Den Gamle Danske Dødedans, Del 11

BlomstDøden til Konningen

Hoffmectig Første veldig oc rig
træd hid, du skalt nu vere mig lig
Guds ord skulde du altid forfremme
retferdighed och miskund icke glemme
Haffuer du det giort, da vær nu glad
du skalt nu til en anden stad(1)
Det hielper icke emod ath staa
du skalt strax heden met mig gaa

BlomstKonningen Suarer.

Oho, Alle de læger der ere i vort rige
lader dem alle komme hid tillige(2)
Skicker mig oc en mester klog
som haffuer studeret i lægebog
Thi døden begynder mig saare at plauue
Ieg tror ieg fanger(3) ey mange dauue
Ieg ville hand vilde det sætte i dau(4)
til ieg finge skicket min ting i lau
Vaare min siel fra Synden fri
da ginge ieg dristelige i denne kri
Nu stinger mig døden saa iemmerlige
ieg kand nu icke for hannem vige
O Gud almectiste for din naade.(5)

Hielp mig nu aff denne vaade

Blomst Døden Suarer

Om lægedom ath tale kand icke due
Ieg skal dig i min borg ned skrue Kongen

BlomstDøden til Hertogen

Kongen Døden til kongen Klik på de små billeder for at se de originale sider.

Her begynnes then Danske krønnicke …, 1533
Mohnkopf, Krønike
Ordinatio Ecclesiastica Regnorum…, 1537
Mohnkopf, Ordinatio Ecclesiastica

Billedet af kongen blev også brugt i bøgerne »Her begynnes then Danske krønnicke wel offwerseet oc corrigeret […]« trykt af "hans Wingartner", 1533, og »Ordinatio Ecclesiastica Regnorum Daniæ et Norvegiæ […]«, 1537.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5)

… en anden stad . . .: Måske en reference til Hebræerne 13,14: »thi her have vi ikke en blivende Stad, men vi søge den kommende.«
alle tillige . . .: alle sammen
fanger . . .: får (ligesom ganger → går).
sætte i dau . . .: bestemme en dag / termin, foreløbig udsætte det
for din naade . . .: for din nådes skyld