Den Gamle Danske Dødedans, Del 8

Her Keyser, du est en veldig mand
vdkoren, ath styre mange land
Den menige Christenhed at forbedre
och Gudz modstandere ath fornedre
Met suerdet wdi retferdighed
ath holle de Christne i endrectighed
Det hørde din stat til ath fuldkomme
det kunde dig baade gaffne och fromme
Men, huad heller det er, eller ey
da gack met mig oc sige icke ney
Ieg vil dig i min borg indkaste
der skalt du græde, oc hyle, oc faste
Dine tænder skulle knabre(1) alle sammen
det gaar teg vd for vden gammen(2)

Keyseren Suarer

Beraad nu gud, oc alle Helgens skare(3)
mig tycker(4) døden vil mig icke spare
Saa we er mig som mit hierte vil bryste
der fore kand ieg ey lægedom myste(5)
Om alle Doctor aff Greckeland
vore hoss mig, ath beskue mit vand(6)
Oc kunde ieg æde en Apoteck op
det hielper dog inthet min siuge krop

Kejseren

Døden skynder sig alsommest
oc siugdom haffuer mit hierte befest
Mig vor beffalit aff min herre oc Gud
ath ieg skulde leffuit effter hans bud
Mange klagemaal for mig kom

Døden til kejseren Kejseren Klik på de små billeder for at se den originale side.

For en sammenlignings skyld: kig på den samme tekst i Dødedantz.

Van dem nedderval der Veneddyer
Mohnkopf, Venedigs fald

Billedet af kejseren blev også brugt i "De Copie vñd vtschrift eynes breues van dem nedderval der Veneddyer" i 1509. Her skulle billedet forstille "Romescher keyser", altså Kejser Maximilian d. I.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

knabre . . .: knebre, klapre

I sin bog, Memento mori: Bild und Text in Totentänzen des Spätmittelalters, pointerer Susanne Warda, at Dødens borg har egenskaber, der normalt associeres med Helvede og de fortabte. Hun foreslår, at linjerne er en hentydning til Matthæus 8,12.

Faktisk bruger Matthæus vendingen "gråd og tænderskæren" hele seks gange, men Lukas (som kun bruger vendingen én gang) er måske et endnu bedre bud: »Dér skal der være gråd og tænderskæren, når I ser Abraham og Isak og Jakob og alle profeterne i Guds rige, mens I selv kastes udenfor« (Lukas 13,28).

"Det [jeg har sagt] vil ske for dig i al sin elendighed".

Sammenlign med slutningen af Broder Rus:

Broder Rus [=djævlen] giorde som Abbeden bad
hand gaff it skraal oc tog aff sted
Det gick hannem vd for vden gammen
beskerme oss Gud fra hannem Amen.

Hjælp mig, Gud og alle helgenerne.
mig tycker . . .: Jeg synes.
Myste . . .: undvære (jvf. engelsk "miss").
Læge med urinprøve fra dødedansen i Lübeck.
Læge med urinprøve
beskue mit vand . . .: urinprøve. Uundværlig del af lægekunsten i middelalderen.

Tjek lægen eller se billedet til højre.