Døden fra Lübeck

Eremitten

Eremitten

    De klusener
God de du in marien mynsche byst entfangen
Vnde letest dy an eyn bytter crutze hangen
Ick bydde dy vmme de marter de du vor my ledest willighen
Vnde vmme vordenstes willen al diner leuen hyllighen
Umme alle der guden werke wyllen de in der cristenheyt werden ghedaen
So see my armen sunder barmhertichliken an
Dat dyn durbar lydent vnde de merter swere
Mote my io nu helpen to der ewyghen ere:
Wente de guden werke dar ick my hebbe an ghepryset
De ik dy to loue vnde to eren hebbe bewiset
Dat is dy allene bekant efte se ok gud werden ghericht:
Wente dyt wed ik dat se ieghen dyne gudheyt synt ghewert altes nicht
Van dyner rechtuerdicheit hebbe ik vele ghelesen vnde ghehort
De vyent heft my ghans vaken ernstliken bekort
To allen stunden beyde den dach vnde ok de nacht
In arbeyde vnde armode hebbe ik myn leuent to eynem ende ghebracht
Des wes here andechtich nu in desser myner lesten stund
De du iammerliken vnde sere vmme mynen willen wordest vorwunt.
O here erlose my alse du dedest den hylghen heliam(1)
Vnde alse du entwidedest den guden koninck ezechiam(2)
Nym my here vth dessem elende
Myne sele beuele ik in dyne hende.

Døden med leen

    De doet
Ja broder conrat efte wo dyn name is gheheten
Dyner guden werke werstu altohant gheneten
Got wert dy lonen dorch syner groten barmeherticheyt
So vern du in dy neene ghuddunckelheyt
Hefst ghehad vnde ok nene glytzerie
Men bouen al othmodich also de vaders plegen in der wostenye
De ere leuent myt allen dogheden hebben ghetziret
Vnde van allen dotliken sunden(3) vlitichliken gheviret
De synt dy al ghesath vor eyn exempel
Ok holt men se grot in godes hylgen tempel
Alse paulus. antonius. iheronimus vnde macharius
Siluanus. benedictus. eusebius vnde hilarius
Myt al den anderen vaders der er name gode is bekant
Der ere sele in dessem leuende heft gheholden de oueren hant
Vnde den licham vndergheholden in groter spengycheyt
Vnde hebben alsus den hemmel ghekregen myt ghewalt vnde strengycheyt(4)
Guder werke gode to loue leten se syk nicht vordreten
Ritterliken ieghen alle sunde ghevecht des let ene god ewich gheneten
Bystu ene ghelik dat sulfste lon gyft dy god in dem ewygen leuen
Vnde werst barmehertichliken in dat boek des ewigen leuendes ghescreuen

Eremitten Døden til Eremit Eneboerens stav Klik på de små billeder for at se de originale sider.

Bemærk den lille Jesus-figur for enden af eneboerens stav (forstørret på billedet til højre).

Baethckes transskription

    XXXV. DE KLUSENER.

Got, de du in Marien minsche bist entvangen
Unde letest di an ein bitter cruce hangen,
Ik bidde di umme de marter, de du vor mi ledest willigen,
Unde umme vordênstes willen al diner leven hilligen,
835 Umme alle der guden werke willen, de in der cristenheit werden gedân,
So se mi armen sunder barmhertichliken an,
Dat dîn dûrbâr lident unde de merter swere
Mote mi jo nu helpen to der ewigen ere,
Wente de guden werke, dâr ik mi hebbe an gepriset,
840 De ik di to love unde to eren hebbe bewiset,
Dat is di allene bekant, efte se ôk gût werden gericht,
Wente dit wêt ik, dat se jegen dine gûtheit sint gewêrt altes nicht.
Van diner rechtverdicheit hebbe ik vele gelesen unde gehôrt;
De vient heft mi gans vaken ernstliken bekôrt
845 To allen stunden beide den dach unde ôk de nacht;
In arbeide unde armode hebbe ik mîn levent to einem ende gebracht.
Des wes, here, andechtich nu in desser miner lesten stunt,
De du jammerliken unde sere umme minen willen wordest vorwunt.
O here erlose mi, alse du dedest den hilgen Heliam,
850 Unde alse du entwidedest den guden konink Ezechiam!
Nim mi, here, ût dessem elende;
Mine sele bevele ik in dine hende.

    XXXVI. DE DOT.

Ja broder Konrât, efte wo dîn name is geheten,
Diner guden werke werstu altohant geneten.
855 Got wert di lonen dorch siner groten barmeherticheit,
So vern du in di nene gûtdunkelheit
Hefst gehat unde ôk nene glîtzerie,
Men boven al ôtmodich, also de vaders plegen in der wôstenie,
De ere levent mit allen dogeden hebben geziret
860 Unde van allen dôtliken sunden vlitichliken geviret.
De sint di al gesat vor ein exempel,
Ok holt men se grôt in Godes hilgem tempel,
Alse Paulus, Antonius, Jeronimus unde Macharius,
Silvanus, Benedictus, Eusebius unde Hilarius,
865 Mit al den anderen vaders, der êr name Gode is bekant,
Der ere sele in dessem levende heft geholden de overen hant
Unde den lîcham undergeholden in groter spengicheit,
Unde hebben alsus den hemmel gekregen mit gewalt unde strengicheit.
Guder werke Gode to love leten se sik nicht vordreten,
870 Ritterliken jegen alle sunde gevecht, des let ene Got ewich geneten.
Bistu ene gelîk, dat sulfste lôn gift di Got in dem ewigen leven,
Unde werst barmehertichliken in dat bôk des ewigen levendes gescreven.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4)

Elias var en af de to personer i Det Gamle Testamente, der aldrig døde. I stedet blev ham taget til himmels i en ildvogn trukket af ildheste.

» Medens de nu gik og talte sammen, se, da kom en lldvogn og Ildheste og skilte dem ad, og Elias for op til Himmelen i Stormvejret.« (2den Kongebog 2,11)

Ezekias fik ekstra frist og en hjælpende hånd: » [...] HERRENs Ord kom til ham således: "Vend tilbage og sig til Ezekias, mit Folks Fyrste: Så siger HERREN, din Fader Davids Gud: Jeg har hørt din Bøn, jeg har set dine Tårer! Se, jeg vil helbrede dig; i Overmorgen kan du gå op i HERRENs Hus; og jeg vil lægge femten År til dit Liv og udfri dig og denne By af Assyrerkongens Hånd og værne om denne By for min og min Tjener Davids Skyld!" « (2den Kongebog 20, 4-6)
Dødssynder: En dødssynd er et bevidst og overlagt brud på Guds lov. I modsætning til andre synder, der kan tilgives af Gud, vil en dødssynd bringe sjælen i fortabelse.

Dødssynd forveksles ofte med de 7 hovedsynder: hovmod, misundelse, vrede, dovenskab, gerrighed, frådseri og utugt.

Kirkefædrene har taget Himlen med vold og strenghed. Tydeligvis en hentydning til dette vers:

Matthæus 11,12: »Fra Johannes Døbers dage indtil nu er Himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig.«.

Meningen med dette vers er uklar, men Døden hentyder til samme vers i kapitel 63: »dat rike der hemmel lidet gewalt; / De weldenêrs entvangen dat,«.