Den Gamle Danske Dødedans, Del 21

Her Kirckeherre cum licentia kommer ieg til dig
du skalt nu strax følge mig
Du haffuer nogen stund verit en hyrde
offuer Christi faar som han køffte dyrde(1)
Dog ath(2) du est en viser mand
du mot alt dantze ved min hand

BlomstSogne presten Suarer

Loff oc ære, vere dig euige Gud
for du sender nu til mig dit bud
O Gud, til dig staar alt min lid
vdi velmacht och i dødzens tid
Dit ord som du fickst mig ath føre
Det haffuer ieg ladit alle høre
och bad dem der effter gøre och det geme
i hiertet det beuare och aldri gleme
Saa kunde de bliffue der vidt tryg
ath vere hoss dig i glæde euindelig(3)
O Herre beuare dine faar fra vlffue grume(4)
och for de hunde som ere stumme(5)
O Herre lad aldrig komme mære
vdi vort hierte, den falske dieffuels lære
Ieg giffuer mig aldelis vnder din mact
thi giff icke paa mine synder act

BlomstDøden Suarer

Du skalt nu til en hellig stad
Der skalt du euindelig vere glad
Hoss din frelsermand Iesum Christ
den du haffuer bekent for verden vist

BlomstDøden til Muncken

Munken

Sognepræsten Munk Klik på de små billeder for at se de originale sider.

Dat narren schyp
Mohnkopf, Narreskibet
Tuenne Skiøne Viser
Mohnkopf, Viser

Billedet af munken blev også brugt i bogen "Dat Narren Schyp" ("Narreskibet") udgivet i 1497 (billedet til venstre). Kapitlet er »Van gheystlik werden«.

I Danmark blev træsnittet brugt på forsiden af bogen »Tuenne Skiøne Viser Den første Om Løgen oc Sandhed Den anden om Muncke Cappen« (1547).

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5)

køffte dyrde . . .: Betalte dyrt for.
dog ath . . .: Skønt / selvom.
Han lyder sandelig som en godt menneske, den præst. Meyer mener, det kan antyde, at forfatteren selv er sognepræst.
grumme ulve . . .: Apostlenes gerninger 20,29: »Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden.«
De stumme hunde er en metafor for dårlige prædikanter - Esajas 56,10: »Alle vogterne er blinde, de forstår intet; de er alle sammen stumme hunde, der ikke kan gø. De ligger og drømmer, de elsker at sove«.