Døden fra Lübeck

Domherren(1)

Se kommentarer forneden.

Domherren

    De canonnik
Help got du werdighe hylge drevoldicheyt:
Wo rechte we my myn herte deyt
En quam ik nve in so groete noed.
Ik dencke wer dyt sy de naturlike doed
Dar vp hebbe ik noch nicht vele dancken ghesad
Myne prouene hebbe ik ok noch nicht lange ghehath
Se is wol veerteynhundert gulden wert
Ock hebbe ik dar wol drehundert dockaten na vortert
Myt dem dat ik vorschenckede in den hof to rome
Er ik wart gheheten eyn canonnick in vnsem dome
Tovoren wart ick tho kollen in dem rechte eyn baccalarius
Dar na tho lubeck eyn rike vicarius.
Hadde ik myn dinck recht darna gevlegen
Ik hadde noch twe vette prouene ghekregen.
Dar to eyne gracien myt guder probenden
Dyt stund altohope to mynen henden
Nu byn ik erst to state ghekomen
Vnde vor eynen prelaten vp ghenomen
Bysschop to werden dat mochte my ock noch wol bescheen:
Wolde de doet noch lenger hebben myt my ouerseen
Des besten des ik my nu hir vth berade
Is dat ik gode bydde vmme syne gnade
Dat he dorch syne gruntlosen mylden barmherticheyt
My io nu wyl geuen syne ewighen salicheit.

Døden med pilen

    De doet
Her domhere proficiat bona dies:
Wan du vorgetten wordest van my dat were wat nyes
To kollen in dem studium dar en hebbe ick dy nicht ghesocht
Men hir hefstu nu dyn leuent to eynem ende ghebrocht
Van dynen vetten prouen dar sechstu vele af
Se helpen dy nu nicht eyn hauerkaf:
Willich armoed were dyner selen nu beter artzedie:
Wan al dat quatzen vnde ok de freterye
Dar van du dynen licham hefst gheholden so vet
Vnde de sele gans sere in vare gheseth
Myt symonia. hovart vnde ghiricheit
Vnde welken anderen sunden dar vele van ghescreuen steit
Dyt wert nicht ghesecht to dy alleyne
Men alle de anderen papen ik ok dar mede meyne
He sy prouest. deken. vicarius efte officiante
Cappellan. soccentor. koster. efte eyn ander slafante:
Wo gy myt den armen clerken plegen to appelleren
Myt vorsate dat se al er gelt scholden vorteren
Al is dyt gheistlyk recht id wroget doch de conciencien
God wil hir van suluen afspreken de rechten sentencien
Men vindet mannighe ynnighe presters van eynem reynen leuen
Voruullet myt dogeden van den is dyt nicht gheschreuen

Kannik Døden til Domherren Vi får en masse konkrete oplysninger om Domherren:

Mine provene hebbe ik ôk noch nicht lange gehat,
Se is wol vêrteinhundert gulden wêrt,
Ok hebbe ik dâr wol drehundert dockaten na vortêrt
Mit dem, dat ik vorschenkede in dem hof to Rome,
Er ik wart geheten ein canonnik in unsem dome.
Tovoren wart ik to Kollen in dem rechte ein baccalarius,
Dârna to Lubek ein rike vicarius.
Hadde ik mîn dink recht dârna gevlegen,
Ik hadde noch twe vette provene gekregen,
Dârto eine gracien mit guder probenden,
Dit stunt altohope to minen henden.
Nu bin ik êrst to state gekomen
Unde vor einen prelaten upgenomen.
Bischop to werden dat mochte mi ôk noch wol beschên,
Wolde de dôt noch lenger hebben mit mi oversên.
Mit indtægtsgivende embede har jeg ikke haft længe,
det er vel 1.400 gylden værd.
Jeg har også betalt 300 dukater [for embedet],
foruden det jeg skænkede ved hoffet i Rom,
før jeg blev kaldt kannik(1) i vores domkirke.
Inden da blev jeg i Köln student(2) i jura,
derefter [blev jeg] en rig vicarius(3) i Lübeck.
Havde jeg derefter gjort tingene rigtigt,
havde jeg fået to fede indtægtsgivende embeder mere,
dertil et side-embede med gode prebender,(4)
det stod altsammen til min rådighed.
Nu er jeg lige kommet til rang
og blevet en prælat(5)
Biskop at blive, det kunne vel også ske for mig,
ville Døden noget længere have overset mig.

Den yderst ambitiøse domherre har altså lige købt(!) sine embeder, han har læst jura i Köln og har ambitioner om at blive biskop.

Det har længe været foreslået, at beskrivelsen skulle dække en virkelig person. Hartmut Freytag har derfor undersøgt sagen nærmere og skrevet artikelen »Meint der Lübecker Totentanz von 1489 (1496) einen historischen Domherrn?« i Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 68 (1988), side 215-224.

I tiden 1450 - 1489 har ialt 7 lübeckere bestået jura-studiet i Köln. Enkelte af disse kan udelukkes, men resten findes der ikke oplysninger nok om. Det er altså ikke muligt at be- eller af-kræfte teorien.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5)

domherre . . .: præst ved en domkirke. Domherrer levede et regelbundet liv, "vita canonica" og kaldes derfor også kannikker ("canonnik" i teksten).
baccalarius / student...: Se noten om de 7 frie kunster.
Vicarius . . .: Afløser for domherren.
Prebender . . .: Stipendier fra domkirkens indtægter, der tildeles domherren.
Prælat . . .: Højtstående gejstlig.