Den Gamle Danske Dødedans, Del 35

Eya, gadz blaam(1), Skal ieg nu dø
ieg acter end at høste baade korn oc hø
Oc siden der aff gøre mig gaffn
sompt vil ieg sælge i Kiøbenhaffn
Ieg haffuer hiemme saa skøn en daatter
hun er saa huid som nogen taatter(2)
Hendis bryllup vilde ieg gierne gøre før
end de skulle bære mig død aff dør
min hustru er saa hederlig en quinde
fulduel kand hun veffue oc spinde
Skal ieg nu fra hende saa snart
det napper i mit hierte fuld hart(3)
Fuld ont haffuer ieg i mine tarme
ieg haffuer alt mine fiske varme(4)

Døden Suarer.

Tenck nu huercken paa Kone eller barn
Du skalt nu strax vdi mit garn

BlomstDøden til Rytteren(5)

Du Rytter woldest gerne iuncker heten(6)
Dantze vort, laet di nicht vordreten
I denne dag vil ieg fickte met dig
du slass til Ridder om du slar mig

Ieg vil din hoffmod ey lenger spare
Dine staalte ord kunde dig icke beuare

BlomstRytteren Suarer.

Vol vmme, wolheer mit lichten sinnen.
de nicht enuogen, de kan nicht winnen(7) Rytteren

Bonde Rytter Klik på de små billeder for at se de originale sider.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

gadz blaam . . .: Guds skramme. Se evt. siden om Guds sår.
saa huid som nogen taatter . . .: Ironi. I øvrigt havde sigøjnere meget dårlige vilkår i disse år. Den første forvisningsbestemmelse kom i 1536, og i 1554 blev det strafbart at give husly til taterne, og de blev fredløse, så alle havde ret til at dræbe dem og beholde deres ejendele (ifølge artikel i Politiken).
fuld hart . . .: meget.
Varme fisk . . .: underligt udtryk, men det betyder vel "jeg opnår intet, det er ude med mig".

Der findes stadig et lignende udtryk på svensk: "få sina fiskar varma", der betyder "at få tæv" eller "komme i problemer".

rytter . . .: I Des dodes dantz bruges ordet "hoveruter". Baethcke forklarer det som en rytter i tjeneste ved et fyrsteligt hof eller en bereden krigsknægt.
Disse plattyske linier er taget ordret fra Lübeck 1520 og betyder:

Du Rytter ville gerne kaldes junker,
dans frem, lad dig ikke blive ked af det.

Disse plattyske linier er taget ordret fra Lübeck 1520 og betyder:

Velan, Velan, med let sind,
den som ikke vover, kan ikke vinde.