Den Gamle Danske Dødedans, Del 42

Oc giff oss dit Rige at ærffue evindelig.
Det du fortiente oss met din Pine oc Død,
Saa bede wi, fri oss aff all vor nød.
Oc giff at wi paa Jorden alle dig kiende,
Da maa wi glædis foruden all ende.

 

Memorare novissima tua, & æternum
non peccabis, Ecclesiastici, 7.(1)

 

Alle Menniske skulle ydmy-
gelige bekiende deris store forsømmel-
se oc mange wtallige slemme Synder, for den
Evige oc Barmhiertige Gud, Oc bede
om Naade oc Hielp af hannem,
saa sigendis:

 

O Gud, wi ere forsømmelige alle,
Oc altid i slemme Synder falde.
Vor egen Natur hun er saa slem,
Oc til alt gaat wbeqvem.
Saa at wi kunde intet gaat giøre,
Uden du vilt oss der til røre.
Wi bekiende, wi ere stedde i Vaade,
Thi bede wi om din store Naade,
Wi bede dig for din store Miskund,
Hielp oss nu, oc i Dødsens Stund.

A M E N.

 Prentet i Kiøbenhaffn, Aff 
Salomone Sartorio


A N N O
M. DC. XXXIV.

De sidste fire opslag (39-42) er taget fra Dødedantz. Det er spørgsmålet, hvor meget af det der oprindelig har været med i Den Gamle Danske Dødedans.

Fodnoter: (1)

Sirachs bog 7,40 lyder: »in omnibus operibus tuis memorare novissima tua et in æternum non peccabis« på latin. På dansk hedder det: »Tænk på livets afslutning i alt, hvad du foretager dig, så vil du aldrig nogensinde synde.«

De samme ord afslutter Holbein's dødedans.