Den Gamle Danske Dødedans, Del 4

Døden på løven

Døden til Meenheden.(1)

Hælsel hælsel alle her monne stande(2)
ville i alle sammen gaa mig til hande
Oc vandre met mig en vkiend vey

det hielper eder inthet ath sige ney
Vere sig Pauue, Biscop, oc Cardinal
Cannick, Prest, Munck, eller Official(3)
Vere sig student, eller Scholemester klog
ieg meen alle dem som læse i bog
Der til baade Keyser oc Keyserinde
Konning, Hertog, oc Hertoginde
Riddere oc Suenne, Iomfruer oc mør
Borgemester oc Raad de der til hør
Huad giørs behoff nu lenger kalle,
i denne dantz skulle i frem alle
Kommer hid kommer hid i maa met gaa
der hielper nu inthet emod ath staa
Verer alle beredde i denne tid
oc kommer her alle i min strid
Ieg vil eder alle paa Iorden vdstrecke
oc huer eder een fod lenger recke(4)
Vere sig gamle, Vnge, Arme, eller Rige
ieg mener dem altsammen tillige
Menniskens leffnit er i vngdom
forfylt met synd, och megit wfrom
Vngdommen giffuer ieg ingen fred
ieg dantzer met ham til hand faller ned

Døden på løven Døden taler til menigheden Klik på de små billeder for at se den originale side.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4)

Meenheden . . .: Spørgsmålet er, om det betyder "menigheden" eller "almenheden". I Dødedantz står der "Døden taler til Meenigheden".
Den københavnske dødedans giver i endnu højere grad end de tyske indtryk af at have være skrevet med henblik på opførelse som et teaterstykke.

Se evt. Meyers kommenterar om den danske dødedans som et teater (højre spalte)

En official er en gejstlig dommer.
Een fod lenger recke . . .: Meyer har fundet mange eksempler fra tidens bøger, hvor Døden strækker de døende. Helt tilbage fra Homers Odysse, 2. sang, linie 100: »da ham fra jord bortrykker den langthenstrækkende døds-mø«.

I øvrigt er disse linier en direkte oversættelse af de tilsvarende linier i Dodendantz.