Den Gamle Danske Dødedans, Del 12

Kom edle herre velbyrdig och skiøn
til dantzen est du megit kiøn(1)
Du begerer end nu mere herredom oc land
oc beskatte oc plaffue mangen mand
Naar du skalt aff Verden gaa
din store rigdom kant du ey met dig faa
Gud haffuer giffuet dig megen mact
haffuer du vel giffuet der paa act
Da kand det komme dig til gaffne
naar Gud vil alle for dommen saffne(2)
Men, huad det er, da kom met mig
til dødens borg da følger ieg dig

BlomstHertogen Suarer.

Hielp de hellige iii konger aff kolne stad(3)
vil nu døden giøre mig wglad
End nu ath dø er icke min tid
ieg haffuer nu først til verden stor lid
Nu er ieg saa siug ieg kand mig ey røre
døden vil mig aff verden køre
Ieg maa nu lide denne nød
Gud frelss mig fra den euige død(4)

BlomstDøden Suarer

Hertugen

Gack hid strax och sig icke ney
ieg vil gaa met och vise dig vey

BlomstDøden til Cardinalen

Her Cardinal, met din lange suantz(5)
gack nu hid i denne dantz

Hertugen Hertugen Klik på de små billeder for at se de originale sider.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5)

kiøn . . .: Erfaren, dygtig
saffne . . .: Samle
De tre vise mænd i Köln
Relikvier i Köln
Hellige 3 konger i Köln . . .: Ifølge legenden vendte de tre konger - Kaspar, Melchior og Balthazar - hjem og blev døbt af St. Thomas (ellers havde de jo stadig været hedninge). Tre hundrede år senere flyttede kejserinde Helene deres jordiske rester til Konstantinopel, og derfra kom de videre til Milano.

Kejser Barbarossa erobrede Milano år 1164 og lod sin kansler, Rainhald von Dassel, tage relikvierne med sig til Köln, hvor Dassel var ærkebiskop. Relikvierne opbevares i dag i domkirken (sammen med knogler fra apostlene og stumper af St. Peters kors), hvor relikvieskrinet regnes for kirkens største kunstværk og middelalderens ypperste guldsmedearbejde.

Det er måske på sin plads at bemærke, at Bibelen intet nævner om 3 hellige konger, endsige deres navne. Matthæus 2,1 nævner »nogle vise mænd fra Østerland«, og da de bragte 3 gaver (guld, røgelse og myrra) formoder man, at der var tre mænd. Legenden om deres dåb og videre liv stammer fra det 6. århundrede.

den euige død . . .: Se noten på tidligere side om de mange slags Døde.
suantz . . .: Frakkeskøder / slæb.