Den Gamle Danske Dødedans, Del 3

De(1) vocte sig huer for denne død
om hand vil vndgaa helffuedis nød
Oc høre Guds ord och tro der paa
och vere fuldkommen och icke laa(2)
Den Fierde død hand er saa slæm
ingen ting er saa wbequæm
Der er icke nogen anden slig
thi hand vil vare Euindelig
Thi alle som bliffue i synden død(3)
och vorde ey hulpne aff den nød
Ganger nogen aff i slig vantro
da maa hand i helffuede euindelige bo
Thi raader ieg nu baade mand oc quinde
som Euig salighed acte ath vinde
Ath i icke saa forsømmelige heden gaa
Men megit mere i Troen staa
Oc eders leffnit der effter skicke
saa skeer Gud loff, oc eder lycke
Saa kand den naturlige død eder ey skade
men megit mere gaffne oc baade
Der faare, verer rede paa huer en sted
naar døden kommer, ath følge med
Det maa alt vere, lader oss icke forfære

Christus haffuer varet oss at,(4) met sin lære
I Euangelio saa screffuit monne staa
oss bør der alle ath tencke paa
Vi skulle vere rede dag och stund
thi døden tøffuer ingelund(5)
Viste hosbonden i huilcken tiid
at tyffuen(6) ville komme han vogede mz(7) flid
Met den veckt(8) skulle i forstaa
ath i skulle icke vere saa laa(2)
Men altid stadige i Troen bliffue
saa kunde i frit met Døden kiffue
Thi acter nu vel paa dette spil(9)
huor døden alle fange vil
Men det skulle i och nu lære
huor hand vil alle vantro forfære
Men de som hobis til(10) Guds naade
dem bliffuer døden til stor baade
Ieg meen hand vil icke lenger duelie
men vil oss hastelige neder quelie
Thi staar nu stille, at see och høre
huad døden haffuer met sig ath føre
Ieg meen ieg seer hannem nu komme(9)
somme til onde, och somme til fromme

Kedelig prædiken Kedelig prædiken Klik på de små billeder for at se de originale sider.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

De . . .: Meyer har læst ordet som "Oc". I Dødedantz er ordet erstattet af "thi".
laa . . .: lunken, ligeglad, indifferent. I Dødedantz staves ordet "laad" hhv. "laade".
i synden død . . .: At "dø i synden" er noget af det værste, der kan ske - Johannes 8,24: »Derfor sagde jeg til jer: I skal dø i jeres synder. For hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres synder.«.
varet at . . .: Advaret.
I Des Dodes Dantz lyder disse 4 linier:
In dem ewangelio, dâr alsus gescreven steit:
Waket unde bedet, weset alle tît bereit,
Wente gi wetten nicht de stunde noch den dach,
Dat Cristus juwe sele van ju nemen mach.
I evangeliet står der således skrevet:
Våg og bed, vær alle tider beredt,
For I kender ikke den time eller den dag,
hvor Jesus vil tage jeres sjæle fra jer

Det er åbenbart en hentydning til Jesu ord i Matthæus 24,36: »Om den dag og time ved ingen noget, hverken himlenes engle eller Sønnen, kun Faderen alene.« (også Markus 13,32).

Matthæus 24,43 »Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus.«.

Se i øvrigt noten om Døden som en tyv.

mz . . .: Tegnet, der ligner et "z", skal læses "et". "mz" er altså "met" eller på nudansk "med".
Veckt . . .: som i at våge (jvf. de to foregående linier i teksten). Prædikanten har lige citeret Matthæus 24,43 og er nu i gang med at udlægge teksten.
Den københavnske dødedans giver i endnu højere grad end de tyske indtryk af at have være skrevet med henblik på opførelse som et teaterstykke.

Se evt. Meyers kommenterar om den danske dødedans som et teater (højre spalte)

hobis til . . .: sætte sit håb til