Den Gamle Danske Dødedans, Del 30

met stribede klæder oc longe suantz
Nu skalt du strax vdi mit næd
her er end flere skulle følge mæd(1)

Blomst Iomfruen Suarer

Eya motte ieg end bliffue i liffue
der om ville ieg mine klenodie giffue
Døden sparer intet menniskeligt køn
Thi hielp mig nu Marie Søn

Blomst Døden Suarer

Vi maa alt strax nu heden gaa
det hielper dig icke her lenger ath staa

BlomstDøden til Borgeren

Du Borger du vancker til strand oc land
ath du kant bliffue en riger mand
Stor falskhed brugede du met den arme
der offuer motte Gud sig forbarme
Du skalt icke lenger bruge sligt suig
Ieg er nu kommen hid effter dig

Blomst Borgeren Suarer

Ach huad haffuer ieg megit der til giort
at mit naffn kunde bliffue mangested sport
megit fick ieg met aager och suig
nu vil det ille bekomme mig

Borgeren

haffde jeg hiulpet de Fattige met flid,
Da vaare jeg gladere i denne tid.
Døden plager mig offuer maade,
O Gud, see til mig met din Naade.

Døden Suarer

Det hielper dig icke at bliffue her lenge,
Jeg vil nu strax følge dig til Senge.

Døden til jomfruen Her mangler der 2 blade, så teksten (med røde bogstaver) er taget fra Dødedantz. Billedet af borgeren er taget fra Des Dodes Dantz.

Klik på det lille billede til venstre for at se den originale side.

Fodnoter: (1)

her er end flere skulle følge mæd . . .: Det er ingen overdrivelse. I Des dodes dantz nævner Døden til jomfruen navnene på 70 piger, der også skal med i dansen.