Den Gamle Danske Dødedans, Del 18

Ridderen af Tydske orden

Thi døden vil mig plat for øde
met stor siugdom oc megen møde

BlomstDøden Suarer

Du taler fast om din ære
Dog mot du her icke lenger være

BlomstDøden til Docteren i lægekonst

Her Doctor, du beskuer fast dit vand(1)
nu skalt du til ith andet land
Hør nu mig Doctor lampe
ieg vil nu holde met dig en kampe
Du skalt icke lenger i glassit kige
For min mact mott du nu vige

Docteren i lægekonst Suarer

Hielp Gud ieg er saa ille till pass
det vand ieg haffuer i dette glas
Er bode grønt røt oc blacket
det betegner mit liff vil bliffue stacket
Alt det krud(2) i Apotecken ær
hielper mig icke i denne fær
Met krud hialp ieg mangen mand
nu kand det icke gøre mig bistand
Døden kommer met sin snack
oc tager mig bort wden min tack(3)
O Gud almectigste benaade mig
min trøst er nu al eniste(4) til dig

Blomst Døden Suarer

Kom kom, ieg siger end en gang kom
Dig hielper nu inggen legedom

Den tyske Ordensridder Døden til lægen Ordensridderen og Døden-på-løven er de eneste billeder, der ikke har en dobbelt ramme.

Klik på de små billeder for at se de originale sider.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4)

beskuer dit vand . . .: Måske er det den samme læge, som kejseren ville have til at beskue sit vand ?
krud . . .: Urter - jvf. tysk "Kraut" og dansk "ukrudt".

I Dødedantz står der »Alle de Urter«.

uden min tak . . .: Hvad enten jeg vil eller ej.
trøst . . .: Fortrøstning, tillid.
al eniste . . .: Alene, kun.