Dden fra Lbeck

2. + 3. kapitel

Se oversttelse og kommentarer forneden

Der he nemant weyghert de se socht myt vlyt
De vefte is de ewighe doet to ewigher tyd
Dar vor beware vns ihesus vnser here
Dorch synen doet vnde syner hilghen vyf wunden ere

        De doet     Dat ander capittel.

Den doet der natur mothe wy an ghan al ghelike
Junck. olt. groet. kleen. arm. vnde rike.
De stunde des dodes is beter wan der ghebord(1)
Wente denne ga wy to dem lone vord
Dat cristus vns in der tyd vorverf
Do he an dem cruce vor vns starf
In der bord is dat arbeit anstande
Dat dar is sorchuoldich mannigherhande
Dar to is dat leuent in der ioget
Vorvullet myt sunden vnde veler vndoget
So we de stunde des dodes alle tyd ouerdachte
Vnde syk suluest helde in guder wachte
Vnde neene dotliken sunde(2) vullenbrochte
Dar dem duuel welk denst van scheen mochte
Vnde leuede in den boden godes des heren
Dem queme de stunde des dodes to groten eren
Schole wy entfangen dat ewige lon dat dar is grot
So mothe wy erst liden den bitteren doet
Nicht schalmen vruchten den naturliken doet
Men eyn quad leuent dat dar bringet in ewighe noed
Dorch den doet entfangen de guden grot lon sunder feyl
Nemant kan dar van vthspreken dat mynste deel
Paulus hadde in dem dridden hemmel ghewest(3)
Alse men in syner epistelen lest
He schrift dat he sodans dar heft ghehort
De neen sterflik mynsche mach spreken vort.
Hir vmme wy armen mynschen slym vnde brecklik
Dencken mer vp dyt gud dat dar is tytlyk:
Wen vp dat ewighe gud dat dar is so groet
Dat cristus vns vorwerf dorch sinen bitteren doet
Hir vmme moghe wy wol doren syn
To achten tytlik dinck dat dar men heft den schyn

Dar mede de sele wert belast
De nu tytlik gud kricht de holt id vast
Des kone wy nicht ghesadiget werden
Jodoch schole wy nicht lange leuen vp desser erden
Dat wette wy seker vnde wys
Desto grotter vnse dorheyt gherekent is
Eyn <eyn> iewelk dencke to rugge korte iar:
Wo vele synt ghestoruen hir vnde dar
De weren eres leuendes io so vry alse wy in desser tyd
Ok menden se to bruken dat tytlike gud dat nu eyn ander besyt

            Dat iii capittel

SO we dar nu heft des tytliken gudes vele
De is groet gherekent in dem spele
De des nicht en heft heteth eyn armer wicht
Vnde wert gherekent manckt den riken weynich efte nicht
Doch kan de rechte arme beth godes rike entfangen:
Wan de ghirighe rike myt xxv gulden scholde aflangen.
Men leset van eynem riken van ghelde eyn vneddel man
Dar de rechte rikheyt noch nve in en quam
He wart kranck vnde beghunde ock to olden.
Do sprack de doer god mochte wol syn rike beholden.
Dat wolde ik em gunnen mochte ik beholden dat myn
Dar mede wolde ik tovreden syn.
Wat schal dat wesen gud vnde groet gheacht
Dar vmme ghesorghet wert dach vnde nacht
Sus wert id ghekreghen myt swarem arbeyde vnde groter noet
Vnde wert beseten in anxte vnde sorghen groet
Vnde wert vorlaten myt pynen wen wy steruen:
Konde wy denne gode vnse sele eruen
So hadde wy vnse ritterschop hir wol gheouet.
Denne worde de arme sele nicht bedrouet
Dat syk eyn eyn iewelk wol berede to desser salighen stunde
So merke he vth synes herten grunde
Den speyghel des dodes de hir navolgende is(4)

[Oversttelse fortsat fra forrige side.]

da han ingen afviser, der sger hende [hans nde] med flid.
Den femte er den evige dd til evig tid;
Derfra bevare os Jesus - vores herre -
gennem sin dd og sine hellige fem sr(5).

Original side Original side Klik p de sm billeder til venstre for at se de originale sider.

Baethckes transskription

    DAT ANDER CAPITTEL.
25 Den dt der natr mote wi angn algelike,
Junk, olt, grt, kln, arm unde rike.
De stunde des dodes is beter wan der gebort,
Wente denne ga wi to dem lone vort,
Dat Cristus uns in der tt vorwerf,
30 Do he an dem cruce vor uns starf.
In der bort is dat arbeit anstnde,
Dat dr is sorchvoldich mannigerhande.
Drto is dat levent in der joget
Vorvullet mit sunden unde veler undoget.
35 So we de stunde des dodes alle tt overdachte
Unde sik sulvest hlde in guder wachte
Unde nene dtliken sunde vullenbrochte,
Dr dem duvel welk dnst van schn mochte,
Unde levede in den boden Godes des heren,
40 Dem queme de stunde des dodes to groten eren.
Schole wi entvangen dat ewige ln, dat dr is grt,
So mote wi rst liden den bitteren dt.
Nicht schal men vruchten den natrliken dt,
Men ein qut levent, dat dr bringet in ewige nt.
45 Dorch den dt entvangen de guden grt ln sunder feil,
Nemant kan drvan tspreken dat minste dl.
Paulus hadde in dem dridden hemmel gewest,
Alse men in siner epistelen lest;
He schrift, dat he sodns dr heft gehrt,
50 De nn sterflk minsche mach spreken vort.
Hrumme wi armen minschen slim unde breklk
Denken mr up dit gt, dat dr is ttlk,
Wen up dat ewige gt, dat dr is so grt,
Dat Cristus uns vorwerf dorch sinen bitteren dt.
55 Hrumme moge wi wol doren sn
To achten ttlk dink, dat dr men heft den schn,
Drmede de sele wert belast.
De nu ttlk gt kricht, de holt it vast;
Des kone wi nicht gesadiget werden.
60 Jodoch schole wi nicht lange leven up desser erden,
Dat wette wi seker unde wis;
Desto grotter unse drheit gerekent is.
Ein jewelk denke to rugge korte jr,
Wo vele sint gestorven hr unde dr;
65 De weren eres levendes jo so vri alse wi in desser tt,
Ok mnden se to bruken dat ttlike gt, dat nu ein ander besit.

    DAT III CAPITTEL.
So we dr nu heft des ttliken gudes vele,
De is grt gerekent in dem spele;
De des nicht en heft, hetet ein armer wicht
70 Unde wert gerekent mankt den riken weinich efte nicht.
Doch kan de rechte arme bet Godes rike entvangen,
Wan de girige rike mit xxv gulden scholde aflangen.
Men leset van einem riken van gelde, ein uneddel man,
Dr de rechte rkheit noch nu in en quam.
75 He wart krank unde begunde k to olden.
Do sprak de dr: Got mochte wol sn rike beholden,
Dat wolde ik em gunnen, mochte ik beholden dat mn,
Drmede wolde ik tovreden sn.
Wat schal dat wesen gt unde grt geacht,
80 Drumme gesorget wert dach unde nacht?
Sus wert it gekregen mit swarem arbeide unde groter nt
Unde wert beseten in anxte unde sorgen grt
Unde wert vorlaten mit pinen, wen wi sterven.
Konde wi denne Gode unse sele erven,
85 So hadde wi unse ritterschop hr wl geovet,
Denne worde de arme sele nicht bedrovet.
Dat sik ein jewelk wl berede to desser saligen stunde,
So merke he t sines herten grunde
Den speigel des dodes, de hr navolgende is;
90 Alsus halet de dt uns allen, dat is wis,
Den einen junk, den anderen olt, den dridden in siner besten tt,
Alle maket he uns des natrliken levendes qut.
De sele veler hilgen sint to Gode gekomen,
Den ere levent hastigen hr wart genomen
95 Van den tyrannen, de dr delgen wolden der hilgen memorien,
Unde doch hebben se hch drmede vormeret ere glorien.
Lese wi doch van sunte Johannen dem hilgen doper,
Den Cristus sulven lovede, k was he sn vrloper,
Do Herodes de konink sat unde was vrolk geworden,
100 Sande he hastigen hen unde lt den hilgen man morden,
Wol dat he sik nicht hadde vormodet,
Dat he sus hastigen scholde werden gedodet.
Der hilgen sint gewest gans vele,
Den de tyrannen nemen dat lf, men de sele
105 En konden se en genemen nenerleie ws.
So welkeres minschen levent recht unde gt is,
Stervet de unvorsichtigen, dat schadet der selen nicht,
Men den quaden minschen is dit vrlik, des sit bericht,
Uppe dat wi mogen rechte merken den dt der naturen,
110 Hr navolgende mit schriften unde mit figuren,
Wo sik vele minschen to sterven beklagen,
Unde wo de dt einen isliken gript bi dem kragen,
Unde wo he sus uns allen beslikt,
Unde wo he dem pawese int rste alsus tosprikt.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5)

Ddsstunden er bedre end fdselsjeblikket.... Prdikeren 7,1: Godt Navn er bedre end ypperlig Salve, Ddsdag bedre end Fdselsdag;.
Ddssynder: En ddssynd er et bevidst og overlagt brud p Guds lov. I modstning til andre synder, der kan tilgives af Gud, vil en ddssynd bringe sjlen i fortabelse.

Ddssynd forveksles ofte med de 7 hovedsynder: hovmod, misundelse, vrede, dovenskab, gerrighed, frdseri og utugt.

Paulus beskrev rejsen til den tredje himmel i 2den Korinterne 12,2-4: [...] blev rykket bort til den tredje himmel. [...] rykket bort til Paradis og hrte uudsigelige ord, som et menneske ikke m udtale..

Paulus skriver meget rodet i sit epistel, s det str ikke lysende klart, hvorvidt det var ham selv eller Jesus, der kom i den tredje himmel.

"Speyghel des dodes" er nsten blevet bogens kaldenavn. Se siden om ddedansen som et spejl.
Se siden om Guds sr. Bemrk, at antallet af hellige sr svarer til de 5 slags Dd, som prdikanten lige har gennemget.