Den Gamle Danske Dødedans, Del 9

O haffde ieg giort den rette dom
Men, er der feil paa min side
da hielpe Guds naade, den vil ieg bide(1)

BlomstDøden Suarer

Her er min borg, her skalt du bliffue
Ieg vil nu heden(2) oc flere hid driffue Døden med spaden

HåndDøden til Keyserinden

Keyserinde Keyserinde du edle quinde
huorlunde staander nu din sinde
Alt dit hierte oc salighed
haffuer du lagt paa hofferdighed
Du skulde dagtinget(3) de wsle oc arme
och altid dig offuer dem forbarme
Men kom snarlige oc følg nu mig
en hel fod lenger recker ieg dig(4)
Met disse samme ord vil ieg oc kalle
Fruer oc Iomfruer i Verden alle
Thi, lige saa vil ieg met dem handle(5)
til muld oc iord snarlige foruandle
Holt ved(6) dantz fram, det maa alt vere
det hielper nu icke effter ath kære(7)

BlomstKeyserinden Suarer

Aha, huor vnderlig er ieg til sinde
dog er ieg en ædel Keyserinde
Ieg haffuer nu megit met verden at skaffe
O, vilde døden mig icke straffe
Huad kunde det hannem skade vilde han mig spare
at ieg komme icke i saadan fare

Døden med spade Døden til kejserinden Klik på de små billeder for at se den originale side.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

bide . . .: vente på.
Ieg vil nu heden . . .: Meyer foreslår, at Døden her forlader scenen og kommer ind med den næste skuespiller.
dagtinget . . .: underhandlet, talt godt for, støttet
Som tidligere nævnt var Døden kendt for at strække sine ofre. Se evt. Meyer's mange eksempler
Det er usædvanligt, at Døden pludselig taler til andre end det enkelte offer, men det viser, at kejserinden, i modsætning til de mandlige deltagere, ikke repræsenterer nogen bestemt stand / klasse, men derimod alle gifte kvinder (i modsætning til jomfruen, der ikke er gift).
holt ved . . .: tag fat
Nu er det for sent at klage.