Den Gamle Danske Dødedans, Del 36

Ieg er til freds(1) at døden er vred
ieg vil hannem møde paa Tune hed
Skal hand mig sla i denne dag
dog skal hand før haffue megen wmag
Skal ieg dog slass i denne strid
Til Gud setter ieg nu all min lid

Døden Suarer.

Ieg sagde dig ath du skulle vige
Du ficktede aldrig met min lige

Døden til Ammen oc Barned

Du Amme, kom hid met dit Barn
ieg haffuer nu vdsæt alle mine Garn
Brødre oc Søstre skulle nu met
Vnge oc gamble i huer en stet

Ammen Suarer.

O Græselig død, ieg paa dig øber(2)
spare dette barn som ieg nu suøber
Du kant dog lidet aff mig vinde
Ieg er en fattig skrøbelig quinde
Det vil nu vere for wden skempt
døden haffuer mit hierte klempt
Thi wil ieg mig nu Gud befale

Hand kand mig altid best hussuale. Ammen med barnet

Døden Suarer.

Kom nu Kirstine Salemands,
Du maat oc met i denne Dantz.

Døden til ammen Her mangler der atter et blad i den Gamle Danske Dødedans. Teksten (de røde bogstaver) er derfor taget fra Dødedantz, og billedet af ammen med barnet er taget fra Des Dodes Dantz.

Klik på det lille billede til venstre for at se den originale side.

Bemærk, at ammen kommer før håndværkersvenden i modsætning til i de Lübeckske dødedanse. Faktisk kommer barnet (med eller uden amme) altid til sidst i dødedansene, da barnet er den person, der befinder sig lavest i hierarkiet. Det er så sikkert som ammen i kirken.

Københavns dødedans afviger altså fra alle andre dødedanse, og det skyldes formodentlig, at Dodendantz er så rodet, at den danske oversætter har fået det indtryk, at håndværkersvenden kommer til sidst. Se afsnittet Lav Din Egen Dødedans for at få noget af forklaringen på, hvorfor Dodendantz er så rodet.

Fodnoter: (1) (2)

Ieg er til freds at . . .: Jeg er ligeglad med at …
ieg paa dig øber . . .: Jeg anråber dig.