Den Gamle Danske Dødedans, Del 15

I huad maade oc met huad fund
det talis nu skøt(1) aff huer mandz mund
Ieg kand icke lenger tale met dig
thi du mot nu strax følge mig

BlomstBiscopen Suarer.

Biskoppen

Pax Domini, oc hans store miskund
vere met oss i denne stund
Ieg kand aff min nature forfare
mit liff wil icke lenge vare
Ieg tencker nu huad Paulus screff
til Timotheum en Biscop geff
Huorledis huer Biscop bør ath vere
wstraffelig, och altid Guds ord lære(2)
Krig, Iackt, och stackarle ath plauue
det vaar min predicke i mine dauue
Nu er megen wsamdrectighed
opkommen, for min girighed
Nu kand ieg mig icke bare
Døden vil mig icke spare
Ieg haffde nu mindst paa hannem act
nu tager hand mig met vold oc mact

BlomstDøden suarer

Suick stille, holdt din mund tilhobe(3)
Ieg skal nu kende dig op ath mobe(4)

BlomstDøden til Abbeden

Her Abbet, geistlig fader gantz(5)
kom nu hid vdi min dantz
Huor mange Capitteler(6) monne du i vere

Biskoppen Biskoppen Klik på de små billeder for at se de originale sider.

Speygel der Leyen, Biskop
Mohnkopf, Speygel, Biskop
Speygel der Leyen, Biskop #2
Mohnkopf, Speygel, Biskop #2

Underligt nok havde Mohnkopf-trykkeriet et andet billede af en biskop - komplet med mur og bakket landskab. Mohnkopf-trykkeriet brugte billedet i Euangelia fra 1492 og i Speygel der leyen, hvor det skulle forestille den hellige Augustin.

Hans Tausens svar til biskoppen af Odense
Tausen

Hans Vingaard (gen)brugte billedet i 1529 i Hans Tausens svar til biskoppen af Odense's sendebrev, hvor billedet skulle forestille nævnte biskop af Odense.

Denne bog blev i 1987 genoptrykt i "Fem Reformationsskrifter trykt af Hans Vingaard i Viborg 1528-1530". Klik på billedet for at se hele siden.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

skøt . . .: næsten.
Disse linier er en oversættelse af Dødens ord til biskoppen i Dodendantz:

Wo eyn recht bisschop schal leven,
Dat heft Paulus tho Thimotheo schreven.

Der er bare den lille forskel, at den danske forfatter ikke tør stole på, at hans tilhørere ved, hvad det var St. Paul skrev til Timotheus i første epistel 3,2-7 om en biskops rette opførsel, og derfor skynder sig at forklare det (»wstraffelig, och altid Guds ords lære«).

suick . . .: (plattysk: swigen) tie
tilhobe . . .: sammen
mobe . . .: bruge mund (Døden siger: »Jeg skal lære dig at råbe op«).
gantz . . .: Meyer foreslår, at den danske forfatter har misforstået ordet "gantz" som et navn. Den originale tekst i Dodendantz lyder nemlig:

Her abbet, geystlike vader, di mene ik gantz,

I Dødedantz er fejlen rettet til »Geistlige Fader Frantz«.

Kapitler . . .: Forsamling af munke ved samme kloster eller af præster ved samme kirke. (se også fodnoten på næste side).