Typus Omnium Morientium (Del 2)

Frontispiece

Ågerkarlen, del 1 Ågerkarlen, del 2 I starten er versene typisk på 4 linier, men efterhånden som Døden får talt sig varm, bliver versene længere og længere. Se f.eks. angrebet på ågerkarlen:

 

 

Ezech 18. v. 13.
Psalm. 15. v. 5.(1)

Aagerkarlen.
Den som udlaaner paa Aager / oc
søger Fordeel / skulde hand leffue?
HErre / huo skal bo i din Bolig?

 
   
   
 

Huo skal huilis paa dit hellige bierg?
Den som icke giffuer sine Pen-
dinge paa Aager.

 Aff en Daler / huer U-
ges dag en Skilling til
Rente / er aff et Hunder
Daler Aarligen 81. da-
ler og en Marck(3). Hielp
Gud / frycter mand icke
for Helffuedis euige Pi-
ne ?

Deut. 29. v. 19.(4)

Endog du hører denne
forbandelsis Ord / da
velsigner du dig allige-
uel i dit hierte / oc siger:
Det gaar mig vel / men
ieg vandrer som mit
hierte tyckis.

 

Du Aagerkarl / met dig Gud tal /
  Du Aagerkone dislige:
Du swer den Arme(2) / Gud sig forbarme /
  Gantske wbarmhiertelige.
Huer Ugis dag / tager du til mag /
  Aff en Daler / du udlaaner:
En skilling wblu / O / forbandet slug /
  Gud det visselig heffner.
Din Maaneds Rente / maat du vente /
  Vil dig oc Galde bliffue:
Naar samvittighed din / du slemme Suin /
  I døden met dig vil kiffue.

 
 

Den lange række fortsætter (se venstre kolonne) og slutter med genopstandelsen og dommens dag. Til sidst i bogen kommer nogle digte, der også handler om livets forgængelighed.

Lægen Lad os slutte af med lægen:

   
 

Luc. 4. v. 23.(5)
Sap. 16. v. 12.

Lægen.
Læge hielp dig selff. Der lægte
huercken Urter eller Plaa-
ster dem.

Contra vim mortis,
nullos viret herba
per hortos.(6)

 

Alle Lægers Konst / er umbsonst /
  Mod Døden hin grumme:
Nogen Urt sterck / mod hans Hoffverck(7) /
  Aldrig mand finde kunde.

 
 

Keyseren
Kongen
Keyserinden
Dronningen
Frawenzimmer
Førsten
Adels Person
Friherren
Ridderen
Raadsherren
Kempen
Krigsøffuersten
Pawen
Cardinalen
Biscopen
Pastoren
Falske Prædikter
Kanicken
Muncken
Kloster Jomfru
Stiernekiger
Lægen
Wrætferdig Dommer
Borgeren
Borgersken
Gerig
Riig
Aagerkarlen
Brudgom oc Brud
Statssmø
Ectestand
Bunden
Søemand
Kiøbmanden
Haandvercksmand
Tyran
Falsk Forræder
Baguasker
Bespotter
Øyenskalck, Hykler
Fraadser, Drancker, Epicurus
Hoerkarl, Hoerkone
Troldfolck, Spaamænd, Dagueller, Sandsiger, Tegnsudlegger, Nativitetstiller, Naturkynder, Signe oc Maalekone
Barn
Ung
Ulydige Børn
Deylig
Arme Fanger
Fattig, Arm, Elendig
Gammel, Skrøbelig, Mæt aff dette Liff
Alle Menniske
Yderste Dag
Opstandelsen
Dommeren
Kom for Dom
Giør Regenskab
Dom offuer de Fromme
De Ugudeliges Dom

Forrige
side

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ezekiel 18,13 lyder »Han låner ud mod renter og driver åger. Skal han så leve? Nej, han skal ikke leve! Han har gjort alle disse afskyelige ting, og han skal lide døden. Hans blod skal komme over ham selv« og Salmernes Bog 15,5 lyder »den som ikke låner penge ud mod renter og ikke lader sig bestikke i sager mod uskyldige. Den, der overholder dette, skal aldrig vakle.«

Der er også et citat fra Salmernes Bog 15,1: »Herre, hvem kan være gæst i dit telt, hvem kan bo på dit hellige bjerg?«

Du udsuger den fattige.
Fuldstændigt korrekt, hvis vi forudsætter 4 mark per daler og 16 skilling per mark. Men det var selvfølgelig i de gode gamle dage, hvor man aldrig havde hørt om renters rente.

Det må så betyde, at "huer Uges dag" betyder "1 dag hver uge" og ikke "hver eneste dag i ugen".

Deuteronomium er 5. Mosebog. Kapitel 29,18 lyder »ingen, der hører ordene i denne edspagt, må velsigne sig selv i sit hjerte og tænke: »Mig vil det gå godt, selv om jeg vandrer i mit hjertes forstokkethed.« Det vil udrydde det frodige sammen med det tørstende«.
Lukas 4,23 lyder: »Han svarede dem: »I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig: Læge, læg dig selv! og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum; gør det samme her i din hjemby!«, og Visdommens Bog 16,12 lyder: »For det var hverken urter eller salver, der gjorde dem raske, Herre, men dit ord, som helbreder alt«.
Normalt hedder citatet: »Contra vim mortis, non est medicamen in hortis« - mod Dødens magt er der ingen medikamenter i (urte)haven.
Hoffverck: Krigergerning, våbenfærdighed.