Den Gamle Danske Dødedans, Del 28

Huad gaffner nu din Rigdom dig,
Du maat alt strax nu følge mig.

Kiøbmanden Suarer

Ach, haffde jeg vdi min tid,
Tienet Gud met saa stor en flid.
Som jeg monne effter Pendinge fige,(1)
At mine Børn kunde bliffue Rige.
Da haffde jeg icke saa stor fare,
For Dieffuelen oc hans onde Skare.
Døden giør mig sorg oc vee,
Jeg kand støt huercken høre eller see.
Jeg haffuer hørt megit got om Christ,
Oc troer hannem vel, hand hielper mig vist.

Døden Suarer

Her skal end bliffue en anden rey,(2)
Wi skulle nu færdis en anden vey.

Døden taler til Junckeren(3)

Leve(4) Juncker, du passer ey paa mig,
Dog er jeg ligevel kommen til dig.
Du skalt mig følge foruden skæmt,
Eya, huor nær haffde jeg dig glæmt.

Junckeren suarer

Junkeren

Lad mig end leffue nogen tid
at ieg motte bruge en anden id
End ieg haffuer giort til denne stund
I synd oc ondskaff mange lund
Met slemmen oc demmen(5) i offuerflødighz(6)

Sådan så junkeren ud i Des dodes dantz og i Dodendantz.
Junkeren fra Dodendantz

Junkeren Der mangler et blad i Den Gamle Danske Dødedans, så teksten på venstre side (med rødt) er taget fra Dødedantz.

Klik på det lille billede til højre for at se den originale side.

Bemærk, at billedet af junkeren er det samme som af hertugen. Billedet til venstre viser, hvordan junkeren så ud i Des Dodes Dantz og Dodendantz. Lad os se, om en tabel kan gøre det klarere:

Des Dodes Dantz (1489)Dodendantz (1520)Københavns dødedans
HertugHertugenHertugenHertugen
JunkerJunkerenJunkerenHertugen
HåndværkersvendJunkeren(Intet billede)(Siden mangler)

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

fige . . .: Hige efter. Jævnfør nyfigen / nysgerrig.
rey . . .: dans, færd.
En junker er en ung adelsmand. Ordet kommer af plattysk "junk herr" - ung herre.
Leve . . .: plattysk for "kære".
slemmen oc demmen . . .: plattyske ord for svir og frådseri.
offuerflødighz . . .: Det sidste bogstav er ikke et "z", men en forkortelse for "et". "offuerflødighz" er altså "overflødighed".