Døde-Dands, Døden til Tyrken

Døden til Tyrken

Døden til Tyrken

Barbar! som Christi Kors med dine Fødder træder,(1)
Og ved Bedrageren, din Mahomet(2), dig glæder;
    I Døde=Dandsen du med mig nu dandse maae,
    Og skal din Ondskabs Løn hos Falskheds Vidner faae.
Vellystens Paradiis, som Mahomet beskriver,
Dig om et Øyeblik nu aabenbaret bliver;
    Men om du Selskab faaer ey just af Jomfruer,
    Saa vil en Dievle=Flok dig sikkert møde der.
Min Piil nu strax skal staae udi dit vantroe Hierte.
Hvad din Forhærdelse i Tiden da ey lærte,
    Derom du Kundskab vil i Ævigheden faae,
    Hvor du ved Siden af din Mahomet skal staae.

Tyrken til Døden

Vil du ved dette Liv mig nu saa mordisk skille,
Og mig mit Paradiis som Helved forestille?
    Da er du den Tyran, som Verden kalder dig,
    Hvis store Graadighed er høyst u=mættelig.
Jeg ey ved Christi Kors og Død vil salig blive.
Propheten Mahomet sin Himmel mig skal give.
    Er ey hans Paradiis af Vellyster opfyldt,
    Har dog ey nogen Tyrk for Haabet ham beskyldt.
Sig noget i min Siel ved Dødens Ankomst rører;
Men det maae være Skræk, som Døden med sig fører.
    Jeg om Samvittighed mig ikke bryde vil.
    Luk Ævigheden op, og Livets Dør kun til.

* * * *

Naar Døden legger Haand paa ondt og vantroe Hierte,
Erfarer Sielen vist en Deel af Helveds Smerte,
    Endskiønt Forhærdelsen hos det tilstaaer det ey;
    Men mellem Haab og Frygt bortgaaer all Kiødets Vey.

Man får lyst til at citere, hvad Rasmus Nyerup skrev om netop dette vers i Almindelig Morskabslæsning i Danmark og Norge igjennem Aarhundreder, 1816:

Man seer, at den gode Prahl stivt og fast har troet paa en allene saliggjørende christelig Kirke, uden for hvis Skjød ingen Frelse var, og uagtet han ikke var Præst, for sin Part hjulpet til at vedligeholde Fordomme og Intolerantse hos Almuen.

Fodnoter: (1) (2)

med dine Fødder træder . . .: Som det tydeligt fremgår af billedet.
Bedrageren Mahomet . . .: Muhammed. Man forstår, hvorfor Niels Prahl ikke lagde navn til Døde-Dands. Han har vel været bange for at skulle leve i skjul sammen med Salman Rushdie og Jyllands-Postens tegnere. (8=