Døden fra Lübeck

Dødedantz (1634), Del 1

                  

Dødedantz:
Dødedantzen vel Fordansket
Gantske nytteligen for Unge oc Gam-
le: Der vdi at beskue oc see denne Verdsens
wselhed oc Dødsens forfærdelighed: Oc
der vdaff i deris Velmact lerre ret at
leffue/ oc vel at dø.
Oc kand denne Bogs beskriffuelse brugis vdi
en Leeg(1)/ baade for Lege oc Lærde/ for Edel oc
Wedel/ Fattig oc Rig /etc.

Køb min bog. Vil De ikke nok!

Til Læseren:

Fromme Læsere kiøb nu mig/
Dødsens ihukommelß lerr jeg dig.


Prentet i Kiøbenhaffn/ Aar 1634.

Dødedantz, Del 1, klik for at se den originale side.
Dødedantz, Del 1, klik for at se siden

Fodnoter: (1)

bruges vdi en Leeg . . .: Her får vi bekræftet, hvad Meyer har hævdet, nemlig at Den Gamle Danske Dødedans er tænkt som et skuespil (højre spalte).