Den Gamle Danske Dødedans, Del 5

Døden med leen

BlomstSaa taler nu Døden til Paffuen

Her Paffue, følg nu snarlige med
du holder paa Iorden den høyeste sted
En Vicarius Christi du høyste Prelat(1)

Dantz du her fore, effter din stat
Girighed och falsk lærdom
haffuer dig (for Gud) giort meget wfrom
Prebender(2) som for arme klercke vore giord
de ære nu kommen til dine bord(3)
Eth hoffuit for Christi faar och folck
skulle du haffue verit, oc en god tolck
Du haffuer det nu alt slæt foruend(4)
och alting saa i grunden skiend
Huor kandt du det finde screffuidt
ath du skulle saa haffue leffuidt
Ecteskaff som Gud selff bød
haffuer du forbødet(5) vnder helffuedis nød
Der fore haffue mange bedreffuid hor
och slæmmere synder end nogen mand tror(6)
Monne du icke vere skyldig i samme last
met dit forbud du biuder saa fast(7)
Du sætter atskillige faste dagis tide
och andre slig wnyttige ide(8)
Det haffuer du aff dig selff optenckt
och mange menniske der met skendt
S: Pouel och Apostle flere
de monne icke saa i scrifften lære

Døden med leen Døden taler til paven Klik på de små billeder for at se den originale side.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Prælat . . .: Højtstående gejstlig.
Prebender . . .: Stipendier fra domkirkens indtægter, der tildeles domherren.
Bord . . .: Gammel flertalsform.
alt slæt foruend . . .: Misbrugt det altsammen
Forbødet . . .: Forbudt.
Paven har naturligvis ikke forbudt ægteskab i almindelighed; Døden hentyder til de katolske præsters cølibat.
slæmmere synder end nogen mand tror . . .: Åbenbart havde den katolske kirke også dén gang problemer med pædofile præster.

Den katolske pave får et ordentligt pulver, hvilket beviser, at den danske dødedans er fra 1550 - efter Reformationen. Eller gør det? Meyer mener istedet, det beviser, at dødedansen er fra omkring 1536.

biuder saa fast . . .: I Dødedantz står der "binder". U og N kan let forveksles, men "binder fast" passer fint med teksten i Mariakirken:

Dyn losent unde bindent dat was vast  
Der hoecheit werstu nu een gast
Din løsen og binden, det var fast.
Højheden mister du nu.
Ide . . .: sysler, beskæftigelse (det er flertal af det fra krydsordene så kendte "id").