Den Gamle Danske Dødedans, Del 14

Aff Apostlenis sæde hagde ieg naffn
det beuisde ieg aldrig met noget gaffn
I deris scrifft ieg ret aldrig saa
Oc icke heller i deris veye ville gaa
Men mere effter Pauuens paafund
det vor mit arbeyde alle stund
Nu seer ieg huad det kand mig forhuerffue
thi døden vil mig plat forderffue

BlomstDøden suarer

Det er alt nu for silde ath klaffue
du haffuer ende paa dine daffue

BlomstDøden til Biscopen

Herre Biscop, du skalt nu høre mig
aff dine dyder siger ieg dig(1)
met krig oc orlof heffnde du din harm
och giorde saa mangen mand wsel oc arm
Aff Christi faar plockede du den vuld
aff girighz kunde du icke bliffue fuld(2)
Naar du haffde plocket Christi faar saa fast(3)
och giorde dem baade skade oc last
Siden skøtte du ey huort de fare(4)
om de bleffue fri eller komme i snare
Dog skulle du anderledis haffue giort

Døden på løven

det haffuer du baade hørt och sport(5)
Du skulle selff tagit Christi faar til vare
ath de kunde bleffuit for vden fare
Och skifft(6) blant dem den gode føde
Nu haffuer du moxen(7) lagt dem øde

Kardinalen Døden på løven Klik på de små billeder for at se de originale sider.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nu vil jeg fortælle dig om dine dyder.
På grund af din begærlighed kunne du aldrig få nok.
Bemærk, at z'et i "girighz" er ikke noget "z" men skal læses "et". "girighz" betyder altså "girighet / gerrighed"
saa fast . . .: Grundigt
Skøtte . . .: Skøttede, tog sig af.
huort . . .: Hvorhen
sport . . .: Spurgt / erfaret.
skifft . . .: Fordelt.
moxen . . .: Næsten.