Den Gamle Danske Dødedans, Del 26

we dig ath du til verden kom

Borgemesteren Suarer.

Ach Gud, huor skal ieg det forstaa
ath ieg saa snart aff verden skal gaa
Ieg mente ieg skulle end bliffue sparit
til ieg finge flere sager forklarit
Disse borgere kunde mig icke ombære(1)
de haffue aff mig stor heder och ære
Nogen stund haffuer ieg borgemester værit
i gode dage mit leffnit fortærit
Eya, huor stinger nu døden mig
O Gud altmectigste ieg flyer til dig

Døden Suarer

Kom nu met mig Borgemester bold
Her er alt ende paa dit vold

BlomstDøden til Nunnen

Kloster Nunne du edel pige
Iomfru Alhed du skalt nu vere min lige
Din viiel oc kuuiil(2) oc rosenkrantz skøn
der faare for du icke mere løn
(Ey heller for faste och læsning(3) din)
End du haffde gangit och voctet suind

Nonnen

Blomst Nunnen Suarer

Hielp Maria, mig er saare mødigt(4)
skal ieg nu dø det gør ieg nødigt
Ieg hører nu ath det duer ey
ath tiæne Gud met Klosterey

Døden til borgmesteren Nonne Klik på de små billeder for at se de originale sider.

Dat narren schyp
Dat narren schyp
Sunte Birgitten Openbaringe
Sunte Birgitten Openbaringe

Træsnittet af nonnen blev ikke kun brugt i dødedansene. Billedet til venstre er fra "Dat Narren Schyp" ("Narreskibet") udgivet i 1497. Kapitlet er »Van gheystlik werden«.

Billedet til højre er fra en anden bog af Mohnkopf-trykkeriet, Sunte Birgitten Openbaringe ("Sankt Birgittas åbenbaringer"), 1496. Træsnittet skal forestille "Sunte Katharina van watzsteyn" — dvs. Sankt Katarina af Vadstena, datter af Birgitta. Nederst i rammen ser man Mohnkopf-trykkeriets to karakteristiske våbenskjold: tre valmuefrugter og et stort T med et kors.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4)

ombære . . .: undvære. Meyer påpeger en subtil difference: I Des dodes dantz hedder det »de mênheit kan miner noch gans ovel entberen« og i Dodendantz hedder det »De borgers konen my nicht wol entberen«.

Den danske udgave anvender det demonstrative pronomen, altså "disse borgere" i stedet for "borgerne", og man kan forestille sig en teaterforestilling, hvor den skuespiller, der spiller borgmesteren, dramatisk slår hånden ud mod publikum, der således inddrages i forestillingen som "disse borgere".

viiel oc kuuiil . . .: Slør og hætte. Sammenlign med de tilsvarende engelske ord "veil" og "cowl".

Få sider før blev "kuuiil" stavet "kuul". I Dødedantz står der »Kiortel«.

Læsning . . .: Strengt taget står der "læsuing", men det er formentlig en stavefejl.
mig er saare mødigt . . .: Jeg er meget træt.