielmann Kerver F, Abbedisse

    Labbesse.
Helas ie suis dame & abbesse
Et la mort mon renom rabesse.

    Abbedissen.
Ak, jeg er dame og abbedisse,
og Døden nedgør mit ry.

    Lescuyere.
Escuyere suys et gentille
Qui treuue la mort difficile

    Adelsdamen.
Jeg er en adelsdame og af ædel byrd,
som finder Døden svær.

Adelsdame
Thielmann Kerver F, Adelsdame
Thielmann Kerver F, Kerver
Priorinde
Thielmann Kerver F, Priorinde

    La prieuze.
Prieuze suis religieuse
Qui deveoir mort suis peu ioyeuse.

    Priorinden.
Priorinde er jeg, en nonne,
der skal dø. Jeg er ikke særlig glad.

    La damoiselle.
Ie suis gorriere damoiselle
Pompes lesse quant mort mappelle.

    Den unge kvinde.
Jeg er en elegant kvinde;
Jeg efterlader pomp, når døden kalder på mig.

Ung kvinde
Thielmann Kerver F, Ung kvinde
Thielmann Kerver F, Kerver
Borgerinde
Thielmann Kerver F, Borger

    La bourgoise.
Se iay hante la bourgoisie
mort ne me fait pas courtoisie.

    Borgeren.
Selvom jeg omgikkes borgerskabet,
viser Døden mig ingen høflighed.

    Lenfant.
Au nombre suis des innocens
et si le goust de la mort sens.

    Barnet.
Jeg er blandt de uskyldige,
og alligevel fornemmer jeg smagen af død.

Barn
Thielmann Kerver F, Barn
Thielmann Kerver F, Kerver
Nonne
Thielmann Kerver F, Nonne

    La religieuse.
En deuocion continente
Iay vescu / et mort men absente.

    Nonnen.
I kysk hengivenhed
levede jeg, og Døden får mig til at tage bort.

    La femme veufue
Long temps vescu ay en veufuage
& mort me fiert par son oultrage.

    Enken.
Jeg har levet længe i enkestand,
og Døden rammer mig med sit angreb.

Enke
Thielmann Kerver F, Enke
Thielmann Kerver F, Kerver
Franciskaner
Thielmann Kerver F, Franciskaner

    Le cordelier.
Les faultes ie remonstre et preche
et en preschant la mort mempesche

    Franciskaneren.
Jeg påpeger fejlene og prædiker;
og Døden forhindrer mig i at prædike.

    La cordeliere.
Se ay vescu en deuocion
Mort me met a destruction.

    Franciskanernonnen.
Selvom jeg levede i hengivenhed,
bringer Døden mig til ødelæggelse.

Franciskanernonne
Thielmann Kerver F, Franciskanernonne
Thielmann Kerver F, Kerver
Købmandsfrue
Thielmann Kerver F, Købmandsfrue

    La marchande.
Ie fais marchandise publique
Et si mort massault et me picque.

    Købmandsfruen.
Jeg laver offentlige handelsvarer,
og alligevel angriber Døden mig og stikker mig.

    La bailliue.
Or suis ie femme dung baillif.
Et mort contre moy prent estrif

    Fogedkonen.
Nu - jeg er kone til en foged,
og Døden tager striden op imod mig.

Fogedkone
Thielmann Kerver F, Fogedkone
Thielmann Kerver F, Kerver
Teolog
Thielmann Kerver F, Teolog

    la theologienne.
Diuinite cuide comprendre
Estudiant mort me vient prendre.

    Teologen.
Jeg mener, jeg forstår guddommelighed;
Mens jeg studerer, kommer Døden og tager mig.

    [La] nouelle mariee
Mariee suys nouuellement
Et mort massault soudainement.

    Den nygifte.
Jeg er gift for nylig,
og Døden angriber mig pludselig.

Nygift
Thielmann Kerver F, Nygift
Thielmann Kerver F, Kerver
Gammeljomfru
Thielmann Kerver F, Gammeljomfru

    La vieille dame
Abit: atour fait au vieil temps
fault lesser mort car tu matens.

    Gammeljomfruen.
Tøj, påklædning, lavet i gamle dage;
jeg må forlade det, Død!, fordi du holder mig.

    La bergiere.
Prez / pastiz / et toute verdure
lesse pour endurer mort dure.

    Hyrdinden.
Enge, græsgange, og alt grønt
forlader jeg for at lide den barske Død.

Hyrdinde
Thielmann Kerver F, Hyrdinde
Thielmann Kerver F, Kerver
Frierinde
Thielmann Kerver F, Frierinde

    Lamoureuse.
Iay deceu(7) gens on lappercoit
Et ie voy que mort me decoit

    Frierinden.
Jeg har bedraget(7) folk, det bemærker man;
og jeg ser, at Døden bedrager mig.

    Lespousee.
En lit pare coucher cuydoye
Et mort me priue de ma ioye.

    Bruden.
I seng for at ligge ned, troede jeg.
Og Døden fratager mig min glæde.

Brud
Thielmann Kerver F, Brud
Thielmann Kerver F, Kerver
Sød kone
Thielmann Kerver F, Sød kone

    La mignote.
Ie suis gente propre et mignote
et la mort de ce monde me oste

    Den søde kone.
Jeg er køn, ren og sød
og Døden fjerner mig fra denne verden.

    La fille pucelle
Suppose que ie soys pucelle
il fault mourir / mort si mapelle

    Jomfruen.
Antag, at jeg var jomfru;
man skal dø / Døden kalder mig.

Jomfru
Thielmann Kerver F, Jomfru
Thielmann Kerver F, Kerver
Gæstfri kvinde
Thielmann Kerver F, Gæstfri kvinde

    La femme dacueil.
Par mon beau parler / et ma pompe
iay trompe gens & mort me trompe.

    Den gæstfrie kvinde.
Ved min smukke tale / og min pragt
har jeg bedraget folk & Døden bedraget mig.

    La nourrice.
Plus ne feray de nourriture
Puis que la mort me desnature.

    Ammen.
Jeg vil ikke lave mere ernæring,
siden Døden ødelægger min natur.

Amme
Thielmann Kerver F, Amme
Thielmann Kerver F, Kerver
Gammel dame
Thielmann Kerver F, Gammel dame

    La vieille.
Vieille suis plus ne puis rien faire
et si la mort me vient deffaire.

    Den gamle dame.
Jeg er gammel, jeg kan ikke gøre noget mere,
og alligevel kommer Døden for at besejre mig.

    la reuenderresse.
Ie suis iolie des biens dautruy
Et la mort me prent au iourdui

    Gensalgskvinden.
Jeg er smuk med andres varer,
og Døden tager mig i dag.

Gensalgskvinden
Thielmann Kerver F, Gensalgskvinden
Thielmann Kerver F, Kerver
Kvinde med krykker
Thielmann Kerver F, Kvinde med krykker

    la femme aux po[tences].
Ie ne puis plus marcher sur terre
Et si mort me maine grant erre

    Kvinden med krykker.
Jeg kan ikke længere gå på jorden,
og alligevel fører Døden mig ud på en stor rejse.

    [la] femme de village
Iay nourry bestes et volaille
Et la mort de son croq me baille.

    Landsbykvinden.
Jeg fodrede dyr og fjerkræ,
og Dødens krog leverer mig.

Landsbykvinden
Thielmann Kerver F, Landsbykvinde
Thielmann Kerver F, Kerver
Kammerpige
Thielmann Kerver F, Kammerpige

    La chamberiere.
Iay seruy et la mort me sert
En fin on a ce quon desert.

    Kammerpigen.
Jeg har tjent, og Døden tjener mig.
I sidste ende har man det, man fortjener.

    [La] recommanderresse
Femmes / filles / loue et desloue(8)
Et mort a me happer se ioue.

    Husholdersken.
Kvinder, piger, lejer og tjekker ud,(8)
og Døden leger for at fange mig.

Husholderske
Thielmann Kerver F, Husholderske
Thielmann Kerver F, Kerver
Jordemoder
Thielmann Kerver F, Jordemoder

    [La] Gardedacou[chees].
Iay eu de mainte dame garde
mais mort par sa fureur me larde

    Jordemoderen.
Jeg har bevogtet mangen en kvinde,
men Døden stikker mig i sin vrede.

    La ieune fille
Moy quon appelle ieune fille
treuue la mort fort difficile.

    Den unge pige.
Jeg, som man kalder en ung pige,
finder Døden meget svær.

Ung pige
Thielmann Kerver F, Ung pige
Thielmann Kerver F, Kerver
Gravid kvinde
Thielmann Kerver F, Gravid kvinde

    La femme grosse
De mon enfant nauray lyesse
mourir conuient en ma grossesse

    Den gravide kvinde.
Jeg vil ikke få nogen glæde af mit barn;
Jeg skal dø i min graviditet

    La sorciere.
De lart de sort me suis meslee
Et par mort suys anichilee.

    Heksen.
Jeg er involveret i heksekunst;
og jeg er udslettet af Døden.

Heks
Thielmann Kerver F, Heks
Thielmann Kerver F, Kerver
Bigot kvinde
Thielmann Kerver F, Bigot kvinde

    La bigote.
En bigotant bien et mal songe
Et la mort moccist & me ronge

    Den bigotte kvinde.
Som bigot havde jeg gode og dårlige drømme,
og Døden dræber mig og gnaver i mig.

    La sote.
Sote suys par nom par vsaige
non obstant mort ne me soullaige

    Narren.
Jeg er nar af navn og af vane;
alligevel trøster Døden mig ikke.

Nar
Thielmann Kerver F, Nar

Eksterne links

Yderligere information:

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Kannik . . .: ældre betegnelse for domherre - præst ved en domkirke. Domherrer levede et regelbundet liv, "vita canonica" og kaldtes derfor kannikker.
»Prebender . . .: Stipendier fra domkirkens indtægter, der tildeles domherren.
Jeg gætter på, at det sidste ord skulle være "mors" i stedet for at have tre gange "mort" i dette korte vers. Sammenlign med: »Tout à mon aise je mords et aiguillonne« i La Vie de l'Homme.
Jeg antager, at "côuiêt" skulle have været "couuent" (dvs. kloster). "conuient" (passende, sømmelig) giver ikke mening. Jeg antager også, at "mors" skulle have været "mort".
En Sac à procès var en sæk / pose indeholdende alle dokumenter i en sag. Når en advokat fremlagde sin sag, "tømte han sin sæk", og når sagen blev afsluttet, var den "i sækken".
I La Danse Macabre siger Døden til præsten: »Le vif le mort solies menger«. Formodentlig er meningen, at præsten har tjent sit brød på de levende og de døde.
I vore dage betyder det franske ord "décevoir" at skuffe. Det betyder altså ikke det samme som det engelske "deceive", og ordet er et klassisk eksempel på "falske venner": To ord på to sprog, der minder om hinanden, men alligevel ikke betyder det samme.

Men på mellemfransk betød "decevoir" det samme som "deceive" gør i dag. Dengang var de to ord ægte venner.

På mellemfransk kunne "lo[u]er" og "deslo[u]er" også betyde at rose og kritisere, men det lader ikke til at give mening her.