Den Gamle Danske Dødedans, Del 6

See nu til huor det vil gaa
her seer du døden fore dig staa
Kand du nu i Himmelen komme
saa giør der til dit beste oc fromme
Alligeuel mot du først met mig dantze
haffde du end paa fire pærle krantze
Nu vil ieg dig skiude i min borg
hun er opfyldt met suck och sorg

Paffuen suarer.

Maria forbarme dig, Miserere mei
hielp nu S. Peder, Oui Ohei(1)
Eya aauih, skal ieg nu dø
Da hielp mig nu Maria mø
Alt er ieg til høystad vdkaaren
Det er dog nu met mig forlaaren(2)
Ieg skulde holdet Christne i endrectighed
och ledt dem paa den rætte beed(3)
Som de deris siælis føde kunde faa
ney, Ieg vaar alt formegit laa(4)
Ieg haffuer vist megit paa fundit
som icke i scrifften er begrundit
Alt det mig fulde, vor(5) hoffmod oc bram
eya, nu frycter ieg for stor skam

Paven

De hellige fædre som fore mig vaare
gode seder oc stor hellighed de baare
Oc haffue saa skint i Guds tempel
mig och mine effter kommere til exempel
Ieg lod mig tycke ieg vaar en herre

Døden til paven Paven Klik på de små billeder for at se den originale side.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5)

Miserere mei . . .: Miserere mei deus er starten af Salmernes Bog 51 og betyder "Gud, vær mig nådig".

Bemærk, at den danske forfatter har brugt et lille fif: Paven siger "Gud, forbarm dig over mig" på plattysk efterfulgt af "Miserere mei deus" - både i Des dodes dantz og i Dodendantz, men i den danske udgave "glemmer" den katolske pave Gud og nøjes med at bede til Maria og St. Peter

"Skønt jeg er udkåret til en høj stilling, er det alligevel ude med mig nu."

beed . . .: græsgang.
laa . . .: lunken, ligeglad, indifferent. I Dødedantz staves ordet "laad".
vor . . .: I Dødedantz staves ordet "vaar". Med andre ord er dette ord nudansk "var" og ikke nudansk "vor".
Meyer gør opmærksom på, at "fulde" er nudansk "fulgte"