Den Gamle Danske Dødedans, Del 17

Abbeden

Men nu haffue wi saa fundet paa
ath hellighed skulle paa klosterleffnit staa
Der met haffue wi bedragit mange
som i den mening haffue værit forlange(1)
Motte ieg faa bedre aff denne siugdom

Ieg ville gaa paa min fod til Rom
Men døden vil icke staa aff til side
O Gud hielp mig aff sorg oc quide

BlomstDøden Suarer

Paa saadant skulle du haffue giffuit act
der du vor karsk, och i velmact
Vær nu rede, ath følge mig bort
du skalt icke selff vide huort

Døden til Tydske Ordens herre(2)

Herre Mester aff Tydske orden
paa dig bruser ieg met min torden(3)
Til gerighed oc verdens ære
haffde du altid din største begære
Nu gack met mig och ver ey seen
Dette herredom for du aldrig igen

Herren aff Tydske orden suarer

Nu tyckis mig ieg haffuer onde kaar
dog haffuer ieg verit her femten aar
Een Guds Ridder, oc en Mester viss
och hafft der fore stort loff och priss
Nu kand icke mit store naffn
komme mig til salighed eller gaffn

Abbeden Døden til Tydske Ordens herre Klik på de små billeder for at se de originale sider.

Fodnoter: (1) (2) (3)

Som længe har svævet i den vildfarelse.
Tydske Orden . . .: Ridderorden grundlagt 1190 og nedlagt 1809 af Napoleon. Den Tyske Orden kontrollerede Preussen og store dele af Baltikum - de havde bl.a. købt Danmarks del af Estland af Valdemar Atterdag.

Tyskere og skandinavere tog på korstog mod "hedningene" i Østersøområdet - som fx Estlandstoget i 1219, hvor Dannebrog faldt ned fra himmelen.

Jeg farer buldrende løs på dig. Bemærk, at "orden" skal rime på "torden". Tænk, at Døden er jyde (8=