Døden fra Lübeck

Teksten i Dødedantz

Teksten i Dødedantz er stort set den samme som i Den Gamle Danske Dødedans. Der er dog mange små forskelle, som kan deles op i 3 grupper:

Det mest interessante er netop, at der ikke er væsentlige ændringer i teksten. Eftersom Dødedantz er trykt næsten 100 år efter Reformationen, kunne man f.eks. tro, at der ville være rettet i angrebene på den katolske pave, men dette er ikke tilfældet.

Fejlrettelser

Enkelte ord

I mange tilfælde ændres enkelte ord. Som regel ser det ud til at være gjort for at forbedre rytmen eller at variere sproget. Følgende liste er langtfra komplet:

Den Gamle Danske Dødedans (1550)Dødedantz (1634)
Døden til MeenhedenDøden taler til Meenigheden
Saa taler nu Døden til PaffuenDøden taler til Paffuen
S: Pouel och Apostle flereS. Povel oc andre Apostler flere
Nu vil ieg dig skiude i min borgNu vil jeg dig føre i min Borg
som haffuer studeret i lægebogSom haffuer studeret i Lægedoms Bog
Naar du skalt aff Verden gaaMen nu skalt du aff Verden gaa
Du skulle den hellige Kircke opstødeDu skulde den Hellige Kircke føde
Alt det krud i Apotecken ærAlle de Urter i Apotecken er
Din viiel oc kuuiil oc rosenkrantz skønDin Viiel oc Kiortel oc Rosenkrantz skøn
aff Verden mot du følge mig i denne tid   Aff Verden at følge mig i denne tid
haffde du end Studeret i RomHaffde du end studeret i Paris eller Rom

Anderledes stavning

Der er masser af ændringer i stavemåden. For en sammenlignings skyld - kig på kejseren i de 2 bøger:

Den Gamle Danske Dødedans (ca. 1550)Dødedantz (1634)

BEraad nu gud, oc alle helgens skare
mig tycker døden vil mig icke spare
saa we er mig som mit hierte vil bryste
der fore kand ieg ey lægedom myste
om alle doctor aff greckeland
vore hoss mig, ath beskue mit vand
oc kunde ieg æde en apoteck op
det hielper dog inthet min siuge krop
Døden skynder sig alsommest
oc siugdom haffuer mit hierte befest
Mig vor beffalit aff min herre oc Gud
ath ieg skulde leffuit effter hans bud
Mange klagemaal for mig kom
O haffde ieg giort den rette dom
Men, er der feil paa min side
da hielpe Guds naade, den vil ieg bide

BEraad nu Gud, oc alle Helgens skare,
Mig tyckis Døden vil mig ey spare.
Mig er saa vee, mit Hierte vil bryste,
Derfor kand jeg ey Lægedom miste.
Om alle Doctor aff Greckeland,
Vaare hoss mig, at skue mit Vand,
Oc kunde jeg æde en Apoteck op,
Det hielper dog intet min siuge Krop.
Døden skynder sig altsommest,
Oc Siugdom haffuer mit Hierte befest.
Mig vaar befalit aff min HErre oc Gud,
At jeg skulde leffuit effter hans Bud.
Mange klagemaal altid for mig kom,
O haffde jeg giort den rette Dom.
Men, er der feyl paa min Side,
Da hielpe Guds Naade, den vil jeg bide.

Læs evt. hele teksten her: Dødedantz.

Yderligere information