Den Gamle Danske Dødedans, Del 16

Døden med leen

Før du kunde din Regel(1) lære
Men, huad som der staar screffuit vdi
det lader ieg denne tid gaa forbi
Kloster haffuer du giffuit dig i
for du ville vere for arbeyde fri

Du vilde aldrig noget gaat lære
huor Guds ord lærdis ville du ey være
Tenck huor det vil met dig gaa
her seer du Døden for dig staa
Ieg gaar nu icke fra dig før
End du kommer igennem denne trange dør

BlomstHer Abbet

Hielp Gud oc maria huor er ieg kranck
skal ieg nu dø wden min danck(2)
I viii Capitteler(1) vor ieg vdi
Før ieg kunde bliffue i Orden fri
Der til meget studeret och lest
om Ordens begyndelsse altsommest
Huor det er skicket aff første tid
at haffue der lærde mend at gøre deris flid
Met vnge drenge i gode lærdomme
ath de kunde der aff bliffue fromme
Oc der optuctis i ære och dygd
dem sielff til gaffn oc euig frygd
Oc vere dem lydige i alle maade
huad deris læremestere monne dem raade
Saa lenge til de kunde duelig vere
selff vel ath leffue, och andre lere

Døden med leen Abbeden Klik på de små billeder for at se de originale sider.

Fodnoter: (1) (2)

regel / Capitteler . . .: De gejstlige boede i den katolske Tid under Studiet og Uddannelsen ofte sammen og maatte rette sig efter en for dem alle gældende regel; i deres daglige Forsamlinger læstes et stykke af Reglen höjt; deraf skal navnet Kapitel (capitulum) være opstaaet, först som benævnelse paa Forsamlingen, dernæst for Korporationen (Wetzer und Welte, Kirchenlexicon 2. Aufl II, 1826).
kranck / danck . . .: Som man ser, er det en oversættelse fra (plat)tysk. I Des Dodes Dantz lyder teksten:

Help Got unde Maria, ik bin ganz krank;
Schal ik alrede sterven, dat schût ân minen dank.

Udtrykket "uden min tak" betyder "hvad enten jeg vil eller ej". Bemærk, at lægen siger »wden min tack«.