Dødsens Billedes bescriffuelse

Tysk udgivelse fra 1590. Starten af sektionen "Imagines Mortis Illustratæ"
Chytraeus, Gammel mand
Den danske udgivelse fra 1591
Titelbladet

David Chytræus (1530-1600) var en tysk luthersk teolog og professor i Rostock.

Familien hed oprindeligt Kochhafe, og på tysk betyder Kochhafen en gryde. Familien tog derfor det græske ord for gryde, χυτρα, hvilket på latin blev til "Chytræus".

David Chytræus' bog »De Morte et Vita Aeterna« var en samling af flere små bøger. En af disse små bøger var "Imagines Mortis Illustratæ", der indeholdt teksten fra Hans Holbeins store dødedans — d.v.s. en række af bibelcitater samt Gilles Corrozet's fire-liniede digte.

Flere af disse oplag indeholdt kun teksten, men i oplaget fra 1590 nøjedes man ikke med at kopiere bibelcitater og digte fra Holbein — men inkluderede grove kopier af Holbeins træsnit (billedet til venstre).

I den danske oversættelse fra 1591 er "Imagines Mortis Illustratæ" blevet til »Dødsens Billedes bescriffuelse«, og af uransagelige grunde staves Chytræus "Cythræus" på dansk.

Den danske bog indeholder ingen træsnit og ingen digte — kun rækken af bibelcitater. For at præsentere den danske tekst vil jeg dog vise bibelcitaterne sammen med Holbeins originale træsnit:

side 549 Dødsens Billedes bescriffuelse
etc. Uddragen aff den hellige
Scrifft.
 
1. Verdsens Skabelse.

    Oc Gud skabte Mennisken /
sig til it Billede : hand skabte hannem
til Guds Billede. Oc hand
skabte dennem en Mand / oc en
Quinde. Genes : i det 1 oc 2. Cap.

Douce, Skabelsen
2. Synden.

    Fordisaa / du atlyde din Hustruis
Røst / oc aadst aff det Træ /
huilcket ieg bød dig / oc sagde: Du
skalt icke æde der udaff. Genesis i
det 3. Capittel
.

Douce, Syndefaldet
3. Døden.

    Oc HERREN uddreff
Adam / aff den Haffue Eden : at
hand skulde forarbeide Jorden / aff
huilcken hand er tagen. Genesis i
det 3. Capittel
.

Douce, Uddrivelsen
1 Mosebog 1,27: Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.

1 Mosebog 2,7: Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.
1 Mosebog 3,17: Til Adam sagde han: "Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal agerjorden være forbandet for din skyld; med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage.
1 Mosebog 3,23: Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke agerjorden, som de var taget af.

side 550 4. Forbandelsen.

    Da skal Jorden være Forbandet
for din skyld : Met arbed
oc kummer / skalt du dig der aff nære /
alle dine Liffs dage / all din Liffs
tid. Genesis i det 3. Capittel.

Douce, Efter Syndefaldet

    Væ / Væ / Væ / alle dem som
bo paa Jorden. I S. Hansis
Obenbaring / i det 8. Capittel
.

    Alt det / som en leffuendis
Aand vaar udi / døde. Genesis i
det 7. Capittel
.

Douce, Alle Mænds Knogler

    Indtil den Ypperste Prest døde.
Josua i det 20. Cap.

    Oc en anden skal anamme
hans Embede. Psal. 108.

Douce, Paven

    Skicke dit Huss : Thi du skalt
dø / oc icke leffue. Esaiæ 38. etc.

    Der skalt du dø : oc alle dine
kaastelige Vogne : Esaiæ 22.

Douce, Kejser
1 Mosebog 3,17: Til Adam sagde han: "Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal agerjorden være forbandet for din skyld; med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage.
1 Mosebog 3,18: Tjørn og tidsel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter.
Johannes Åbenbaring 8,13: Og jeg så: Jeg hørte en ørn, der fløj midt oppe under himlen, sige med høj røst: "Ve, ve, ve over dem, der bor på jorden, når de andre basunstød lyder fra de tre engle, som skal til at blæse."
1 Mosebog 7,22: Alle på landjorden, der havde livsånde i næseborene, døde.
Josva 20,6: Han kan så blive boende i den by, indtil han stilles for menighedens domstol, eller indtil den ypperstepræst dør, som er der til den tid. Da kan drabsmanden vende tilbage til sin by og sit hus, den by, han er flygtet fra."
Salme 109,8: Hans dage skal blive få, og en anden skal overtage hans embede.

NB: Salmerne er forskelligt nummererede i de forskellige bibeloversættelser.
Esajas 38,1: På den tid blev Hizkija så syg, at han var ved at dø, og profeten Esajas, Amos' søn, kom til ham og sagde: "Dette siger Herren: Beskik dit hus, for du skal dø; du bliver ikke rask!"

2 Kongebog 20,1: På den tid blev Hizkija så syg, at han var ved at dø, og profeten Esajas, Amos' søn, kom til ham og sagde: "Dette siger Herren: Beskik dit hus, for du skal dø; du bliver ikke rask!"
Esajas 22,18: vikle dig sammen og kaste dig hen som en bold til et vidtstrakt land. Dér skal du dø, og dér skal dine fornemme vogne blive til skændsel for din herres hus.

side 551

    Udi dag er hand en regærendis
Konge : i Morgen skal hand dø.
Esaiæ i det 10. Capittel.

Douce, Konge

    Væ eder / som Retfærdiggiør
den Ugudelige / for Gaffuer. Esai:
i det 5. Capittel
.

Douce, Kardinal

    Gud er Mectig til at nedersla
de Hoffmodige. Daniel i det 4.

Douce, Kejserinde

    I Rige Quinder / staar op /
oc hører min Røst : Effter it Aar /
skulle i forstørris. Esaiæ 32.

Douce, Dronning

    Jeg skal sla Hyrden / oc Faarene
skulle atspredis. Matth : 26.

Douce, Biskop

    Førsten i Landet skal bliffue bedrøffuet :
oc den Mectigis Hoffærdighed
skal ophøre. Ezech: 7.

Douce, Hertug

    Hand skal dø : Fordi hand vilde
icke lade sig undervise. Salomonis
Ordsprog i det 5. Cap
.

Douce, Abbed
Sirak 10,10: En langvarig sygdom gør lægen til spot. Konge i dag, død i morgen!

NB: Dette er kapitel 10 fra Siraks Bog og ikke Esajas, som den danske oversætter hævder.
Esajas 5,23: dem, der frikender skyldige mod bestikkelse og berøver uskyldige deres ret.
Daniel 4,34: Jeg, Nebukadnesar, lovsynger, ophøjer og ærer nu himlens konge. Alle hans handlinger er rigtige, og hans veje er retfærdige. Den, der vandrer i hovmod, kan han ydmyge.
Esajas 32,9: I sorgløse kvinder, rejs jer og hør på mig! I tillidsfulde døtre, lyt til mine ord!
Esajas 32,10: Om et års tid skal I, der er tillidsfulde, skælve; for vinhøsten kommer ikke, der bliver ingen frugthøst.
Matthæus 26,31: Da sagde Jesus til dem: "I nat vil I alle svigte mig, for der står skrevet: 'Jeg vil slå hyrden ned, så fårene i hjorden spredes.'
Ezekiel 7,27: Kongen sørger, fyrsten klæder sig i rædsel, landets folk lammes af forfærdelse. Jeg gengælder dem deres færd, og jeg dømmer dem med deres egne domme. Så skal de forstå, at jeg er Herren.
Ordsprog 5,23: Han dør af mangel på opdragelse, han farer vild i sin store dumhed.

side 552

    Jeg loffuer mere de Døde / end
de Leffuendis. Ecclesiast: 4.

Douce, Abbedisse

    Huilcket er de Menniske / som
leffuer : oc icke skal dø? Psal: 88.

Douce, Adelsmand

    See / Tiden er forhaanden / at
Menniskens Søn skal forraadis.
Matthæi i det 26. Capittel.

Douce, Kannik

    Jeg skal ødelegge Dommeren /
som boer iblant eder. Amos 2.

Douce, Dommer

    Den tredske / seer det onde / oc
skiuler sig : Men den uskyldige fanger
skade. Salomons Ord : 22.

Douce, Advokat

    Den som lucker sine ørne til /
naar den Fatige beder : hand skal
oc raabe / oc icke Bønhøris. Salomons
Ordsprog i det 21
.

Douce, Rådsherre

    Væ eder / som siger ont at være
gaat / oc gaat at være ont : De som
giøre Mørck til Liuss / oc Liusset til
Mørcket. Esaiæ i det 5. Capit.

Douce, Prædikant

    Jeg er oc it dødeligt Menniske.
Sapien : 7.

Douce, Præst
Prædikerens Bog 4,2: Da priste jeg de døde lykkelige, fordi de allerede er døde, lykkeligere end de levende, som lever endnu.
Salme 89,49: Kan en mand leve uden at se døden? Kan han undslippe dødsrigets magt? Sela

NB: Salmerne er forskelligt nummererede i de forskellige bibeloversættelser.
Matthæus 26,45: Da kom han tilbage til disciplene og sagde til dem: "Sover I stadig og hviler jer? Nu er timen kommet, da Menneskesønnen overgives i synderes hænder.
Amos 2,3: Jeg udrydder herskeren af landet, og alle dets stormænd dræber jeg sammen med ham, siger Herren.
Ordsprog 22,3: Den kløgtige ser ulykken og søger skjul, uerfarne går videre og må bøde.
Ordsprog 21,13: Den, der stopper øret til for den svages skrig, vil selv komme til at råbe uden at få svar.
Esajas 5,20: Ve dem, der kalder det onde godt og det gode ondt, som gør mørke til lys og lys til mørke, gør det bitre sødt og det søde bittert.
Visdommens Bog 7,1: Også jeg er et dødeligt menneske som alle andre, en efterkommer af ham, der først blev til, formet af jord; i et moderskød dannedes min krop

side 553

    De som sider udi Mørcket / oc
udi Dødsens skugge. Psal. 167.

Douce, Munk

    Der er en Vey / som siunis it
Menniske at være Retuiss / Huilcket
paa det sidste / dog fører Mennisken
til Døden. Salo : Ord : i det 4.

Douce, Nonne

    Døden er bedre end Liffuet.
Ecclesiast : i det 30. Capittel.

Douce, Gammel Kvinde

    Du læge / Læge dig selffuer.
Lucæ i det 4. Capittel.

Douce, Læge

    Sig mig det / om du vedst alting.
Vedst du at du skulde fødis?
Oc vedst du huor lenge du skalt leffue?
Job i det 28. Capittel.

Douce, Astrolog

    O du Daare / i denne Nat
skulle de skille dig aff met dit Liff :
Huem skal det da høre til / som du
haffuer samlet? Lucæ i det 12.

Douce, Rig mand

    Den som samler Rigdom /
met en løgnactig Tunge : den er icke
Viss / oc falder udi Dødsens snare.
Udi Salo : Ord : 21.

Douce, Købmand
Salme 107,10: De sad i mulm og mørke, som fanger i lidelse og lænker,

NB: Salme 107, og ikke 167, som den danske oversætter påstår. Der er kun 150 salmer i Bibelen.
Ordsprog 14,12: En vej kan forekomme en mand rigtig og dog ende med at føre til døden.

NB: 14. kapitel og ikke 4., som den danske og franske udgiver hævder. Iøvrigt er Ordsprogenes Bog 14,12 og 16,25 helt ens.
Sirak 30,17: Hellere døden end et bittert liv, hellere den evige hvile end uhelbredelig sygdom.
Lukas 4,23: Han svarede dem: "I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig: Læge, læg dig selv! og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum; gør det samme her i din hjemby!"
Job 38,18: Har du givet agt på jordens vidder? Fortæl det, hvis du ved, hvor stor den er.

Job 38,21: Du ved det jo! Du var født dengang, og du har levet længe!

NB: Job kapitel 38, og ikke 28, som den danske og franske forlægger hævder.
Lukas 12,20: Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet?
Ordsprog 21,6: At skaffe sig skatte ved løgnagtig tunge er en luftig tomhed for dem, der iler mod døden.

side 554

    De som ville bliffue Rige / de
falde udi Fristelse oc Snarer / oc
udi mange daarlige oc skadelige begærelser :
huilcke som nedsiuncke
Mennisken udi fordærffuelse / oc
Fordømmelse. I S. Pouels Epistel
til Timotheum / i det 6. Cap
.

Douce, Sømand

    De skulle hasteligen omkomme /
oc folcket skal dø hasteligen.
Job i det 24 Capittel.

Douce, Ridder

    Naar hand døer / da skal hand
dog intet tage met sig : icke heller
hans Herlighed skal komme met
hannem udi Graffuen. Psal : 68.

Douce, Greve

    Min Aande skal bliffue trang /
oc mine dage bliffue forkaartede :
Derfor er Graffuen mig best. Job
udi det 27. Capittel
.

Douce, Gammel mand

    De leffuer oc haffuer gode
Dage / oc udi it øyeblick ryckis de
heden ved Døden. Job i det 21.

Douce, Grevinde
1 Timotheus 6,9: Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse.
Job 34,20: De dør pludseligt, midt om natten, folk rystes og forsvinder, mægtige må vige - og det ikke for menneskehånd!

NB: Job kapitel 34, og ikke 24, som den danske oversætter påstår.
Salme 49,18: Han kan intet tage med sig, når han dør, hans velstand følger ham ikke i graven.

NB: Salme 49, og ikke 68, som den danske oversætter hævder.
Job 17,1: Mit livsmod er brudt, mine dage ebber ud, graven venter mig.

NB: Job kapitel 17, og ikke 27, som den danske oversætter påstår.
Job 21,13: De henlever deres dage i lykke, og med fred synker de i dødsriget.

side 555

    Mig oc dig skal ingen atskille
uden Døden. Ruth : udi det 1.

Douce, Adelskvinde

    Du skalt icke komme aff Sengen /
som du ligger udi. Men du
skalt visselige Dø. Udi den fierde
Kongernis Bog i det 1. Cap
.

Douce, Hertuginde

    Kommer til mig alle / i som arbede
oc ere besuarede / Jeg vil vederquæge
eder. Matth : i det 11.

Douce, Kræmmer

    Udi dit Ansictis sued / skalt
du æde dit Brød / til du bliffuer til
Jord igen / som de est tagen aff.
Genesis udi det 3. Capittel.

Douce, Bonde

    Mennisket fød aff en Quinde /
leffuer en stacket tid / oc er fuld aff
Uro : det gaar op / som it Blomster /
oc falder aff : det flyer som en
Skugge / oc bliffuer icke. Job. 14.

Douce, Barn

    Naar som en sterck beuebnet /
beuarer sin Pallats / da bliffuer det
hand haffuer met Fred : men naar
der kommer en sterckere offuer hannem /
oc offueruinder hannem : da
tager hand sit harrensk / som hand
forlod sig paa / oc bytter Roffuet.
Lucæ i det 11. Capittel.

Douce, Soldat
Ruths Bog 1,17: Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren ramme mig igen og igen: Kun døden skal skille os!"
2 Kongebog 1,4: Derfor siger Herren: Du kommer ikke ud af den seng, du ligger i, for du skal dø!" Elias var så gået derhen.

NB: 2. Kongebog er den fjerde, hvis man tæller Samuelsbøgerne med.
Matthæus 11,28: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.
1 Mosebog 3,19: I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive."
Job 14,1: Et menneske, en kvindefødt, har et kort liv, mættet med uro.
Job 14,2: Han folder sig ud som en blomst og visner, han er som en flygtende skygge og kan ikke bestå;
Lukas 11,21: Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred.
Lukas 11,22: Men kommer der en, der er stærkere, og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet.

side 556

    Huad hielper det Mennisken /
om hand end vinder den gantske
Verden / oc tog dog skade paa sin
Siel? Marci i det 16. Cap.

Douce, Spiller

    Dricker eder icke drucken aff
Vin / udi huilcken der er Ukyskhed.
Til de Ephesser / udi det 5. Cap.

Douce, Drukkenbolt

    Lige som it Lam / der løber oc
leger / oc veed icke naar det skal tagis
aff liffue. I Salo : Ord : I det 7.

Douce, Nar

    HERRE / ieg lider vold oc
uræt : Jeg maa nu fare til Helffuedis
Porte. Esaiæ udi det 38.

Douce, Røver

    Naar en blind leder den anden /
da falder de baade udi Graffuen /
Matthæi udi det 15. Cap.

Douce, Blind mand
Matthæus 16,26: For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv?

NB: Dette citat er fra Matthæus 16, og ikke Markus, som den danske oversætter påstår.
Efeserne 5,18: Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Ånden,
Ordprogenes Bog 7,22: Uden tøven gik han med hende, som en okse går til slagtning, som en hjort fanges i snøren,

Forbindelsen til narren er noget bedre i engelsk oversættelse (King James, 1611):

Ordprogenes Bog 7,22: He goeth after her straightway, as an ox goeth to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks;
Esajas 38,14: som en svale, som en drossel, peb jeg, jeg klagede som en due. Jeg vender mit blik mod himlen. Herre, jeg er i nød, stil sikkerhed for mig!
Matthæus 15,14: Lad dem være, de er blinde vejledere for blinde; og når en blind leder en blind, falder de begge i grøften."

side 557

    O ieg ælendige Menniske / huo
skal frelse mig aff dette dødelige Legeme?
Til de Rommere i det 7.

Douce, Tigger

    Det skal stickis ihiel. Exo : udi
det 9. Capittel
.

Dreng med pil og skjold

    Vi skulle alle skickis for HERRENS
Domstoel. Rom : 14.

Douce, Dommedag

    Hues Bug / er deris Gud.
Til de Philip : udi det 3. Cap.

Drenge med druer

    Drengene maatte snuble offuer
Veden af bære : udi Jeremiæ begrædelse /
udi det 5. Capittel
.

Drenge med hare

    Vaager oc beder : Fordisaa /
i vide icke / paa huilcken Time HERREN
skal komme. Matth : 24.

Douce, Dommedag

    Kom dit sidste ihu / saa skalt du
icke Synde. Ecclesiast : udi det 7.

Douce, Dødens våbenskjold

    Lige som Synden kom udi
Verden / formedelst it Menniske /
Oc Døden formedelst Synden.
Til de Rommere i det 7. Cap.

(Ingen illustration)
Romerne 7,24: Jeg elendige menneske! Hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme?
2 Mosebog 19,13: men ingen hånd må røre ham; han skal stenes eller skydes. Hvad enten det drejer sig om et dyr eller et menneske, må det ikke leve. Når vædderhornets lange tone lyder, må man gå op på bjerget."

NB: Dette er kapitel 19, og ikke 9, som både den franske og danske udgiver hævder.
Romerne 14,10: Men du, hvorfor dømmer du din broder, eller hvorfor foragter du din broder? Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol,
Filipperne 3,19: De ender i fortabelse, bugen er deres gud, de sætter en ære i deres skam, de tænker kun på det jordiske.
Klagesangene 5,13: Unge mænd må trække kværnen, drenge segner under brændet.
Matthæus 24,42: Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer.
Sirak 7,36: Tænk på livets afslutning i alt, hvad du foretager dig, så vil du aldrig nogensinde synde.
Romerne 5,12: Derfor: Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede.

NB: Dette er fra Romerbrevet kapitel 5, og ikke 7, som den danske oversætter påstår.

Mere information

Eksternt link