Den Gamle Danske Dødedans, Del 22

Broder Siluanus, eller huad du heder
dig er, der ieg saa fast effter leder(1)
Din Klosters regel(2) oc falsk kyskhed
hielper dig icke til salighed
Kom nu strax och dantz met mig
en sorgfuld Afftensang kiender ieg dig

Blomst Muncken

O Deus huor vnderlig lyde disse ord
dem hørde ieg aldrig offuer vort bord
I Kloster haffuer ieg rolige leffuit
oc megen vnderlig ting bedreffuit
Ieg haffuer och verit i Termen(3) wde
och trøglid fra Bonden øxen(4) och stude
Ville nu døden vere mig saa blid
ath ieg motte leffue en stackit tid
Ieg ville fyllest for synden gøre
Nu vil icke døden slig snack høre

Blomst Døden suarer

Hør her til nu broder Tuul
læg nu aff din Ordens Kuul(5)
Ieg vil dig heden til mørckit sende
I sorg och drøffuelse skalt du dig vende
och all din Ordens glæde haffue ende

Døden på løven

BlomstDøden til Ridderen

Streng Ridder, fød aff edel stæmme
kom hid, ieg vil dig icke glæmme
Gack nu frem i denne dantz
din macht, verdens ære, oc din finantz(6)

Munk Døden på løven Klik på de små billeder for at se de originale sider.

Munken er åbenbart en tiggermunk. I middelalderen var klostrene nogle af de største godsejere, derimod måtte tiggermunke — franciskanere og dominikanere — intet eje. De lagde i stedet deres klostre i byerne og derfra gik de rundt rundt på landet i "terminen" og "terminerede" — d.v.s. prædikede Guds ord og indsamlede almisser.

Bemærk også, hvordan munken (på forrige side) knuger sin lille sæk med almisser.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

I Dødedantz lyder denne linje »Dig er det, jeg saa fast effter leder«.
regel . . .: De gejstlige boede i den katolske Tid under Studiet og Uddannelsen ofte sammen og maatte rette sig efter en for dem alle gældende regel; i deres daglige Forsamlinger læstes et stykke af Reglen höjt; deraf skal navnet Kapitel (capitulum) være opstaaet, först som benævnelse paa Forsamlingen, dernæst for Korporationen (Wetzer und Welte, Kirchenlexicon 2. Aufl II, 1826).
Termen . . .: Det landområde, på hvilket et kloster havde priveligium til at udsende sine tiggermunke.
øxen . . .: Okser
kuul . . .: Munkehætte.
finantz . . .: List og svig.