Den Gamle Danske Dødedans, Del 20

Oc bliffue i Iordens sortte vægge

BlomstCannicken Suarer(1)

Eya eya, mig fattige mand
skal ieg nu vancke i fremmede land
Her til(2) haffuer ieg hafft stor mact Domherren

Paa døden haffde ieg liden act
Motte ieg leffue nogen stund
da bleffue ieg snart Prelat(3) i Lund
ieg er der megit duelig til
nu vil døden regere sit spil

BlomstDøden Suarer

Gack strax met mig Cannick strunck
Din Grauiteet hielper dig icke nunck(4)

Døden til Kirckeheren eller sogne prest

Sognepræsten

Domherren Sognepræsten Klik på de små billeder for at se de originale sider.

Enchiridion, København 1538. Det tredje bud.
Enchiridion, Tredje bud
Martin Luther's Enchiridion, Der kleine Catechismus, Nürnberg, ca. 1530. Den første bøn.
Enchiridion, Første bøn

Bemærk, at præsten ikke bliver afbildet op af en mur, som alle de andre. Det skyldes, at præsten ikke var med i Des Dodes Dantz. Til den danske udgivelse har Hans Vingaard genbrugt et billede fra sin udgivelse af Peter Palladius' oversættelse af Martin Luther's Enchiridion (lille Katekismus) fra 1538.

I Enchiridion skulle billedet illustrere det tredje bud, fordi den danske trykker havde forvekslet illustrationerne af det tredje bud og den første bøn.

Det korte med det lange er, at illustrationen af præsten er en kopi af et træsnit, der skal illustrere den første bøn (d.v.s. »Helliget blive dit navn«). Se billedet i indledningen.

Fodnoter: (1) (2) (3)

Kannik . . .: Se noten på forrige side.
her til . . .: Indtil nu.
Domkirken i Lund
Domkirken i Lund
Prælat . . .: Højtstående gejstlig.

Domkirken i Lund var Skandinaviens vigtigste, dengang Skåne stadig var dansk.

København blev som bekendt grundlagt i 1167 af Absalon, der dengang var biskop af Roskilde. I 1178 blev han ærkebiskop af Lund.

nunck . . .: Er formodentlig en alternativ staveform for "nunc", der betyder "nu" på latin.

Det har været foreslået, at det skulle være en stavefejl for "munck" (bl.a. fordi munck og strunck var almindelige rim dengang), men domherrer er præster og ikke munke. I øvrigt optræder munken senere i dødedansen.

I Dødedantz står der også "nunck", men her er ordet sat med romanske (ikke-krøllede) bogstaver for at vise, at ordet er på latin.