Døden fra Lübeck

Studenten

Studenten

    De studente
Non non expectate(1) beyde wat id is noch neyn tyd
Ick hebbe studeret myt grotem vliet
Dar en wolde ik neyn ghelt ane sparen
Up dat ik vor eynen ghelerden man mochte varen
In den seuen vryen kunsten(2) plach ik io to wunderen.
Vnde ik hebbe gheleret eyne islike bysunderen
Vaken hebbe ik ghekreghen scharpe correxien
So wan ick io plach to vorsumen de lexien
Up der bursen sath ik tauende wat to lange:
wy druncken scharpe dar van is my so bange
In dem houede vnde ok in dem magen
Schal ik alrede steruen in mynen iungen daghen
Dat do ik nicht gerne vnde gans node
Ach mochte ik appelleren myt dem dode
Dat desse sake worde vele iar vorlenget
De myt my so ernstliken is betenget
Ach leyder neyn dat is impossibile:
Wente my is in alle mynen ledematen we
In dem rugge. in den syden. vnde ok in dem maghen
In den benen. in dem halse wente to mynem bragen
Hir vmme spreke ik. miserere mei deus(3)
Vorlaet my nicht wente du byst myn here et redemptor meus

Døden med pilen

    De doet.
Ia ia her domine efte iohannes wo ik dy schal heten
Miserere mei sechstu to dem heren des machstu gheneten:
Wente van siner groten barmherticheyt
Mach dy dat ewyghe leuent wesen bereit
Vnde nicht van dyner kunst de du hefst gheleret:
Wente dyne werke hefstu vaken vorkeret
De lere des hilghen ewangeliums hefstu nicht vlitichlik ghesocht
Men sunder godes vruchten dyn leuent alsus hengebrocht
Dat gelt dat dy dyne elderen int studium hebben ghesant
Dat hefstu ein deel nicht wol bewant
Vortert vnde to ghebracht manckt wilder partye
Eyn deel in der bursen. in kroghen. vnde ok vp der corlye
Dorch god dedestu dy neyn grot vngemak
Men du haddest eyne conciencien so rume alse eyn hoppensack.
Alsus woldestu dorch god nouwe eyn wort vordregen
Men dy mostemen placebo seggen(4) vnde don alderwegen
Gheschach dy ichtestwat entegen so woldestu vort to rome laden
Myt ban vp dattu dynen euen minschen brochtest to schaden
Myt drincken spelen hefstu den hilghen dach henghebracht
Des vasteldaghes vaken ghegetten hefstu klene gheacht
Dar to vorboden spyse sunder ee gheleuet
Dar mede gy halfpapen den leyen quade exempel geuet
Bystu vnschuldich so is van dy dyt nicht gheschreuen
Vmme dyne rechtuerdicheit wert dy god den hemel wol gheuen

Studenten Døden til studenten Klik på de små billeder for at se de originale sider.

Baethckes transskription

    XXXIX. DE STUDENTE.

Non non expectate, beide wat, it is noch nein tît.
Ik hebbe studeret mit grotem vlît;
Dâr en wolde ik nein gelt ane sparen,
Up dat ik vor einen gelêrden man mochte varen.
925 In den seven vrien kunsten plach ik jo to wunderen,
Unde ik hebbe geleret eine islike bisunderen.
Vaken hebbe ik gekregen scharpe correxien,
So wan ik jo plach to vorsumen de lexien.
Up der bursen sat ik tavende wat to lange,
930 Wi drunken scharpe, dârvan is mi so bange
In dem hovede unde ôk in dem magen.
Schal ik alrede sterven in minen jungen dagen,
Dat do ik nicht gerne unde gans node.
Ach mochte ik appelleren mit dem dode,
935 Dat desse sake worde vele jâr vorlenget,
De mit mi so ernstliken is betenget.
Ach leider nein, dat is impossibile,
Wente mi is in alle minen ledematen we,
In dem rugge, in den siden unde ôk in dem magen,
940 In den benen, in dem halse wente to minem bragen.
Hîrumme spreke ik: miserere mei deus,
Vorlât mi nicht, wente du bist mîn here et redemptor meus.

    XL. DE DOT.

Ja, ja, her domine efte Johannes, wo ik di schal heten,
Miserere mei sechstu to dem heren, des machstu geneten,
945 Wente van siner groten barmherticheit
Mach di dat ewige levent wesen bereit
Unde nicht van diner kunst, de du hefst geleret,
Wente dine werke hefstu vaken vorkeret.
De lere des hilgen ewangeliums hefstu nicht vlitichlîk gesocht,
950 Men sunder Godes vruchten dîn levent alsus hengebrocht.
Dat gelt, dat di dine elderen int studium hebben gesant,
Dat hefstu ein dêl nicht wôl bewant,
Vortêrt unde togebracht mankt wilder partie,
Ein dêl in der bursen, in krogen unde ôk up der corlie.
955 Dorch Got dedestu di nein grôt ungemak,
Men du haddest eine conciencien so rume alse ein hoppensak.
Alsus woldestu dorch Got nouwe ein wort vordregen,
Men di môste men placebo seggen unde dôn alderwegen.
Geschach di ichteswat entegen, so woldestu vort to Rome laden
960 Mit ban, up dattu dinen evenminschen brochtest to schaden.
Mit drinken, spelen hefstu den hilgen dach hengebracht,
Des vasteldages vaken gegetten hefstu klene geacht,
Dârto vorboden spise, sunder e gelevet,
Dârmede gi halfpapen den leien quade exempel gevet.
965 Bistu unschuldich, so is van di dit nicht geschreven;
Umme dine rechtverdicheit wert di Got den hemmel wol geven.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4)

Non non, expectate...: Latin for "nej, nej, vent!".
correxien...: Latin for "irettesættelser".
lexien...: Latin for "lektioner".
redemptor meus...: Latin for "min forløser / frelser".
dominus...: Latin for "herre".
De syv frie kunster . . .: Septem artes liberales var de studier, frie mænd tog ved universitetet for studiets egen skyld, i modsætning til de uddannelser, man tog af økonomiske årsager som f.eks. håndværk og jura.

Første del af studiet var de tre formale fag, grammatik, retorik og dialektik, tilsammen kaldt trivium (latin: tre veje). Disse sproglige fag gav grundlaget for det videre studium. I dag betyder trivium stadig »noget der er let at komme frem til«.

De studerende kunne nu kalde sig baccalaureus, der stadig findes i titlen bachelor. Den oprindelige betydningen af baccalaureus var riddersvend eller væbner. Ordets etymologiske rod er ukendt, men da det minder om bacca lauri (latin for laurbær), var det oplagt at "krone" de studerende med laurbærblade (selvom det altså burde have været laurbær-bær).

Næste del af studiet var de reale fag astronomi, geometri, aritmetik og musik - kaldet kvadrivium, fire veje. Derefter kunne man kalde sig Magister artium liberalium, der stadig overlever i engelsktalende lande som "master of arts".

Miserere mei deus er starten af Salmernes Bog 51 og betyder "Gud, vær mig nådig".
placebo seggen..: "seggen" er plattysk for "at sige".

Dødsmessen startede med "Placebo Domino in regione vivorum" (jeg vil behage Herren i de levendes land). At "sige placebo (Domino)" betyder at sige noget, som man ved, folk gerne vil høre. Selvom placebo kun betyder "jeg vil behage", kom det hurtigt til at betyde "jeg vil behage gennem snyd" og den betydning har ordet jo stadig i medicinalbranchen.