Døden fra Lübeck

Biskoppen

Biskoppen

    De bisschop
Pax domini nostri vnde sine grote barmherticheyt
De sy my vnde to allen tyden bereyt:
Wente alse my duncket by brecklicheyt myner naturen
So en wyl myn leuent nicht lange duren
Al byn ik eyn bysschop van godes wegen ok wol gelerd
So byn ick doch alder dinges vor den doet vorverd
Wente nu kumpt my dat to synne dat paulus heft gheschreuen
To sinem iunger thimotheo wo eyn recht bisschop schal leuen.(1)
Wat god to desser tyd nu wyl van my maken:
Wente ik vrochte my schuldich an velen saken:
Krich vnde orlich is hir begynnet in mynem sticht
Ick wolde dat id al in vreden were wol entricht
Ik vrochte de duuel heft sodaen twedracht gheschapen:
Wente de meyste krych manckt den cristen kumpt her van den papen
So seggen de leyen wente id is leyder meyst also
De capittelsheren reden my ok leyder alle hir to
Dat ik krich scholde voren in sodaner vpsate
Dat id scholde komen my vnde dem helen stichte to bate
Hir vmme leyder werd hir nu gherouet vnde ghebrant
Vnde mannich arm vnschuldich minsche gheschant
Cristus de vor my starf vnde is wedder van dode vpghestan
De see my to desser stunde gnedichliken an

Døden på løven

    De doet
Her bisschop du werest ghekoren to vorende prelatur
Nu klaget ouer dy beyde borger vnde bur:
Krich vnde orlich hefstu ghehad in dynem stichte
Dar synt geworden weysen vnde arme wichte
Van dynem homode vnde ghiricheit heft syk dyt ghesaket
Dyner papheyt hefstu eyn quaet exempel gemaket
Drye sprak ihesus to sunte peter make dy bereyt
Hefstu my leef so weyde myne cristenheit(2)
By sunte peter wert vns vornomen
Alle de to iennighem state syn gekomen
Den heft cristus gheboden sine schapken to weyden
Up dat se nemant moghe vorderuen vnde vorleyden
Vele prelaten achten de wulle. dat is ghenuth. van eren schapken ghemeyne:
Wo se vorder an sele. an lyue varen achten se kleyne
Sus werden de schape cristi van en gheplucket. ghemelket. gheslacht vnde nicht gheweydet:
Wente de here ihesus dyt in dem ewangelio so nicht en bedet.
De schapken de du van godes wegen scholdest voeden vnde bewaren
Synt vorbystert vnde eyn deel ouel ghevaren.
Got wyl van dy esschen dit dure pand
Bystu ok vnschuldich so is dyn leuent wol bewant
De werdighen prelaten de in god ere vndersaten leef hebben vnde ok dat recht
Ghetziret myt dogheden van den is dyt nicht ghesecht.

Biskop Døden til biskoppen Klik på de små billeder for at se de originale sider.

Mohnkopf-trykkeriet havde endnu et billede af en biskop - se detaljer længere nede.

Baethckes transskription

    XV. DE BISCHOP.
Pax domini nostri unde sine grote barmherticheit
De si mi nu unde to allen tiden bereit,
365 Wente alse mi dunket bi breklicheit miner naturen,
So en wil mîn levent nicht lange duren.
Al bin ik ein bischop van Godes wegen, ôk wôl gelêrt,
So bin ik doch alderdinges vor den dôt vorvêrt.
Wente nu kumt mi dat to sinne, dat Paulus heft geschreven
370 To sinem junger Timotheo, wo ein recht bischop schal leven.
Wat Got to desser tît nu wil van mi maken —
Wente ik vrochte mi schuldich an velen saken.
Krîch unde orlich is hîr beginnet in minem sticht,
Ik wolde, dat it al in vreden were wôl entricht.
375 Ik vrochte, de duvel heft sodân twedracht geschapen,
Wente de meiste krîch mankt den cristen kumt hêr van den papen.
So seggen de leien; wente it is leider meist also.
De capittelsheren reden mi ôk leider alle hîrto,
Dat ik krîch scholde voren in sodaner upsate,
380 Dat it scholde komen mi unde dem helen stichte to bate.
Hîrumme leider wert hîr nu gerovet unde gebrant
Unde mannich arm unschuldich minsche geschant.
Cristus de vor mi starf unde is wedder van dode upgestân,
De se mi to desser stunde gnedichliken an.

    XVI. DE DOT.
385 Her bischop, du werest gekoren to vorende prelatûr;
Nu klaget over di beide borger unde bûr.
Krîch unde orlich hefstu gehat in dinem stichte,
Dâr sint geworden weisen unde arme wichte.
Van dinem homode unde giricheit heft sik dit gesaket,
390 Diner pâpheit hefstu ein quât exempel gemaket.
Drie sprak Jesus to sunte Peter: make di bereit,
Hefstu du mi lêf, so weide mine cristenheit.
Bi sunte Peter wert uns vornomen
Alle, de to jennigem state sin gekomen.
395 Den heft Cristus geboden sine schâpken to weiden,
Up dat se nemant moge vorderven unde vorleiden.
Vele prelaten achten de wulle, dat is genut, van eren schâpken gemeine;
Wo se vorder an sele, an live varen, achten se kleine.
Sus werden de schape Cristi van en geplucket, gemelket, geslacht unde nicht geweidet;
400 Wente de here Jesus in dem ewangelio so nicht en bedet.
De schâpken, de du van Godes wegen scholdest voden unde bewaren,
Sint vorbîstert unde ein dêl ovel gevaren;
Got wil van di eschen dit dure pant.
Bistu ôk unschuldich, so is dîn levent wôl bewant.
405 De werdigen prelaten, de in got ere undersaten lêf hebben unde ôk dat recht,
Geziret mit dogeden, van den is dit nicht gesecht.

Speygel der Leyen, Biskop
Mohnkopf, Speygel, Biskop
Speygel der Leyen, Biskop #2
Mohnkopf, Speygel, Biskop #2

Underligt nok havde Mohnkopf-trykkeriet et andet billede af en biskop - komplet med mur og bakket landskab.

Mohnkopf-trykkeriet brugte billedet i Euangelia fra 1492 og i Speygel der leyen, hvor det skulle forestille den hellige Augustin.

Hans Tausens svar til biskoppen af Odense
Tausen

I Danmark brugte Hans Vingaard billedet af biskop nr. 2 i 1529 i Hans Tausens svar til biskoppen af Odense's sendebrev, hvor billedet skulle forestille nævnte biskop af Odense. Denne bog blev i 1987 genoptrykt i "Fem Reformationsskrifter trykt af Hans Vingaard i Viborg 1528-1530".

Fodnoter: (1) (2)

Paulus 1. brev til Timoteus 3, 1-7: »[...] En tilsynsmand skal være ulastelig, én kvindes mand, ædruelig, besindig, værdig, gæstfri, en god lærer, ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke stridbar og ikke glad for penge. [...]

Bemærk, at den tyske forfatter formoder, at læserne er bekendt med indholdet af Paulus' epistler. I den danske oversættelse er oversætteren ikke så sikker på sine læseres bibelkundskaber og skynder sig derfor at forklare, hvad det var Paulus skrev: "Huorledis huer Biscop bør ath vere / wstraffelig, och altid Guds ords lære".

Jesus bad 3 gange Sankt Peter om at vogte hans menighed i Johannes 21, 15-17:

»Da de nu havde holdt Måltid, siger Jesus til Simon Peter: "Simon, Johannes's Søn, elsker du mig mere end disse?" Han siger til ham: "Ja, Herre! du ved,at jeg har dig kær." Han siger til ham: "Vogt mine Lam!"
Han siger atter anden Gang til ham: "Simon, Johannes's Søn, elsker du mig?" Han siger til ham: "Ja, Herre! du ved, at jeg har dig kær." Han siger til ham: "Vær Hyrde for mine Får!"
Han siger tredje Gang til ham: "Simon, Johannes's Søn, har du mig kær?" Peter blev bedrøvet, fordi han tredje Gang sagde til ham: "Har du mig kær?" Og han sagde til ham: "Herre! du kender alle Ting, du ved, at jeg har dig kær." Jesus siger til ham: "Vogt mine Får!"
«.