Den Gamle Danske Dødedans, Del 7

ieg vor dog i Synden en trel, diss verre
Haffde ieg och altid giort vel
oc kommet i hu ieg vor en trel
Da haffde ieg icke skickit mig saa ilde
ath klage der paa, er nu forsilde
Ath predicke Gudz ord, eller tale der om
det aldrig i min hu kom
Men ieg sende Legater(1) vd, store oc smaa
om de kunde nogen stedz penninge faa
For deris falske Afflad, Løgen och tant(2)
som Diefflen mig lærde, oc ieg paa fant
mand viste ey andit, end det løsde oc bant(3)
Guld oc penninge førde de til mig
det fortærede ieg skendelig
Ah, motte ieg leffue en liden stund
ieg vilde mig bedre aff hiertens grund
Oc en stor part aff hiemmerige forhuerffue(4)
endog ieg acter der nogit ath erffue(5)
Skulde ieg intet haffue for mit paffuedom
som ieg haffuer lenge hafft i Rom
Opstandelse messer lod ieg for mig holde
och der til mange bøner bolde
Nu fornemmer ieg den horde død
hand gør mig baade sorg oc nød

Ieg maa alt nu met hannem bort gaa
det hielper mig inthet emod ath staa

HåndDøden suarer

Denne borg skal ieg nu giffue dig
och flere som skulle nu følge mig. Døden på løven

BlomstDøden til Keyseren

Døden til paven Døden på løven Klik på de små billeder for at se den originale side.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5)

Legater . . .: Officielle udsendinge fra paven.
tant . . .: Tom snak, usandhed.
løsde oc bant . . .: Jvf. Jesus' ord til Peter: »Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.« (Matthæus 16,19)

Paven er St. Peters efterfølger og har derfor guddommelig tilladelse til at binde (gøre ulovligt) og løse (gøre lovligt). Eller med andre ord: Paven har lov til at løse sine financielle problemer ved at binde folk et afladsbrev på ærmet.

Meyer gør opmærksom på, at lige her brydes rimenes rækkefølge, idet der er 3 linier i træk, der rimer.

forhuerffue . . .: erhverve, vinde
"alligevel håber jeg at arve noget der."