Døden fra Lübeck

Des dodes dantz, Teksten

Des dodes dantz, Forsiden.
Des dodes dantz, title page

Dette er teksten til Des dodes dantz, som den blev udgivet i 1489. Forkortelsen vñ er opløst til "vnde", og enkelte tilfælde af omvendt u/n er ordnet.

I eksemplaret i Germanisches Nationalmuseum mangler bladet med "Døden til kejseren" og "kejserinden", men stiftsbiblioteket i Linköping har venligst sendt mig billeder fra deres eksemplar.

Tegnsætningen er meget sparsom. Normalt indikerer et kolon, at den følgende linje starter med et lille "w". Naturligvis er der en del eksempler på koloner, der ikke er fulgt af et "w", og "w"er, der ikke kommer efter et kolon. Jeg skriver altid første bogstav i hver linie med stort.

Eksemplaret i Germanisches Nationalmuseum er blevet dårligt repareret flere steder; for eksempel ser "werkmester" ud som "wartmester", "wachten" som "wartten", "lullebrodere" som "lulle.Ie-dere", "Vloken" som "Cnoken", og så videre. I disse tilfælde tjekker jeg med eksemplaret i Linköping, men desværre mangler bladet med "de werkmester", så her må vi stole Baethcke.

I linie 1091 mangler starten af ordet "sleue", og i linie 1385 ser "al eyns" ud som "alleyns".

Her følger teksten:

Indhold

dyt is dat register
Dat erste capittel is wo de dot is vyfleye art. vnde wo alle gheboren creatur moet steruen.
Wo des dodes stunden eddeler is wan de stunde der ghebord dat ij capittel
Van slymheit des tytliken ghudes ieghen dat ewige gud. dat iij capittel.
Van dem pawese iiij. v. vi.
Van dem keyser. vij. viij.
Van der keyserynnen. ix. x.
Van den cardinalen xi. xij.
Van den koningen xiij. xiiij.
Van den bisschopen xv. xvi.
Van den hertoghen xvij. xviij.
Van den abbethen xix. xx.
Van den godes ridderen xxi. xxij capittel.
Van den monneken xxiij. xxiiij.
Van den ridderen xxv. xxvi.
Van den canonnniken xxvij. xxviij capittel.
Van den borghermesteren xxix. xxx. capittel.
Van den arsten xxxi. xxxij.
Van den iuncheren xxxiij. xxxiiij.
Van den kluseneren xxxv. xxxvi. capittel.
Van den borgheren xxxvij xxxviij capittel.
Van den studenten xxxix xl
Van den kopluden xli. xlij.
Van den klosternonnen xliij xliiij
Van den amptluden xlv xlvi.
Van den werckmesteren. xlvij xlviij capittel
Van den buren xlix. l.
Van den baghynen. li. lij.
Van den houeruteren liij liiij
Van den iunckfrowen. lv lvi
Van den ampt gesellen lvij lviij
Van der ammen myt dem kynde. lix lx capittel.
Wor vmme dat so vele plage is in der werlt. lxi
Wo in vortyden alle stathe der mynschen beter weren wan nu dat lxii ghesette
Wo dat de hylghen godes brecklyke mynschen synt ghewest alse wy vnde hebben syk ghewalt ghedaen vmme god. vnde wo god plichtych ys vp vns vele plaghe to senden dat lxiij capittel.
Wo wy sunderliken dre schedichlike viande hebben. vnde eyn exempel van tween kluseneren: lxiiij capittel.
Van dem lesten gherichte vnde van dem hilghe leuende des groten hilghen sunte ieronimi. vnde van der kortheit vnde armode desses leuendes dat lxv ghesette
Wo alle mynschen werden ghestraffet de syk suluen vnde ock de werlt eddel holt vnde se doch id nicht myt dogheden bewisen dat lxvi. capittel.
Wo nemant eddel is men de vmme siner rechtuerdicheit vorhoget wert van gode alse de hilghen godes lxvij
Dat lxviij vnde dat leste ghesette is wo dat de dach vnde de stunde des dodes allene gode dem heren bekant is. vnde wo de dichter desses bokes begheret dat god em wille syne sunde vorgheuen vnde em gnedich syn.

Første kapitel

    Dat erste capittel
AL dat gheboren wert kumpt in de noet
Dat id moet liden den bitteren doet.
Van vifleye dot hebbe ik ghelesen
Des ersten kone wy nicht ghenesen
5 Dat is de doet der natur des wy vorbeiden:
Wan sik de sele van dem liue schal scheyden
Dyt is dat greselikeste vnde bytterlikeste an dessem leuen
Alse de mester aristotiles id heft beschreuen
Adam heft vns ghebracht by dyt vnghemack
10 Do he in dem paradise myt even godes ghebot brack
De ander doet heft manninghen vordoruen
Dat is de der ere is ghestoruen
De wecht grote sunde vnde schande kleyne
De dridde doet maket de sele reyne
15 Vnde is de der werlde steruet vnde er valscheit nicht en acht
De verde doet heft manninghen in de helle ghebracht
Vnde is wan de sele myt dotliken sunden wert vordorven
So is se doet vor gode ghestoruen
Myt bicht. ruwe. bote mach se wedder krighen dat leuen:
20 Wil god er dyt van syner gnaden gheuen
Der he nemant weyghert de se socht myt vlyt
De vefte is de ewighe doet to ewigher tyd
Dar vor beware vns ihesus vnser here
Dorch synen doet vnde syner hilghen vyf wunden ere

Andet kapitel

    De doet Dat ander capittel.
25 Den doet der natur mothe wy an ghan al ghelike
Junck. olt. groet. kleen. arm. vnde rike.
De stunde des dodes is beter wan der ghebord
Wente denne ga wy to dem lone vord
Dat cristus vns in der tyd vorverf
30 Do he an dem cruce vor vns starf
In der bord is dat arbeit anstande
Dat dar is sorchuoldich mannigherhande
Dar to is dat leuent in der ioget
Vorvullet myt sunden vnde veler vndoget
35 So we de stunde des dodes alle tyd ouerdachte
Vnde syk suluest helde in guder wachte
Vnde neene dotliken sunde vullenbrochte
Dar dem duuel welk denst van scheen mochte
Vnde leuede in den boden godes des heren
40 Dem queme de stunde des dodes to groten eren
Schole wy entfangen dat ewige lon dat dar is grot
So mothe wy erst liden den bitteren doet
Nicht schalmen vruchten den naturliken doet
Men eyn quad leuent dat dar bringet in ewighe noed
45 Dorch den doet entfangen de guden grot lon sunder feyl
Nemant kan dar van vthspreken dat mynste deel
Paulus hadde in dem dridden hemmel ghewest
Alse men in syner epistelen lest
He schrift dat he sodans dar heft ghehort
50 De neen sterflik mynsche mach spreken vort.
Hir vmme wy armen mynschen slym vnde brecklik
Dencken mer vp dyt gud dat dar is tytlyk:
Wen vp dat ewighe gud dat dar is so groet
Dat cristus vns vorwerf dorch sinen bitteren doet
55 Hir vmme moghe wy wol doren syn
To achten tytlik dinck dat dar men heft den schyn
Dar mede de sele wert belast
De nu tytlik gud kricht de holt id vast
Des kone wy nicht ghesadiget werden
60 Jodoch schole wy nicht lange leuen vp desser erden
Dat wette wy seker vnde wys
Desto grotter vnse dorheyt gherekent is
Eyn iewelk dencke to rugge korte iar:
Wo vele synt ghestoruen hir vnde dar
75 De weren eres leuendes io so vry alse wy in desser tyd
Ok menden se to bruken dat tytlike gud dat nu eyn ander besyt

Tredje kapitel

    Dat iii capittel
SO we dar nu heft des tytliken gudes vele
De is groet gherekent in dem spele
De des nicht en heft heteth eyn armer wicht
70 Vnde wert gherekent manckt den riken weynich efte nicht
Doch kan de rechte arme beth godes rike entfangen:
Wan de ghirighe rike myt xxv gulden scholde aflangen.
Men leset van eynem riken van ghelde eyn vneddel man
Dar de rechte rikheyt noch nve in en quam
75 He wart kranck vnde beghunde ock to olden.
Do sprack de doer god mochte wol syn rike beholden.
Dat wolde ik em gunnen mochte ik beholden dat myn
Dar mede wolde ik tovreden syn.
¶Wat schal dat wesen gud vnde groet gheacht
80 Dar vmme ghesorghet wert dach vnde nacht
Sus wert id ghekreghen myt swarem arbeyde vnde groter noet
Vnde wert beseten in anxte vnde sorghen groet
Vnde wert vorlaten myt pynen wen wy steruen:
Konde wy denne gode vnse sele eruen
85 So hadde wy vnse ritterschop hir wol gheouet.
Denne worde de arme sele nicht bedrouet
Dat syk eyn eyn iewelk wol berede to desser salighen stunde
So merke he vth synes herten grunde
Den speyghel des dodes de hir navolgende is
90 Alsus halet de doet vns allen dat is wys
Den eynen iunck. den anderen olt. den dridden in syner besten tyd
Alle maket he vns des naturlike leuendes quyt
De sele veler hilghen synt to gode ghekomen
Den ere leuent hastighen hir wart ghenomen
95 Van den tyrannen de dar delghen wolden der hylghen memorien
Vnde doch hebben se hoch dar mede vormeret ere glorien
Lese wy doch van sunte iohannen dem hilghen doper
Den cristus suluen louede. ok was he syn vorloper
Do herodes de koninck sad vnde was vrolik gheworden
100 Sande he hastighen hen vnde led den hylghen man morden:
Wol dat he syk nicht hadde vormodet
Dat he sus hastighen scholde werden ghedodet
Der hylghen synt ghewest ghans vele
Den de tyrannen nemen dat lyf men de sele
105 En konden se en ghenemen nenerleye wys.
So welkeres mynschen leuent recht vnde gud is
Steruet de vnuorsichtighen dat schadet der selen nicht
Men den quaden mynschen is dit varlik des syd bericht
Vppe dat wy moghen rechte merken den doet der naturen:
110 Hir na volghende myt schriften vnde myt figuren:
Wo syk welke mynschen to steruen beklaghen
Vnde wo de doet eynen isliken grypt by dem kraghen
Vnde wo he sus vns allen beslickt
Vnde wo he dem pawese int erste alsus tosprickt.

Døden til paven
Døden til paven

Døden til paven

    De doet Dat iiii capittel
115 HEr pawes du bist de hogheste nu vp erden
Tred her du moest myn ghelik werden:
Komet alle her papen vnde ok gy leyen
Ick wyl iw alle myt desser setzen vmme meyen
Nemande wil ik sparen dar an
120 He sy pape efte leye bur efte houeman:
Komet her iunck. olt. rike. arm. groet. vnde klene
Myt rechtem ernste ik iw alto malen mene
Hebbe gy gude werke vorhen ghesant
De komen iw to profite altohant
125 Id mod wesen latet iw nicht gruwen
Cristus heft iw ghewernet mit allen truwen
In dem ewangelio dar alsus ghescreuen steyt:
Waket vnde bedet weset alle tyt bereit
Wente gy wetten nicht de stunde noch den dach
130 Dat cristus iuwe sele van iw nemen mach:
Wuste de huswerd to welker tyd
Dat de deef queme he wakede myt vlyt
Uppe dat de deef em nenen schaden dede
vnde he syn gud mochte beholden in vrede
135 By dem waken schole wy vorstan al ghemeyne
Dat wy scholen wesen van sunden reyne
De waket wol vnde is bereed
De nene dotlike sunde vp syk weed
Hir vmme is nicht so varlik dat is wis
140 Men de so leuet vnde in sodanem state is
Dar he nicht in steruen wylle
Efte syk dat so hastighen velle
Hir vmme waket wente de doet sendet iw nenen bref
He kumt slyken recht so eyn deef.

Pave
Pave

Pave

De pawes
145 God vorbarme dy ouer my. miserere mei
Maria de helpe my vnde ok de gracia dei
Al byn ik to grotem state vth vorkoren
So byn ik doch ghewest myt velen dingen vorworen
To holden de cristen in eyndrechticheyt:
150 Wente id in velen landen gans ouel steyt
De hylghen vaders de vor my in desser stede
Hebben ghewest vul guder hylghen sede
Vnde hebben gheluchtet in godes hylghem tempel
My vnde mynen nakomelingen to eynem exempel
155 Late ik my duncken dat ik sy ghewest eyn here
So bedreghe ik my suluen ghans sere:
Wyl ik mynen staet betrachten vnde bedenken rechte
So byn ik ghewest eyn knecht aller knechte
Sodanem knechte behort to denen myt allem vlyt
160 Och hadde ik dyt ampt wol vor staen in myner tyd
So mochte ik gode nu offeren myne sele:
Wente van den bosen tyrannen hebbe ik ghedregen sorge gans vele:
Wente de torken vnde ok de vnmylden sarracenen
De de cristen myt allen vntruwen menen
165 Hebben vp de cristen gherouet vnde ghebrant
Dar vmme hebbe ik vele leghaten vthghesant
Myt aflate. vmme ghelt. ieghen desse tyrannen to kreten
Och hadde ik dat wol an gheleyt des mochte ik ewich gheneten

Døden til paven
Døden til paven

Døden til paven

De doet
Her pawes du werest hoch gheresen in state
170 Der hilghen cristenheit de hogheste prelate
Sunte peters stede van godes wegen gheholden vp erden
De anderen prelaten dy deneden vnde glorificerden
Hefstu dat hylghe ampt recht vnde hyllichlyken vorstaen
So machstu vroliken vor den richter ghaen
175 Men ghiricheyt vnde symonia hefstu to vele to stadet
Ik vruchte id dyner selen schadet
De prebenden de vor de armen klerke synt ghemaket
Dar synt al de riken by gheraket
Myt ghelde. gunst. efte myt listicheit:
180 Wente alsus dar io nicht gheschreuen steyt
Is dyt ok so myt dynem willen nicht ghescheen
So wyl god gnedichliken myt dy ouer seen
Hefstu ok de vnkristen vor volghet myt vlyt
Dat wyl god wol belonen tho ewigher tyd.
185 Dyn losent vnde byndent was heel. vullenkomen. vnde ghans
Nu mostu myt my in dessen mynen ghemenen dantz
Hefstu den willen godes vullenbracht alderdinges gans vnde heel
Dat ewige leuent krichstu in desser stunde sunder iennigerhande feyl.

Kejser
Kejser

Kejser

    De keyser
Berad god vnde alle myne hylghen patronen
190 My duncket de doet en wyl myner nicht schonen
So we is my eft my dat herte wil barsten
Dar vmme hebbe ik ghesant na vefteyn arsten
De dar synt vor varen in velen arstedyen
Eften se dat iummer so konden vlien
195 Dat myn leuent mochte lenger staen in beholt
Dar vmme worde nicht ghesparet suluer efte golt
Men my duncket al lete ik halen alle arsten vth Greken
Vnde mochte ik to my nemen eyne hele appoteken
Dat were myt my altes nicht ghewerd
200 Och hadde ick mynen staed to dem besten ghekerd
Alle cristene koninge. hartighen vnde greuen
Mosten syk alle to mynem denste gheuen
Myt alle der meenheit de vnder en syn beseten
Noch hadde ick my grotes dynges vormeten
205 De vnkristen to vorvolghen alse ik dat hebbe ghesworen
Do ik to eynem keyser wart ghekoren
Mannigherleye bytter klage is vor my ghekomen
Hadde ik de gherichtet vnde nicht ghetogert dat mochte my ewich vromen
God de du bist barmhertich ia dat is wys
210 Vorbarme dy myner wente id nu de rechte tyd is

Døden til kejseren
Døden til kejseren

Døden til kejseren

    De doet
Her keyser du werest ghekoren to eynem heren
De cristenheit to vorstaen vnde to regeren
Myt dem swerde der rechtuerdicheit
To holden de hilghen kerken in eyndrechdicheyt
215 Alle vnkristen to hebben in hathe
Se to vorvolghen dat togheboret dynem state.
Den tyrannen to sturen de dar syn vorbolghen
De de guden cristen so sere vorvolghen
Men dattu mochtest to hope leggen van golde eynen schat.
220 Dar vp hefstu dyn herte ghesath
Sus heft ghiricheyt vnde houardye dy vorblent
Dattu dy suluen nicht hefst ghekent:
Wente io hogher staed io mer dogede dar by scholen wesen
Alse otmodicheit. barmherticheit dar men vele mach van lesen
225 In dem hylghen ewangelio dar ihesus cristus vnser here
Van dessen vnde van allen dogheden mere
Heft ghesproken vnde ok suluen bewyset in den werken
Uppe dat cristus de hogeste prelate mochte sterken
Alle prelaten vor dy vnde de na dy komen vort.
230 Hefstu dy dar na vlitich gherichtet so werstu horen eyn gnedich wort
Van gode dem du alle dinck to der rekenschop most bringen
Gha hastighen vort. bystu alsus gherecht so schal dy wol ghelingen

Kejserinde
Kejserinde

Kejserinde

    De keyserinne.
Ich wo rechte wunderliken is my to synne
Al byn ik eyne rike eddele keyserinne
235 Nicht en kan ik hoger in state risen.
Ok en kan sik neyn groterer vorstynne bewysen
In alle desser helen cristenheit
To steruende byn ik noch neynerleiewys bereyt
Gans vele hebbe ik noch myt der werlde to donde
240 Ik wolde dat my de doet myt vlite schonde:
Wat konde em dat schaden efte he my wolde sparen
Ik byn ok io noch nicht ghans olt van iaren
Do my myn here de keyser ersten nam
Vnde do ik alderersten to eme quam
245 He ghaf my myne morgenghaue in der stunt
Desse is wol ghewerd vyf vnde twintich dusent punt
Mochte ick dar mede vristen vnde redden myn leuen
Alto malen wolde ick se dar vmme gheuen.
Men ik voele den doet dat en mach anders nicht ghesyn
250 Wente he lecht my an grote pyn
Myne kynder de moghen in korter tyd werden
De alderweldigesten de dar synt vp erden
Och mochte ik dat af leuen vnde id seen.
Ach neyn leyder leyder id en mach my nicht beschen
255 God de du my hefst ghesad to dessem stathe
Lad dyne guderterende barmherticheit my io nu komen to bathe

Døden til kejserinden
Døden til kejserinden

Døden til kejserinden

    De doet
Keyserinne alle dyn herte vnde synlicheit
Hefstu ghelecht an wertlike idelicheit
Myt golde. eddelen steinen hefstu dy behenget
260 In de wertliken lust so sere ghemenghet
Den licham gheholden in vullen weele
Dantzen reyen vnde to anderem spele
Hefstu dy geouet myt allem vlyt
Gode to denen eyne korte tijd.
265 Dat was dy vordroten gans sere
Myt velen der vrowen vnde iunckvrowen mere
De vnder dy syn na erem grade:
Kum her hastighen vnde drade
Ik wyl dy vp de erde strecken
270 Vnde eynen voed lenger recken
Haddestu barmhertich ghewest ouer de armen
God scholde syck dyner wedder erbarmen
Dat were dy nu beter wan alle dyn staed
Dyt segge ik to allen vrowen se syn van sydem efte hoghen graed
275 Se hebben groten acht wo se dat aes den licham moghen tziren
Des homodighen duuels fest se alsus vnde in anderen sunden vyren
Dar mede godes bot vnde de hylge dach vaken wert ghebroken
Van den ersamen otmodighen de ere sele to ghode tziren en is dyt nicht ghesproken.

Kardinal
Kardinal

Kardinal

    De cardinal
Deus meus. God vorbarme dy ouer my tho desser stund
280 De doet heft myn herte sere vorwund
Al was ik gheresen hoch in state
Dat kumpt my altes nicht tho bate
Dar tho dat myn leuent worde wat vorlenget:
Wente de doet my alle myne lede dwenget
285 Vele scholekunste hebbe ik vlitich ghelert
Manckt anderen prelaten was ik hoch by werd
Vele dinges mochte ik hebben beth angericht
Dar ick seer was to vorplicht:
Wat helpet dat ik was hoch vormeten
290 Vnde hebbe in eines apostels stede gheseten
Sodan lon wert my nicht alse den apostelen is gheworden:
Wente se hebben ghevoret eynen strengen orden
Dar hebbe ik al ghewest contrarie:
Wente des dodes hadde ik noch klene memorie:
295 Wolde de doet my lenger by dem leuende laten
Dar vmme gheue ik gherne vyfdusent doccaten:
Myn herte wolde ik denne tho gode setten
Den ick in myner ioget hebbe vorgetten
Vnde wolde penitencien don vor mine sunde
300 Men o we leyder de doet let my nene stunde.

Døden til kardinalen
Døden til kardinalen

Døden til kardinalen

    De doet
Her cardinal wat wultu vele segghen van dynem state
Id kumt dy nicht eyne vedderen to bate
Der hocheyt werstu nu eyn gast:
Wente alle staed bringet de sele in last:
305 Wan he wert gheholden nicht recht
Hore wat de here in dem ewangelio secht
Se sytten vp dem stole moysi dat volk to leren:
Wat se iuw segghen dar na schole gy iw regeren
Men na eren werken en doet gy nicht
310 Se bynden borden de dar syn swar vnde wycht
De legghen se vp dat volck suluen roren se de nicht an
Sus hefstu ok myt den anderen cardinalen gedaen:
Wente to rome hebbe gy mannighe valsche lyst
Dar an de pawest vnschuldich ist
315 Haddestu de bode godes myt flyte vullenbrocht
Vnde de lere des hylgen ewangeliums ghesocht
Alse dar to geboret dynem apostelyken state
Vnde vormeden ghiricheyt dat queme dy nu to bate
Symonia. ouervloet. houardie. vnde ander sunde hefstu gheacht
320 Hyr mede hefstu dyn leuent to dem ende gebracht.
Is dyt so nicht dat is gud vor dy
Alle dinck wyl god rechte richten des gheloue my.

Konge
Konge

Konge

    De koninck
Alle de arsten de dar syn in vnsem rike
De schal men vorboden al ghelike
325 De dar syn geleret in der kunst der medicinen.
Wente de doet beginnet my sere to pynen
He kumpt to my sunder iennigerhande vraghe
Ick wolde dat wy id myt em mochten setten in daghe
Hundert iar efte lengher scholde de dach staen
330 Er he my scholde eyn iawort affghaen
Dat halue koninckrike wolde ick em setten vor eyn pant
Men my duncket he wyl beholden de oueren hant
Hertoghen ridders vnde knechte mosten my eren:
Wente ik gekoren byn to eynem groten heren
335 Noch hopede ik to krighen twyer heren lant
Dar ik des rikes raet al rede hebbe hen ghesant
Myt vnsen breuen vnde ock in ernste dar na weruen:
Wente dar to en synt nene gheboren eruen
Ser vorlanget my wat antwordes dat se my bringen
340 Efte se my huldighen efte myt ghelde aff dyngen
Men wat batet id my al hadde ik der ryke noch teyne
Och were ik nu van sunden reyne
Dat were eyn gud kleynode myner sele
O here al desse sake ik dy beuele.

Døden til kongen
Døden til kongen

Døden til kongen

    De doet
345 Here her konink hoch gheboren vnde ryck.
Tred her du scalt werden myn ghelyk
Torneyen. steken. dantzen vnde springen
Vele nye vunde kondestu hir vorghebringen
De dar syn ghewest ieghen dat gebot godes des heren
350 De vnder dy weren ghesath to regeren
Se hebben myt dy ere kledinge. guden sede. vnde recht vorkeret
Vnde sus van dy nye sunde vnde vele vnplicht gheleret
Der cristenheit de dar wert vorvolget van den tyrannen
Der scholdestu bistaen myt al dynen guden mannen
355 Dat behort ok tho dynem konynckliken state
Ok scholdestu holden eyne velighe vrye strate
Den bur nicht laten beschatten bouen syne pacht
Dyt hefstu eyn del ringe efte kleen gheacht
Du byst ghehilget. ghecrezemet. gesaluet gode dem heren
360 Up dattu dy van synen gheboden nicht scholdest keren
Dat recht beschermen. dat vnrecht straffen laten
Hefstu dyt ghedaen als dyn staed ghebedet dat mach dy ewich baten

Biskop
Biskop

Biskop

    De bisschop
Pax domini nostri vnde sine grote barmherticheyt
De sy my vnde to allen tyden bereyt:
365 Wente alse my duncket by brecklicheyt myner naturen
So en wyl myn leuent nicht lange duren
Al byn ik eyn bysschop van godes wegen ok wol gelerd
So byn ick doch alder dinges vor den doet vorverd
Wente nu kumpt my dat to synne dat paulus heft gheschreuen
370 To sinem iunger thimotheo wo eyn recht bisschop schal leuen.
Wat god to desser tyd nu wyl van my maken:
Wente ik vrochte my schuldich an velen saken:
Krich vnde orlich is hir begynnet in mynem sticht
Ick wolde dat id al in vreden were wol entricht
375 Ik vrochte de duuel heft sodaen twedracht gheschapen:
Wente de meyste krych manckt den cristen kumpt her van den papen
So seggen de leyen wente id is leyder meyst also
De capittelsheren reden my ok leyder alle hir to
Dat ik krich scholde voren in sodaner vpsate
380 Dat id scholde komen my vnde dem helen stichte to bate
Hir vmme leyder werd hir nu gherouet vnde ghebrant
Vnde mannich arm vnschuldich minsche gheschant
Cristus de vor my starf vnde is wedder van dode vpghestan
De see my to desser stunde gnedichliken an

Døden til biskoppen
Døden til biskoppen

Døden til biskoppen

    De doet
385 Her bisschop du werest ghekoren to vorende prelatur
Nu klaget ouer dy beyde borger vnde bur:
Krich vnde orlich hefstu ghehad in dynem stichte
Dar synt geworden weysen vnde arme wichte
Van dynem homode vnde ghiricheit heft syk dyt ghesaket
390 Dyner papheyt hefstu eyn quaet exempel gemaket
Drye sprak ihesus to sunte peter make dy bereyt
Hefstu my leef so weyde myne cristenheit
By sunte peter wert vns vornomen
Alle de to iennighem state syn gekomen
395 Den heft cristus gheboden sine schapken to weyden
Up dat se nemant moghe vorderuen vnde vorleyden
Vele prelaten achten de wulle. dat is ghenuth. van eren schapken ghemeyne:
Wo se vorder an sele. an lyue varen achten se kleyne
Sus werden de schape cristi van en gheplucket. ghemelket. gheslacht vnde nicht gheweydet:
400 Wente de here ihesus dyt in dem ewangelio so nicht en bedet.
De schapken de du van godes wegen scholdest voeden vnde bewaren
Synt vorbystert vnde eyn deel ouel ghevaren.
Got wyl van dy esschen dit dure pand
Bystu ok vnschuldich so is dyn leuent wol bewant
405 De werdighen prelaten de in god ere vndersaten leef hebben vnde ok dat recht
Ghetziret myt dogheden van den is dyt nicht ghesecht.

Hertug
Hertug

Hertug

    De hertoch
Helpet gy hilgen dre konynge wo kome ick in desse noed
Ik vruchte dat mi al rede esschet de doet
Myn dynck en is noch so slicht nicht gemaket
410 Ok en heft he de tyd noch nicht wol geraket
Nicht hope ik alrede to steruen:
Wente ik noch ersten dencke stede vnde lande to verwerven
An twen efte dren riken my nicht en noghet
My en werden denne noch vele andere rike to ghevoeget
415 Id sy hollant. brabant. gelren vnde brogondien
Brunswik. luneborch. cleue vnde kattelonien
Pomeren. mekelenborch. sassen vnde dat lant tho myssen
Vlanderen. grossen. osterik. vnde ock dat lant tho switzen
Dyt wyl my alle feylen al worde dar ock vele vmme ghewaget
420 Myt mynen nabers habbe ik id begint vnde vaken myt en ghedaget
Mochte ik leuen se scholden na myner pypen al springen
Efte se scholden syk eyne korte tyd eynem summen gheldes afdingen
So lange wente ik echt eyns by se konde raken
So wolde ik ene dat neynerleye wis so gnedich maken
425 Men o we de doet let my myt en nicht betemen
An mynen dank wyl he my van henne nemen

Døden til hertugen
Døden til hertugen

Døden til hertugen

    De doet
Hastigen tret hir an hertoch here hoch gheboren:
Wente to dantzen bistu gantzliken vtvorkoren
Du begherest noch mer herschop der stede vnde ok der lande
430 Dar to denst vnde pacht van den mynschen mannigerhande
Beyde wat dy behort noch myn nouwe eyn holten sarck
Vnde eyn lynnen laken. gewert v schilling efte eine halue mark.
God. heft dy ghesat to grotem state
Hefstu den wol geholden dat kumpt dy nu to bathe
435 Vele vorsten synt vp erden nicht du alleyne
Se achten eyn deels de bode godes vnde dat hilghe ewangelium kleyne
Etlike laten de stratenrouers dorch ere lant theen
Vnde myt en se dorch de vingher seen
De varende kopman heft van en kleen vorhach
440 De dar mod holden der lande vmmeslach
Etlike heren syn. moghen se stede vnde lande vorweruen
Dar laten se mannigen vnschuldigen vmme steruen
Vlensekers. plumenstrikers de hebben ok by syk etlike heren
Myt den se der armen sweed vnde bloet vorteren.
445 Desse moten seggen placebo van erem loue
Sede iemant anders de moste vth erem houe
Dar synt ok mannighe dorchluchtede vorsten vul aller rechtuerdicheyt
Byst du der eyn vrochte nicht de hemmel is dy bereyt.

Abbed
Abbed

Abbed

    De abbet
Help god vnde maria ik byn ghans kranck.
450 Schal ik alrede steruen dat schuet an mynen danck
In viij capittelen hebbe ik gewesen
Dar horde ik van vnsem orden lesen:
Wo he van den hylghen vaderen is gesettet an
Alse ik id rechte hebbe vorstan
455 Hadde ik dat so gheholden myt vlijt
Myt al mynen broderen de mit my syd
Dat scholde my nu komen to bate
Al byn ik ghekomen to grotem state
Dat wyl my nicht vele profitelik wesen
460 Ik hebbe ok er in eynem capittel ghelesen
So we to grotem state is ghebracht
Sundiget de dat wert vor gode groter gheacht
Men eft he eyn ringer man were
Desto mer ik my nu vorvere:
465 Wo my god wyl richten nu int leste:
Wol dat ick in vnses klosters beste
Hebbe ghekoft vnde gemaket vele rente
To nutte vnde tho bathe vnsem helen convente
Mochte ick noch leuen vnde der kranckheit genesen
470 Dar vor wolde ik xv psalter lesen
Men de doet let sik nicht afdingen iennige tyd
O domine ihesu adiuua me. wente al myn hopen an dy lijd.

Døden til abbeden
Døden til abbeden

Døden til abbeden

    De doet
Her abbet wo klaghestu dyne noed so sere.
Moste doch steruen cristus vnse here.
475 Er he wolde komen in syn rike
Dar to de hylghen alghelike
Van nemen hilghen lestmen de dar sy
He moste ersten steruen des loue my
Is van dy recht gheholden de hylghe orde
480 Na der rechten reformacien so syk dat gheborde
Vnde hefstu dine monneken rechte reformeret
Alse de hylghen vaders dat hebben gheordineret
In willighem armode. horsam. vnde othmodicheyt
Hir vp dat fundament dynes ordens steyt
485 Dar to in dem boden vnde raden godes in eynem vullenkomen leuen
Alse in dem hilghen ewangelio steyt gheschreuen
Dar id cristus de aldervullenkomeste man
In worden vnde hylghen werken heft ghesettet an
Dar vth de hylghen vaders hebben ghenomen
490 Dat fundament dar dyn orde is vth ghekomen
Hefstu id vullenbracht myt allem vlyt
Grot lon entfangestu nu vnde to ewiger tyd
Hefstu ok houart ghiricheyt. quatzerie bedreuen efte ander sunde
God wyl nicht vorgeten eyne stunde
495 Na dynem state wert he id reken grod
Tred vort erst mostu lyden den byttere noet.

Korsfarer
Korsfarer

Korsfarer

    De godes ridder.
Help maria wo selsen is my iummer geworden
Twyntich iar hebbe ik ghewest in dessem werdighen orden
Alsus was ik ein anname man to voren
500 Hir vmme wart ik vor eynen groten mester ghekoren
Ouer dessen orden van den ritterliken broderen
Eyn here tho wesen ouer eyn groet lanth myt velen goderen
De slote vnde ander gud den ordensheren tho vorlenen
Hir vor se my myt allen truwen mosten denen
505 So wan myn bot to ene quam spade efte vro
Ok mosten my denen al dat ghemene volk dar to
Mit liue. mit gude. myt herendenste. vnde ok mit pacht
Vp den doet hadde ik noch nicht vele ghedacht
Och wolde he my doch noch lange tyd ouerseen
500 So wolde ik mit allem vlite vp de vncristen theen
Dar vnse werdighe orde ser is to vorplichtet
Vppe dat ok noch welke ander sake mochte wol werden entrichtet
Dar mede vnse werdige orde is ghekomen in sorge
Van wegen des landes. der stede vnde ock der borge
515 Mannich is gekomen dar van in grote noet:
Wol dat vnse orde is wyed. breet vnde groet:
Wente vnser broder synt vele. int norden. int westen. ok wente an de torkye
Int suden al dorch wente an de wallochie
Ok hethe wy de cruceheren al dudesche lant dorch vnde ok in prusen
520 Dorch liflant. lettowen. polen wente an de russen
Godesriddere des dudeschen ordens sy wi ok genant
Och hadde ik den orden recht gheholden so were myn staet vnde leuent wol bewant
Cristus de an dem cruce leet den bitteren doed
De helpe my in desser myner lesten noed.

Døden til korsfareren
Døden til korsfareren

Døden til korsfareren

    De doet
525 Ja her mester des ordens van den crucebroderen
Vele sechstu van dynen lande vnde ok van den vele goderen
Dar to van den landen dynes ordens wide vnde verne
Nu mostu rekenschop doen dat deystu vngerne:
Wo du eyn deel hefst dorchghedreuen ok myt lysten
530 Vnde hefst ok orlich ghevoret myt dem guden cristen
Dar mede dynem orden is to kort ghescheen:
Wente de godesridder scholen nummer mit wapen vp de cristen theen
Dat arme cristenvolck alle tyd vorschonen
Myt den vncristen afghesneden scholen se nummer sonen
535 Du vnde dyne ordensbrodere hebben dyt klene acht
Vp dat gy iuwe nabers welke cristen mochten bringen vnder iuwe pacht
Vnde alsus vmme ringe schult se wyllen laten vordrucken
Ik vrochte hir vor de duuel iuwer eyn deels wedder wyl plucken
Gy hethen marienbrodere vp dat gy eyn hillich kusch leuent scholen voren.
540 In velen godesdenste vnde rechtuerdicheyt dyt mach iuwen state tobehoren:
Wan wo gy de armen vnder iw schattet vnde plaget
Tyrannischer wys dat is vaken gode gheklaget
Mochte gy wedder recht stede vnde lant vorweruen
Dar lethe gy mannyghen vnschuldighen vmme steruen
545 De orde is nicht inghesath vmme juwen swalch. laddichghant. vnde freterye
Ok nicht vmme iuwe ghyricheit vnde houerdye
Gode vnde marien hebbe gy ghesworen eynen eed
Dar vmme dat cruce vp iuwen klede steyt
Dar is mannich tyranne van den is dyt ghesecht
550 Vnde nicht van dy vnde dynen broderen. synt gy in iuwen saken recht

Munk
Munk

Munk

    De monnick
O deus meus my is we ouer al myn lyf
De doet lecht id myt my in eynen kyf
He begynnet my alle myne lede to trecken
My duncket he wil my lenger recken
555 In myner conciencien is my gans bange:
Wol dat ik mynen licham hebbe gheholden in dwange
Vnde hebbe em synen wyllen nicht ghelaten
Dyt alle en konde my nicht vele baten.
Were cristus vor my so bitterliken nicht ghestoruen
560 Dar mede he my den hemmel heft vorworuen
Dar vor sy em lof vnde ewyghe ere
Noch entsette ik my vnde my gruwet sere:
Wo ik in dem lesten rychte schal varen
Dar syk myne conciencie schal openbaren
565 De ik nicht reyne hebbe gheklaret
Ok nicht de reformacien rechte bewaret
Des bydde ik gode mynen heren
Dat he synen torn wille van my keren
Maria vnde alle de hylghen vth mynem orden
570 De dorch ere guden werke synt gheworden
Salich. de bydden nu io vor my armen
Dat syk de ewyghe god myner io nu wille erbarmen
Vnde lathe my io nu schriuen in dat boek der ewyghen salicheyt
Dorch syner guderterende gruntlosen mylden barmherticheit.

Døden til munken
Døden til munken

Døden til munken

    De doet
575 Broder monnick du hefst dy gode ghegeuen.
To voren eyn vullenkomen leuen
Den boden vnde den raden des heren
Dar van en woldestu dy nummer keren
Dy hylge orde is ghemaket sunder arghe list
580 Den recht to holden van wat regulen du ok bist
Du syst en kartuser efte eyn benedictiner
Eyn bernardusmonnick efte eyn augustiner
Van dem orden franciscus dominicus efte anscharius
Uth sunte martens kloester. brixius efte van sunte hilarius
585 Du syst van eynem hoghen orden efte van eynem ringen
Nicht eghens schaltu hebben van allen tytliken dyngen
In wyllighem armode. horsam vnde vthmodicheyt
Hir vp dat fundament dynes ordens steyd
Hefstu dat so gheholden vnde nicht vorkeret
590 Alse de hylghen vaders dat hebben inghesath vnde ghereformeret
Men ick vrochte dy in velen saken schuldich
Dattu nicht en byst ghewest in horsame duldich
Vnde ieghen de rechten regulen vaken ghedaen
Vnde hefst nicht de rechten voedstappen ihesu cristi ghegaen
595 Hefstu ok na dynem vormoge den willen godes vor dy ghenomen
So vruchte dy nicht dyne noet is nu to eynem ende ghekomen

Ridder
Ridder

Ridder

    De ridder
Help ridder sunte iurgen mynem herten is gans bange
Tauende sad ick alto lange
By dem konynge mynem gnedigen heren
600 Dat dede ik em to groten eren
Dar to der konningynnen myner gnedighen vruwen
Denede ik myt gantzen rechten truwen
Dorch ere vnde gud hebbe ik myn lyf vaken ghewagen
Hir vmme wart ik to ridder gheslagen
605 Ick hopede noch lant vnde slote to vorweruen
Id feylt. my duncket dat ik moed steruen
Heren vnde vorsten mochten my wol lyden
Ock hebbe ik ghewest in velen striden
Dar ik grote manheyt hebbe bewiset
610 Dar ik seer wart in ghepriset
Vertich iar hebbe ik nu henneghebrocht
Myner selen salicheyt hebbe ik noch nicht vele ghesocht
Men allene staed vnde wertlyke ere
Dar moed ik nu alrede van dat bedrouet my sere
615 Noch wolde ik bedriuen manheyt groet
Mochte ik ersten komen vth desser noed
Men my duncket de doet begynnet my to drawen
Alse eyn de dar rydende kumpt vp eynem grymmighen lauwen
God de my an dem cruce heft vorlost
620 De helpe my wente an der werlde vynde ik nenen trost

Døden til ridderen
Døden til ridderen

Døden til ridderen

    De doet
Her ritter wat hefstu in dynem synne
My duncket du wult gans node van hynne
Du sechst dattu werest leef by den heren
Dat de dy helden in groten eren:
625 Wat helpet id dy nu to desser stunde
Haddestu nu gode den heren to vrunde
Vnde dyne sunde nu van dy gheleyt
Vnde haddest dy wol to steruende bereit
Dat were dy nu nutter wan iennych lant
630 Dat swert is dy ghegeuen in de hant
Helpen recht to beschermen myt vliticheyt
Dar to den louen der hylgen cristenheit
Vordedingen helpen went in den doed
Dar vmme drechstu dat golt so rod
635 Du sworest eynen eed des was ghenoch
Do men dy tho ritter sloch:
Weddewen vnde weysen by tho staen
Dyt schal doen eyn islyk rittermatsman
Men torneyen. steken dantzen vnde springen
640 Vnde alle idelicheyt is ghewest van dynen dyngen
Dyt al vnde ock ouel ghewunnen gud wyl dy nu nicht baten
Holt an id is tyd de werld mostu nu vorlaten
Men schal dy nu vor den groten heren bringen
Hefstu wol ghevechtet so machstu nu. te deum laudamus syngen

Kannik
Kannik

Kannik

    De canonnik
645 Help got du werdighe hylge drevoldicheyt:
Wo rechte we my myn herte deyt
En quam ik nve in so groete noed.
Ik dencke wer dyt sy de naturlike doed
Dar vp hebbe ik noch nicht vele dancken ghesad
650 Myne prouene hebbe ik ok noch nicht lange ghehath
Se is wol veerteynhundert gulden wert
Ock hebbe ik dar wol drehundert dockaten na vortert
Myt dem dat ik vorschenckede in den hof to rome
Er ik wart gheheten eyn canonnick in vnsem dome
655 Tovoren wart ick tho kollen in dem rechte eyn baccalarius
Dar na tho lubeck eyn rike vicarius.
Hadde ik myn dinck recht darna gevlegen
Ik hadde noch twe vette prouene ghekregen.
Dar to eyne gracien myt guder probenden
660 Dyt stund altohope to mynen henden
Nu byn ik erst to state ghekomen
Vnde vor eynen prelaten vp ghenomen
Bysschop to werden dat mochte my ock noch wol bescheen:
Wolde de doet noch lenger hebben myt my ouerseen
665 Des besten des ik my nu hir vth berade
Is dat ik gode bydde vmme syne gnade
Dat he dorch syne gruntlosen mylden barmherticheyt
My io nu wyl geuen syne ewighen salicheit.

Døden til kannikken
Døden til kannikken

Døden til kannikken

    De doet
Her domhere proficiat bona dies:
670 Wan du vorgetten wordest van my dat were wat nyes
To kollen in dem studium dar en hebbe ick dy nicht ghesocht
Men hir hefstu nu dyn leuent to eynem ende ghebrocht
Van dynen vetten prouen dar sechstu vele af
Se helpen dy nu nicht eyn hauerkaf:
675 Willich armoed were dyner selen nu beter artzedie:
Wan al dat quatzen vnde ok de freterye
Dar van du dynen licham hefst gheholden so vet
Vnde de sele gans sere in vare gheseth
Myt symonia. hovart vnde ghiricheit
680 Vnde welken anderen sunden dar vele van ghescreuen steit
Dyt wert nicht ghesecht to dy alleyne
Men alle de anderen papen ik ok dar mede meyne
He sy prouest. deken. vicarius efte officiante
Cappellan. soccentor. koster. efte eyn ander slafante:
685 Wo gy myt den armen clerken plegen to appelleren
Myt vorsate dat se al er gelt scholden vorteren
Al is dyt gheistlyk recht id wroget doch de conciencien
God wil hir van suluen afspreken de rechten sentencien
Men vindet mannighe ynnighe presters van eynem reynen leuen
690 Voruullet myt dogeden van den is dyt nicht gheschreuen

Borgmester
Borgmester

Borgmester

    Borgermester
Help god wat dancken hebbe ik ghedregen mit sorghen
Beyde openbar vnde ok by my vorborghen
Dar van myn ghemoete is vaken worden besward
Vor vnse borger vnde des ghemenen volkes wolvard
695 Dar ik ghans vlitichlik hebbe vp ghedacht
Beyde dach vnde dar to ok de nacht
Nvewerlde weren my so swaer myne synne
My duncket de doet wyl my nemen van hynne
Ik hadde hopet he scholde my noch welke tyd sparen
700 Dat ik myn dynck beth mochte klaren
Vnde ock noch vele sake to eynem ende worde gherichtet
Dar myn staed seer to is vorplichtet
De vor my syn ghebracht myt klaghe
Al togerde ik vnde satte id in daghe
705 Doch is vmme des besten willen vele ghescheen
Hir vmme hope ik god wil gnedichliken myt my ouerseen
De meenheit kan myner noch gans ouel entberen
Och wolde de doet syk noch lange tyd van my keren
Men nenerleyewys ghyft he my lenger quyd
710 Hir vmme here vorbarme dy myner wente id is nu de rechte tyd

Døden til borgmesteren
Døden til borgmesteren

Døden til borgmesteren

    De doet
Her borghermester de sorge vnde ok dat arbeyt
Dattu hefst ghehat vor de borger vnde meenheyt
Vnde hefstu de sake vlitich ouerghedacht
Vnde nicht de personen efte gelt gheacht
715 Vnde hefst den riken gherichtet so den armen
So wyl syk got diner wol erbarmen
Vnde wil dyn arbeit hochlyken belonen
Men dyne missedaet en wert he ok nicht schonen
Also efte du dyn eghen ghenuth meist hefst gesocht
720 Dar mede vyllichte de meenheyt were in last ghebrocht
Efte du hefst ghekoft rente efte tollen
Dat sy in acker. in wyssche. in dorper efte in mollen
Dar vmme du vor den vorsten de warheyt icht hefst ghespard
Vnde in dagende dyne worde so nicht gheklart
725 Up dattu dyne rente alle mochtest krygen to dynem vromen
Dar van de meenheyt icht were in welke last ghekomen
To allen weldigen renteneren is dit alsus ghesecht
Vnde dyt nicht dy allene toghelecht:
Wente dyn staed is myt groter sorge beladen
730 Hefstu den wol gheholden so en schal dy nicht schaden
Vnde de bode godes vor dy ghesath in al dynen dingen
So vrochte dy nicht dy schal wol ghelingen
God wert anseen dyn arbeyt vnde dyne rechtuerdicheit
Vnde wert dy dar vor gheuen de ewyghen salicheyt.

Læge
Læge

Læge

    De arste
735 Se ik myn water rechte an
So is myne kunst altomalen ghedaen
De doet wil my nu alsus lonen
He dencket myner nicht lenger to schonen
Mannighem hebbe ick gheholpen myt myner kunst
740 Eyn deel vmme gelt eyn deel vmme god. eyn deel vmme gunst
Nu kan ik my suluen nicht lenger redden dat leuen:
Worde my ok eyne halue appoteken gheuen
Eyn rike man hadde my boden ghesant
He gaf my eynen nobelen in de hant
745 Dat ick em guden raed mochte gheuen
Sus hebbe ik em vp de appoteken gheschreuen
Noch ock eyn ander de is mede in dem rade
Dar queme my ok noch af eyne vette brade
Myt velen krancken de eren trost vp my setten
750 Men de doet en wil myner nicht vorgetten
De sake wyl kort so myt my werden
Dat myn licham wert tho ghevoeget der erden
Hir vmme ik god alle desse sake beuele
Vnde ick bydde em dat he wylle entfangen myne sele
755 Cosma vnde damian gy hylgen arsten vnde merteler beyde
Vorweruet my io nu to gode gud gheleyde.

Døden til lægen
Døden til lægen

Døden til lægen

    De doet
Her doctor vele hefstu ghesecht van dynen kranken
Nu beghinnestu suluen ok sere tho ancken.
God is de hogeste arste vnde de beste
760 He helpet erst vnde ok in dat leste
He sleyt vnde maket wedder ghesunt alle daghe
An sele an liue na synem behaghe.
Men schal den arsten eren so heft salomon gheschreuen
Hir vmme en schal syk dyn herte nicht vorheuen.
765 Wente suluen kanstu dy nicht gehelpen klein noch groet
Men god mach dy helpen vth aller noet
Dat deyt he gerne wente he is vul gnaden
So vern du de armen nicht hefst so seer beladen
Vnde hefst to vele geldes van en ghenomen
770 Al was en dat ok weynich tho hulpe komen
So we dat wil dat syk god siner schal erbarmen
De schal ok barmhertich wesen ouer de notroftigen armen
De hylgen arsten vnde merteler cosma vnde damian
De hebben dyt alsus myt vlyt ghedaen
775 De mynschen arstedyeden se an sele. an lyue vth rechter myldicheyt
Dar to leten se sik mertelen dorch den louen der cristenheit
Dyner mesterschop en schal allene nicht tohoren
Dattu alle tyt scholest gelt vpboren
Men meyst vmme leue dyne kunst dorch god bewisen
780 Nicht du allene men al de syk an kunst der arstedie prisen
Dat sy in dem houede. in den benen. efte in dem maghen
Den krancken to gode reysen dat belonet god to ewyggen daghen

Adelsmand
Adelsmand

Adelsmand

    De iuncher
Help god vnde alle hylghen wo schal ik dyt iummer flyen
Ik was tauende in twen kumpennyen.
785 Ik dranck vele ock sat ik eyn weynich to lange
Dar van is my in dem maghen so bange
Efte wer ick schole alrede steruen
An tytlikem ghude kan ik nicht wol vorderuen
Myn vader heft my so vele to hope lecht
790 Dat ik byn gheheten ein rike knecht
Ok hebbe ik so vele rente by welken heren
Dar mede ik wol mach blyuen by groten eren
Steken spelen dantzen vnde springen
Seydenspyl pypen bungen vnde singen:
795 Wol tho leuen na iunger ghesellen vyse
Myt vrouden vrolich wesen my to eynem pryse
Dyt is ghewest myn vroude vnde al myn tydvordryf
Nu lecht id de doet myt my in eynen kyf
Alsus en wyl he my nicht en vreden laten olden
800 Lyf vnde gud kan ick vor em nicht beholden
He lecht my an wedage vnde smerte
Dar tho wyl he tobreken myn iunge herte
Nicht en kan ik em entghaen efte entlopen
Ok en let he sik myt nemem gelde vmmekopen
805 Cristus de vor my leet den bitteren doet
De kome my to hulpe in myner lesten noet.

Døden til adelsmanden
Døden til adelsmanden

Døden til adelsmanden

    De doet
Juncher du most mede sunder iennigerhande schimpen
De wegge is vp ghegetten wente an den tympen
Dat schaltu in solker wyse vorstan
810 Dyn leuent heft einen ende vnde is vorghan
Vele sechstu van dynen renten vnde guden dagen
Vnde dyn iunge lyf beghynnestu ser to klaghen
Men dine sele is bevlecket myt sunden vnreyne
De bode godes hefstu gheachthet gans kleyne
815 Eyn iunck man schal by tyden leren
To denen gode synem heren
Eer en de doet alsus besleit:
Wente waket sprikt ihesus vnde weset bereyt
Laddichghenger vnde lose partye hefstu ghesocht
820 Myt dessen hefstu de eddelen tyd vnnutte tho ghebrocht
Vnde dat tytlike gud myt en vnnutte vorterd
Gode to denen hefstu nicht wol ghelerd
Dat gud heft dy got vorlent vnde nicht ghegeuen:
Klare rekenschop wyl he van dy hebben merke dat euen
825 Hefstu de notroftighen armen ghekledet vnde ghespiset
Vnde sus dy in den werken der barmherticheyt bewyset
So hefstu dy by gode ghemaket gude rente
Vnde dyner selen eyn seer gud testamente
Dat dy ewych mach komen tho guder bathe
830 Vnde helpet dy in den hemmel to grotem state.

Eremit
Eremit

Eremit

    De klusener
God de du in marien mynsche byst entfangen
Vnde letest dy an eyn bytter crutze hangen
Ick bydde dy vmme de marter de du vor my ledest willighen
Vnde vmme vordenstes willen al diner leuen hyllighen
835 Umme alle der guden werke wyllen de in der cristenheyt werden ghedaen
So see my armen sunder barmhertichliken an
Dat dyn durbar lydent vnde de merter swere
Mote my io nu helpen to der ewyghen ere:
Wente de guden werke dar ick my hebbe an ghepryset
840 De ik de to loue vnde to eren hebbe bewiset
Dat is dy allene bekant efte se ok gud werden ghericht:
Wente dyt wed ik dat se ieghen dyne gudheyt synt ghewert altes nicht
Van dyner rechtuerdicheit hebbe ik vele ghelesen vnde ghehort
De vyent heft my ghans vaken ernstliken bekort
845 To allen stunden beyde den dach vnde ok de nacht
In arbeyde vnde armode hebbe ik myn leuent to eynem ende ghebracht
Des wes here andechtich nu in desser myner lesten stund
De du iammerliken vnde sere vmme mynen willen wordest vorwunt.
O here erlose my alse du dedest den hylghen heliam
850 Vnde alse du entwidedest den guden koninck ezechiam
Nym my here vth dessen elende
Myne sele beuele ik in dyne hende.

Døden til eremitten
Døden til eremitten

Døden til eremitten

    De doet
Ja broder conrat efte wo dyn name is gheheten
Dyner guden werke werstu altohant gheneten
855 Got wert dy lonen dorch syner groten barmeherticheyt
So vern du in dy neene ghuddunckelheyt
Hefst ghehad vnde ok nene glytzerie
Men bouen al othmodich also de vaders plegen in der wostenye
De ere leuent myt allen dogheden hebben ghetziret
860 Vnde van allen dotliken sunden vlitichliken gheviret
De synt dy al ghesath vor eyn exempel
Ok holt men se grot in gotes hylgem tempel
Alse paulus. antonius. iheronimus vnde macharius
Siluanus. benedictus. eusebius vnde hilarius
865 Myt al den anderen vaders der er name gode is bekant
Der ere sele in dessem leuende heft gheholden de oueren hant
Vnde den licham vndergheholden in groter spengycheyt
Vnde hebben alsus den hemmel ghekregen myt ghewalt vnde strengycheyt
Guder werke gode to loue leten se syk nicht vordreten
870 Ritterliken ieghen alle sunde ghevecht des let ene got ewich gheneten
Bystu ene ghelik dat sulfste lon gyft dy god in dem ewygen leuen
Vnde werst barmehertichliken in dat boek des ewigen leuendes ghescreuen.

Borger
Borger

Borger

    De borgher.
O here god wat hebbe ik dar vele vmme ghedan
Dat ik nu hete eyn beseten borger vnde ein vprichtych man
875 In myner ioget dede ik my an sorge vnde arbeyt
Up dat ik na mynem licham mochte doen ghemaklike reddelicheyt
Alsus was ik in der kerken vnde bath gode den heren
Dat he syne ghaue tho my wolde keren
Dat he my vnde myne negesten eruen
880 An tytliken goderen nicht late vorderuen
Ik hebbe vele kornes ghekoft in den guden iaren
Ik hopede gans wol mede to varen
Vele geldes begunde ik to hope to leggen
Dar vmme myne nabers my ryke seggen
885 Men wat batet dat my nu dat ik hethe eyn rike man
Ik kan wer sytten efte ghan
Vele geldes wolde ik noch hebben an rente ghelacht
Dar vp hebbe ik ghefynset dach vnde nacht
Dat ik mynen eruen mochte maken vaste rente
890 Vnde se wol bewaren in mynem testamente
Nu hebbe ik na mynem willen id so nicht bestellet:
Wente de doet myn leuent sere qwellet
Vnde wyl my nenerleye wys gunnen de tyd
Hir vmme bidde ick gode myt allem vlyd
895 Dat he my myne sunde wylle vorgeuen
Vnde helpe my in syn ewighe leuen.

Døden til borgeren
Døden til borgeren

Døden til borgeren

    De doet
Du borger ein olt doer van vorkerden synnen
Machstu ghelt vnde tytlik gud ghewynnen
Dar vp hefstu al dyn herte ghesat
900 Vnde is doch man eyn sundich schat
Den ghewynnet men doch myt arbeyde vnde smerte
So wor dyn schat is dar is ok dyn herte
Alsus sprack in dem ewangelio de here
Hethe ik dy eyn doer des laet dy nicht vorwunderen sere:
905 Wente id syn doren alghemeyne
De dar dat tytlike gud grot efte kleyne
Leuer hebben wan god den ewighen trost
De se heft gheschapen vnde ok vorlost
He is eyn doer de dar dotliken sundiget iegen god
910 He sy hoch efte syd arm efte rike sunder iennigerhande spot
Io he hoger in state is gheresen
Io groter doer he denne iummer mach wesen
Hir vmme hefstu dyn gud ghesammelt sunder sunde.
Den armen mede ghedelet so hefstu gode to vrunde
915 Is de sele sunder sunde so is se gode eyn anname pallas
De licham is eyn vul stinckende aes
Io men den mer straket io he mer begherd
Vnde wert doch int leste van den slymmen wormen vorterd
Godes leue vnde vruchten schalmen vor alle dinck alle tyd voransetten
920 Vnde vmme den tytliken schat der selen salicheit io nicht vorgetten.

Student
Student

Student

    De studente
Non non expectate beyde wat id is noch neyn tyd
Ick hebbe studeret myt grotem vliet
Dar en wolde ik neyn ghelt ane sparen
Up dat ik vor eynen ghelerden man mochte varen
925 In den seuen vryen kunsten plach ik io to wunderen.
Vnde ik hebbe gheleret eyne islike bysunderen
Vaken hebbe ik ghekreghen scharpe correxien
So wan ick io plach to vorsumen de lexien
Up der bursen sath ik tauende wat to lange:
930 Wy druncken scharpe dar van is my so bange
Im dem houede vnde ok in dem magen
Schal ik alrede steruen in mynen iungen daghen
Dat do ik nicht gerne vnde gans node
Ach mochte ik appelleren myt dem dode
935 Dat desse sake worde vele iar vorlenget
De myt my so ernstliken is betenget
Ach leyder neyn dat is impossibile:
Wente my is in alle mynen ledematen we
In dem rugge. in den syden. vnde ok in dem maghen
940 In den benen. in dem halse wente to mynem bragen
Hir vmme spreke ik. miserere mei deus
Vorlaet my nicht wente du byst myn here et redemptor meus

Døden til studenten
Døden til studenten

Døden til studenten

    De doet.
Ia ia her domine efte iohannes wo ik dy schal heten
Miserere mei sechstu to dem heren des machstu gheneten:
945 Wente van siner groten barmherticheyt
Mach dy dat ewyghe leuent wesen bereit
Vnde nicht van dyner kumst de du hefst gheleret:
Wente dyne werke hefstu vaken vorkeret
De lere des hilghen ewangeliums hefstu nicht vlitichlik ghesocht
950 Men sunder godes vruchten dyn leuent alsus hengebrocht
Dat gelt dat dy dyne elderen int studium hebben ghesant
Dat hefstu ein deel nicht wol bewant
Vortert vnde to ghebracht manckt wilder partye
Eyn deel in der bursen. in kroghen. vnde ok vp der corlye
955 Dorch god dedestu dy neyn grot vngemak
Men du haddest eyne conciencien so rume alse eyn hoppensack.
Alsus woldestu dorch god nouwe eyn wort vordregen
Men dy mostemen placebo seggen vnde don alderwegen
Gheschach dy ichtestwat entegen so woldestu vort to rome laden
960 Myt ban vp dattu dynen euen minschen brochtest to schaden
Myt drincken spelen hefstu den hilghen dach henghebracht
Des vasteldaghes vaken ghegetten hefstu klene gheacht
Dar to vorboden spyse sunder ee gheleuet
Dar mede gy halfpapen den leyen quade exempel geuet
965 Bystu vnschuldich so is van dy dyt nicht gheschreuen
Vmme dyne rechtuerdicheit wert dy god den hemel wol gheuen

Købmand
Købmand

Købmand

    De kopman.
Ik hebbe ghereyset to water vnde ok to lande
Vmme myne kopenschop vnde euentur mannigerhande
Nu ersten wolde ik beghynnen to wanderen
970 Ostwert. sudwert. in engelant vnde ok in vlanderen
Al mach ik alle desse wege suluen nicht wancken
So synt doch dar hen alle myne ghedancken:
Wo ik gelt vnde gud mochte ghewynnen
Dar vp hebbe ik ghedacht myt alle mynen synnen:
975 Wente na gelde vnde na gude steyt al myn moed
Likerwys alse der katten na der mues doet
Men leyder wat is myn bate dat ik vuste hebbe gheghiret
Vnde hebbe den hylghen dach ok nicht vaken gheviret
De doet de iaghet my myt groter iacht
980 Vp en hadde ick noch nicht gedacht
Ik meende he scholde my hebben lange ghesparet
Dat ik myne rekenschop beth hadde gheklaret
Vnde mochte denne myn herte to vreden setten
Vnde vp gode dencken den ik vaken hebbe vorgetten
985 Dat wolde ik alle nahalen wan ik beghunde to olden
Wente syne hylghen x ghebode hebbe ik nicht vele geholden:
Wente myn staed is ghewest van euenture groed
Vmme ghelt vnde gud hebbe ik ghehad mannighe sware noed
Scholde ik so vele dorch godes leue lyden
990 Nummer vullenbrochte ik dat to nenen tyden
Doch du here byst ghuderterende vnde dyne barmherticheit is groet
Hir vmme help my io nu wente ik see den gruwesamen bytteren doet

Døden til købmanden
Døden til købmanden

Døden til købmanden

    De doet:
Kopman to steruende bistu gans bedrouet
De werlt heft dy doch men ser gheouet
995 Dat gud hefstu myt arbeyde ghewunnen. myt sorgen beseten
Mit drofliker noet mostu id laten vnde vorgeten
So wan de arme was benodiget vnde gheenget
So hefstu em sine ware afgedrenget
Du hefst klene conciencien dar van ghemaket
1000 Efte du dar myt haluen ghelde bist by gheraket
Help krum help recht du nemest id al mede
Myt loggen vnde ok welke valsche eede
Der hefstu nicht gesparet mochstu gelt ghewinnen
Valsche vnrechtuerdicheit hefstu ghebruket myt alle dinen synnen
1005 Dyne ware vormenget dat quade manckt dat gude to hope.
Unklar gewest in talle. mathe. wichte. rekenschop vnde ok in kope.
Up woker hefstu dine ware wedder vorborget
Vnde hefst dine sele ouel besorget
Dorch leue de du hefst gehat to den vorghenckliken dyngen
1010 Bystu ok vnschuldich so scal dy wol ghelingen
Vnde hefstu rechtuerdicheit in diner hanteringe ghehad
Vnde de bode godes vor dy ghesad
So is dyn arbeyt vordenstlik wo id is ghedaen:
Wente vmmeslach moed wesen dat is van noden tovoren an:
1015 Wol dem iennen de sunder droch efte ghiricheit rechtuerdich dar ynne is
Vnde den armen mildicheit bewiset de kricht den hemmel dat is wys.

Nonne
Nonne

Nonne

    Kloster nonne
Eya help Maria my ys ouel to mode
Schal ik alrede steruen dat do ik node
Ik hadde ghehopet noch mer to leren:
1020 Wo ik scholde denen gode mynem heren
Dem ik myne sele hebbe vortruwet gans
Up dat ik mochte entfangen der iunckvrowen krantz
In dem ewighen rike na dessem leuen
Den my god so myldichliken wyl gheuen
1025 Myn flesch is vaken worden bekoret.
Dar mede myne innicheit wart vorstoret
De werld vnde ok des vianden lyst darby
Dar van ik alle tyd bekoret sy
Sus hebbe ik ghehad der temptacien gans vele.
1030 Up dat ick gode mochte offeren eyne reyne sele
Men myt wertliken dingen hebbe ik my vele beweret:
Wente myn orde dat so nicht heft gheleret
Noch vruchte ik dar vmme to lyden pyne grot
O ihesus wes my gnedich dorch dynen doet
1035 Maria de du vnder dem cruce werest bedrouet went in den doet
Help my nu in desser myner lesten noet
Dat ik io by dy ewych mote blyuen
Vnde dat my god late in dat boek des ewygen leuendes schriuen

Døden til nonnen
Døden til nonnen

Døden til nonnen

    De doet
Kloester nonneken vorvere dy nicht tho sere.
1040 Desses dantzes hefstu grote ere:
Wente de dar syk gode heft ghegeuen
Vnde de dar wyl voren eyn gheystlik leuen
De schal syk gans van der werlde keren
Vnde by tyden steruen leren:
1045 Wente waket sprack vnse here vnde weset bereyt
Vnde keret iw van der werlde dede is vul valscheit
Wente gy wetten nicht de stunde noch den dach
Dat cristus iuwe sele van iw nemen mach
Hir vmme hefstu iennighen godesdenst ghedaen
1050 Dar vor schaltu nu groet lon entfan
Hefstu dy ok bekummert myt wertliken ydelen dyngen
Dat wyl dy in grote pyne bringen.
Sus hefstu ghedaen iegen de regulen vnde des ordens ghedicht:
Wente to den boden vnde raden godes hefstu dy vorplicht
1055 Hefstu id gheholden god wylt nu belonen
Vnde wil dy barmhertichliken kronen
Myt der kronen der ewighen salicheyt
De allem godesdeneren gnedichliken is bereyt
Desse heft cristus vorworuen myt synen dode vnde hylghen wunden
1060 Alle den de in synem denste willichliken werden ghevunden.

Håndværker
Håndværker

Håndværker

    De amptman
Help god vnde de hylghe man sunte loye
In dem pinxten scholde ik scheten na dem papoghoye
Men leyder de doet wil my nicht laten der tyd.
He gheyt my na myt allem vliet
1065 Gysteren gink ick vth myner werkstede
Do tzetterden my rede al myne lede
Hadde ick nicht ghewest eyn man so wilde
So hadde ick lange ghewest olderman in vnser ghilde
Alsus mochte ik denne villichte hogher in state hebben gheresen
1070 Men och leyder id en mach nicht wesen
My is wee in dem houede vnde ock in den lenden
In dem buke. in dem halse. vnde ok in beyden henden
Myn ampt hadde ik myt vlite gheleret
Mynen ghildebroderen was ik leef vnde wert
1075 Dyt alle helpet my nicht tho desser stunde
Och hadde ik nu gode vnde syne hylgen to vrunde
Dat mochte my nu helpen beyde kleyn vnde groet
Hir vmme here helpe my nu in desser myner lesten noed
Dat byttere lydent dattu vor my hefst willichliken angheghaen
1080 Dat late io leue here nu vor alle myne sunde staen.

Døden til håndværkeren
Døden til håndværkeren

Døden til håndværkeren

    De doet
Ia mester amptman du holst sunte loye vor eynen patron
Dat is ein teken dattu nicht gherne vele machst doen.
Nicht also dat desse grote hilghe dar an heft iennighe schult
Men du deyst nicht alse du kanst men alse du wult
1085 Dyn ampt hefstu ghearbeit myt losheit al schon vor ogen
Bynnen feil dar mannich mede wert bedrogen
Du syst ein goltsmyt. eyn maler. sydensticker efte ein becker
Eyn scroder. ein snytzer. eyn tymmerman. efte ein steyndecker
Eyn peltzer. remensnyder. eyn schriuer. eyn bynder efte eyn gerwer
1090 Dede maken laken haren scho klippen pattinen luchten efte eyn ander verwer
Dede maken armborste. sadele. hoede[. sl]eue. tunnen. butte efte vlasschen
Boke. parment. venster. rade. budel efte taschen:
Kannen gropen. kettel. potte. luchter efte ein ander gheter
Eyn weuer. eyn packer. eyn bruwer. eyn sacker. eyn scherer. eyn smerer. eyn vorsprake. efte eyn ander kreter
1095 Eyn knokenhauwer. eyn kuter. eyn wechter. eyn sluter. eyn spelman. efte eyn pyper
Eyn wegher. eyn dregher. eyn sagher. eyn bragher. eyn smyt efte ein slyper
Eyn mattenvlechter. eyn lemenklicker. eyn boltendreyer. ein pylsticker. eyn rinckfylre efte ein neteler
Ein senpdreger. ein lichtewegher. ein strohacker. eyn voerman. eyn korfmaker. eyn klockeman. eyn hoker. efte eyn gardener
Eyn steynhauwer. eyn murer. eyn harnsmaker. eyn schurer, eyn spynre efte eyn trumper
1100 Eyn appoteker. efte eyn vysweker. eyn tepper. eyn oltlepper. eyn racher efte eyn ander stumper
De ok in den boden godes syn ampt mit truwen deyt
Sunder twifel is em dat ewige leuent bereyt

Kirkeværge
Kirkeværge

Kirkeværge

    De werkmester
Nu rope ik an al de patronen in vnser kerken:
Wente nu voele ik vnde kan dat ok rechte merken
1105 Dat my nu de doet nicht lenger wyl sparen:
Wo vele euentures my is ok weddervaren
So is doch dyt euentur seer vorschreklik:
Wente ik byn ghewest eyn mynsche gans brecklik
Dar tho hebbe ick mannighen winckel ghesocht
1110 Eer ik id alsus hir to hebbe ghebrocht
Doch hebbe ik in sorgen vele myt der kerken to donde
Hir vmme wolde ik dat my de doet welke iar lenger schonde
Myt vlite wolde ik noch vele laten buwen
Vnde der kerken patronen beth denen myt allen truwen
1115 In myner ioget was ik eyn kopman in prusen
In liflant. in lettowen vnde ok in rusen
Van der kopenschop konde ik nicht vele to hope bringen:
Wente ik was eyn gud gheselle mede in vele dingen
Ik ath vnde dranck alle tyd gerne dat beste:
1120 Wor men gelt vorterde was ik nicht gerne de leste.
Nicht wolde by my bliuen suluer efte golt
Hir vmme moste ik do leren denen vmme tzolt
Seuen iar lanck beyde papen vnde leyen
Dar na quam ik to schepe vor eynen schriueyen
1125 Do hadde ik my wol also eyn houesch man
Hir vmme wart my ein schon schyp vnder de voete gedaen
Dar segelde ik mede in de baye. ok ostwert mannigerwegen
Do vorwerf ik vele geldes ia to deghen
Doch wolde id my to lesten nicht lucken
1130 Dat schyp seggelde ik in den strant to vele stucken
An mynen danckwart ik alsus des schepes quyd
Alsus hebbe ik vuste in sorgen ghesletten myne tyd
Men nu moed ik eynem wunderliken wech angaen
Hir vmme bydde ik here god see my nu barmhertichliken an

Døden til kirkeværgen
Døden til kirkeværgen

Døden til kirkeværgen

    De doet
1135 Vor desse de hir navolgen sette ik dy du werkmester ersten an:
Wente du gheystlike goder most vorstaen
In etliken landen hetet men dy eyn vorstender der kerken
De sodan ampt hebben scholen vlytichlik merken
Dat to dem gripeswolde is ghescheen ein exempel
1140 Van einem vntruwen werckmester de den hylghen tempel
Vnde der kerken ghelt so angheleyt vorpralde
Dat en dar na de duuel mit lyf vnde selen wechhalde
So welk vorstender de kerken ok myt truwen menet
Dem wert wol ghelonet wente he groten luden denet
1145 Ok synt der borsendreger noch vele meer
Der ok ein is de sevarende schipheer
Mannich vntruwichliken vele in synen budel iaghet
Se konen reken so id en alderbest behaget
Al de myt gelde werden vorlacht synt hir ghemenet
1150 Efte den iennich groet ampt is vorlenet:
Wente god de alderwegen is he en wilt nicht vorgetten
Myt dem suluen scheppel wil he wedder meten
Dat sy recht krum vele efte weinich bysunder
So we id ok sy eyn radman eyn schaffer efte eyn vormunder
1155 Eyn schulte eyn schepen eyn olderman efte ein richter
Ein hofmester eyn kokenmester eyn schriuer efte eyn ander dichter
Eyn voget eyn lantknecht eyn schencke efte eyn molner
Eyn vysmester eyn teygelmester eyn bumester efte eyn tolner
Eyn segelgrauer eyn munter eyn wantsnyder efte eyn lenewantstriker
1160 Vnde alsodan leene. weddeknecht tzyseknecht. eyn horker efte eyn ander slyker
Eyn mekeler eyn wraker eyn meter efte ein dachlonre
Ein iegher eyn velle ghilder eyn termynre efte eyn ander tronre
God kent al ere namen van wat state efte ampte se ok synt
De dar wol deyt de kumpt draden dar hen dar he id vynt

Bonde
Bonde

Bonde

    De burman
1165 Neen twar wo scolde ik so alrede steruen
Ik wyl noch anders tho werke gaen myt den gherwen
Wan ik leuen mochte wente in de arne
Myn wyf heft ock noch wol veftein stucke gharne
Dat heft se suluen allene ghespunnen
1170 Ick hebbe ok twintich voeder hauwes ghewunnen
Alsus wyl ik my erneren vnde komen wol to vorn.
Ok hebbe ick gheseyet wol xviii. scheppel korn
Dat mach ik al na der tyd laten meyen
Vnde denne vp dat nye echter weddertoseyen
1175 Nicht eyn schyte mochte my schaden mochte ik leuen
Ok wolde ik mynem iuncheren alle sine pacht wol geuen:
Wan he vp my is tornich vmme welke sake
Wo draden ik denne vort synen wyllen make:
Kricht he nenen ossen he nympt wol eyn swyn efte eyn par ghoese
1180 So schenket he my denne vth synem gheuerweden krose
Alse eyn fyn iuncher heft he syck by my in alle synen worden.
Nu kumpt de doet vnde wyl my alderdynges morden
Dat he doch voer in dat holt vor eyn qwad iar
He deyt des nicht he wil my nu hebben ia twar
1185 Got mach my helpen wan id em behaget
Men my duncket id moed allikewol nu syn ghewaget.

Døden til bonden
Døden til bonden

Døden til bonden

    De doet.
Su tytke eyn burkerle van dem langenhagen
Van hir to scheden dat mostu nu hastighen waghen.
Wultu dy ok weren dat ys nicht vele wert
1190 Al geuestu ok dar vmme dyn beste pert
Dattu steruen schalt des gyf dy man tovreden
Cristus de vor dy den doet heft gheleden
De wil dy nu sunderliken lonen vor dyn arbeit
So vern du id hefst gedaen in rechtuerdicheit:
1195 Wente dar syn etlike bur de plegen to vloken vnde to sweren
Myt veler vnrechtuerdicheit se syk erneren
Alse ebrekerie: vullendrincken. deuerie vnde dobbelspyl
Sodane god in syn rike nicht hebben wyl
Hefstu nicht ghenomen woker vp iennich pant.
1200 Vnde hefstu eynem anderen nicht afgheploghet syn lant
Vnde hefstu den teyn gheboden godes horsam ghewesen
De dyn kerckhere dy plach vortolesen
Vnde hefstu dy nicht bekummert myt touerie
Vnde recht ghelouet sunder iennigerhande wyckerie
1205 Vnde hefstu nemande in worden in werken ghedaen leyt
So is dy de hemmel sunder twifel io so wol bereyt
Efte du haddest ghewest eyn klosterman
Gha vort vnde toue nicht wy mothen hastighen vordan

Begine
Begine

Begine

    De baghine
Och doet schone myner noch vmme ihesus willen
1210 Sus lange hebbe ik my erneret myt der spyllen
Dar to hebbe ik gheknuttet vnde ghewracht
Vnde myt klenen sorghen myn leuent henghebracht
Do myne vrunde my nicht konden ryke beraden
Do makeden se van my eyne begynen draden
1215 God heft my nu in dessem state so ghesterket.
Nu ik ok der werlde staet rechte hebbe ghemerket
Dat ik my in god wol hebbe ghegeuen tovrede:
Wente myn bichtuader my ok kortes sede
Dat de here in dem ewangelio heft ghesecht
1220 Dat alle dede syne hant an de ploch lecht
Suet he to rugge na der wertliken ere
He is godes rike nicht werdich sprickt vnse leue here.
By dem ploghe is eyn gheystlik leuent bekant
Dar an hebbe ik gheslaghen myne hant
1225 Hadde ik nu mynen trost an de werlde gheleyt
Id were doch altomalen vorlorn arbeyt
Dat merke ik wol nu myn leuent gheyt na dem ende
Hir vmme leue ihesus ik bevele my dy in dyne hende
Ik bydde dy vmme dyn lydent vnde wemoed marien
1230 Dattu my van allem elende vnde kummer willest vrien
Vnde wes du io nu myn ewighe trost
De du my myt pynen swarliken hefst vorlost

Døden til beginen
Døden til beginen

Døden til beginen

    De doet
Vorver dy ni[c]ht suster kornute efte baghineken
Dat is my like vele wer du hetest wobbeke efte kristineken
1235 Dattu byst eyn baghine vnde hefst sodan namen
Des en schaltu dy neynerleye wys schamen
Eyn afghesneden othmodich kleed schaltu draghen
Dattu nicht der werlde. men gode scalt behaghen
Men hir bistu enteghen ghewest in velen dingen:
1240 Wente nye tydinge kanstu draden hir vorbringen:
Wente krychstu wat to wetten ghysteren efte huede
Wo drade kumpt dat vort manckt de lude
Nicht en scholdestu id achten dat der werlde angheyt
Dar vmme drechstu eyn afghesneden kleyt
1245 Men godes denst myt vlyte achten
Vnde dy vlitich vor alle wertlike ydelicheit wachten
Dyt horet to den baghynen vnde ok dede heten lullebrodere.
Se scholen wesen der krancken wechter vnde hoedere
Dar to se dreghen. reynighen vnde boren
1250 Meyst dorch god so wert er denst nicht vorloren
Leren scholen se dat men den krancken vor schal lesen
Dat en aldermeyst nutte vnde gud mach wesen
Ere sele to bringende to der ewighen salicheyt
Hefstu sus ghedaen so is dy de hemmel sunder twifel bereyt
1255 Vnde vor dyn sympel afghescheden leuen:
Wyl dy god eyne sunderlike kronen geuen

Rytter
Rytter

Rytter

    De houe ruter.
Wol vmme wol her wat wyl hir werden
Ik kan nicht riden noch ghaen vp der erden
Vp myn pert vnde harnsch plach ick my to vorlaten
1260 My duncket dat wil my nicht lenger baten
Myn here de hertoch was my werlich holt
He gaf my alle tyd dubbelden tzolt
Dar to alle de guden mans in dessen landen
De my vor eynen guden ghesellen kanden
1265 De mochten my altomalen gans wol lyden:
Wente ik gans willighen myt en plach to riden:
Konde ik nu klare bichten vnde beruwen myn sundige leuen
Vnde mochte ik nu vnrecht gud weddergheuen
So mochte ik werden myner sunde qwid
1270 Ach vnde wee de doet let my nene tyd
He kumpt iagende efte he hebbe den schrul
He maket my rasende. synneloes vnde alderdinges dul
Nicht lange wyl he myt my ouerseen
He wil my eyn vel rucken. ok duncket my he wil my de hud afteen:
1275 Wolde he my noch lange laten leuen
Ick wolde em al myn harnsch: dar to mynen guden pagen geuen
He achtet id nicht he wil beholden de oueren hant
Here god help my wente dem dode moed ik setten eyn swar pant

Døden til rytteren
Døden til rytteren

Døden til rytteren

    De doet
Hofgheselle du bist ein ruter ghenant
1280 Ik scholde dy wol iuncher heten lange her eyn pant
Ik wil myt dy vechten in dessen daghen
Ghewynnestu so werstu nu tho ritter gheslagen
Men dyne rouerye wil dy hynderen vnde bringen in vaer
De du hefst bedreuen hemelyk vnde openbar
1285 Dar to dyne valcheyt vnde vndoget groet
Vloken. sweren. quatzen vnde ouermoed
Sodane stucke myt velen schedichliken dingen:
Willen dy nicht to gode bringen:
Wo vaken hefstu den vnschuldighen helpen vorherd
1290 Men gode to denen hefstu nicht wol ghelerd
By dem varende kopman vnde ok dem armen bur
Den ere neringe wert ghans sur
Dorch rechticheyt behort dy by en lyf vnde sunt to laten
Hefstu dat ghedaen dat schal dy nu mer baten
1295 God belonet alle gud wo id ok is ghescheen
De vmme synen wyllen gud deyt groet efte kleen
Hefstu wat gudes ghedaen god wil id nicht vorgetten
Is id anders he wert dy ock wol de bothe setten
Alle quaet let he pynighen alle gud belonen
1300 Tred hastighen vort dyne groten wort helpen dy nicht eyne bonen.

Jomfru
Jomfru

Jomfru

    De iunchfrou.
Ich wo sere ik my vorverde
Ik was vil na gevallen vp de erde
Ouer nacht do lach ick vnde slomerde:
Wo rechte selsen dat my do dromede
1305 My duchte wo ik sege den bitteren doet
Dar van is my gheworden eyne kranckheyt groet.
Ik sach den doet riden vp eynem lauwen
Myt eynem swerde beghunde he my tho drawen
Nicht en loue ik dat ik alrede schole steruen
1310 Grote ere mochte ik van der werlde vorweruen
Byn ik doch eyne fyne iunge derne
Myne elderen behelden my ok ghans gherne
Up dat dat se my eynem fynen manne geuen
Dar ik in dem echten state mede mochte leuen
1315 Na der werlde lop kynder mochte ghewinnen
Men o wy leider de doet wil my des nicht laten begynnen
He sparet nicht myn slechte. gelt. efte myne ioget
Myt allem ernste he syk nu by my voghet
Och wolde he my doch laten leuen
1320 Dar wolde ick alle myne suuerliken klenode vmme geuen
De my hebben gheeruet de elderen myn
Men dyt en mach so nu nicht ghesyn
Maria myt allen hilghen de syn myn trost
Dat ik van allem quaden werde vorlost
1325 Myn hilge engel vnde myn apostel sunte thomas
Helpet my io nu to komen in des hemmels pallas

Døden til jomfruen
Døden til jomfruen

Døden til jomfruen

    De doet.
Junckfrowe ghysseltrud efte wo dyn name is gheheten
Dantze vort vnde laet dy des nicht vordreten
Du plechst doch gherne to dantzen vnde to springen
1330 Vele nie leede kanstu leren syngen
Dyne ioghet hefstu ghebruket in lichtuerdicheyt
Vnde alle tyd ghesocht wertlike idelicheit
Hastighen make dy vort vnde wes rede
Dar synt vele achter de moten ok alle mede:
1335 Wo se ok hethen. sefke lyseke wobbeke kynke efte margrete.
Drutke ryckel abelke almode vnde agnete:
Wolborch hille heylke vnde kristinke.
Barthe alheit iutke vnde katerynke
Petronille clare myke vnde lucie
1340 Anna wyndelke hempe vnde sofie
Ghese kunneke syke vnde odylly
Metke barbran heseke vnde cecilli
Lucke priske yde vnde armghard.
Elsebe applonye scholastke vnde lutghart
1345 Leneke hebele winneke vnde wybbeke
Ursele brygitte sylke vnde tybbeke
Odeke wylmoed nelleke vnde hilleborch
Hedewich fredeke engel vnde remborch
Belke beke helke ymmeke vnde olghard
1350 Hertken konke agate tredet alle vord in desse vard
Helena swenneke dorthie vnde gerdrud:
Komet altomalen dantzet myt desser junkfrowen ghyseltrud
Hebbe gy gheleret gude werke to vullenbringen
So moge gy nu vroliken. te deum laudamus syngen
1355 Maria wart in erer ioget gheoffert in den tempel
Allen iunckfrowen to eynem hilgen exempel
Up dat se er scholen volghen in aller doghet
Vnde in godes denste hennebringen ere bloyenden ioget

Håndværkersvend
Håndværkersvend

Håndværkersvend

    De amptknecht
Help sunte marten du grote hylghe man
1360 Ick kan wer sytten efte gan
In dem kroghe sat ik in dem laghe.
De nacht al vth wente to dem lichten daghe
Myne kumpane beghunden myt my to dullen:
Wy druncken dat beer by haluen vnde by vullen.
1365 Ik dranck wente dat ik nicht meer en mochte.
Ik stund vp wo draden ik de doren sochte
Ick volede dar na myt der hant
Do vel ik myt dem koppe iegen de want:
Wo ik wedder vp de voete quam to staen
1370 Dar en weed ik nicht eyn wort van
Do ik vp der straten my begunde vmmetoseen
Ik trat mysse vnde vel in den rennensteen
Myne kumpane drogen my do to hus in der tyd
Ok wart ik do mynes remen vnde budels quid
1375 Dar hadde ik noch ynne vyf schyllinge in redem ghelde
Ik loue nicht dat ik dat al vorspelde
Hadde mannich euentur myt my ghedyet
So wolde ik draden hebben ghevryet
Up myn ampt dat ik wol hebbe gheleret
1380 Myn vordenede lon hebbe ick slymliken vorteret
Hadde ick wat gheheghet nu to gheuen den armen
God wolde syk myner denne wol erbarmen
Doch syne barmherticheit is groet alse my vaken is ghesecht
Hir vmme leue here god dencke an my wente ik byn io eyn arm knecht.

Døden til håndværkersvenden
Døden til håndværkersvenden

Døden til håndværkersvenden

    De doet
1385 Amptgheselle id is al eyns wat amptes dat du bist
Van mi en hefstu nu nene lenger vrist
Dyn dach is ghekomen vnde ok de stunde
Hefstu mit truwen ghearbeidet des kumpstu nu to vunde:
Wente we dar nicht vthghift dat vordenede lon
1390 De sunde ropt to gode in sinen tron
De dar ok vpboret dat lon dat he nicht vordenet
Dem wert weddervmme de sulue wrake vorlenet
Van gode de alle dinck rechte richtet
Ein amptknecht schal doen dar to he sik heft vorplichtet
1395 Myt truwen arbeiden de stucke de to synem ampte horen
Alsus mach he sunder sunde syn vulle lon vpboren
Des hilghen daghes schal he gode denen myt truwen
Vnde laten sik syne sunde ruwen
Dar vmme is de hilghe dach van gode inghesath:
1400 Wente den werkeldach hefstu nene tyd ghehad
Men hir enteghen hefstu nye vunde ghesocht
Vnde den hylghen dach in velen sunden henghebrocht
Der du des werkeldaghes nicht kondest bekomen
Alsus hefstu des duuels denst vor dy ghenomen
1405 Myt spelen. drincken. vnde anderen vnkuschen dingen
Botzelen dobbelen karden vnde vnhoueschem syngen
Haddestu gude werke ghedaen na dynem vormoghen myt vlyt
Recht nu queme dy dat to hulpe vnde ok to ewigher tyd

Amme og barn
Amme og barn

Amme og barn

    amme vnde kint.
Ach god wat schal ick seggen to dessen stucken
1410 Alse ik id dencke dat wil my so nicht lucken
Dyt kynt dat dar is iunck vnde kleen
Dat en wil de doet nicht lenger ouerseen.
He nympt id wech myt der hast
My duncket he sparet wer werd efte gast
1415 Ok sparet he nicht vrunde. suster efte broder
Ok nicht my de ik byn des kyndes amme efte moder
He halet se wech alleghader
Dat husghesynde ock den sonen myt dem vader:
Wat mach dat menen dat he sus iaghet
1420 He achtet nicht dat dyt suuerlike kynt wert beklaget
Och mochte id leuen wente to synen mundighen iaren
Vnde wolde de doet id denne vordan sparen
Vnde ick mede mochte afleuen de tyd
Dar vmme wolde ik doen alle mynen vlyd
1425 So mochte ik denne trost hebben van dessem kynde
Dat ik hir nu in desse doeke wynde
Men leyder desser bede werde ik nicht ghehort
Ik moed vp der stunt suluen mede vort
Hir en wil anders neyn dantzent af werden
1430 Men alsus werde wy nu ghevoeghet tho der erden
De doet de nympt beyde dat kynt vnde my
O here god desse sake de beuele ik dy.

Døden til ammen
Døden til ammen

Døden til ammen

    De doet.
See hir du rechtuerdighe god
Wat wyl hir af werden
Och seker dar synt gans vele duller lude vp der erden
1435 De men doch vor wise mynschen holt int ghemene
Men de wisheit de in en is de is gans klene
Der bistu eyn des kindes moder efte amme
Dat kynt dat hir licht vnschuldich ghelik eynem lamme
Dat kricht den hemmel sterft id in siner vnschult
1440 Wente cristus in pinen vnde myt groter dult
Heft gheopent den hemmel den de dar synt ghedoft
Den heft he en myt synem blode vnde bitteren dode ghekoft
Vnde du begherest dat id moghe leuen noch vele iar
Och wat mannigherleye groter vaer
1445 Moste dyt kynt staen in grotem euenture
Nu is id ghevriet van dem helschen vuere
Darto des veghenvures vnde van velem quaden
Hir vmme laet gode den heren bouen dynen willen raden:
Wente alle minschen de dar hebben den cristennamen
1450 De synt vorbunden to dren stucken altosamen
So vern se dencken salych to wesen myt gode
Int erste moten se holden de hilghen teyn godesgebode
Int ander de seuen dotliken sunde to vormiden
Int dridde in dem rechten cristenlouen bliue to allen tiden
1455 Den louen myt guden werken tziren vnde dar inne olden
Merke wo vele is der de dyt rechte holden
Salich is dede sus in vnschult wert van hir genomen
Vnde mach alsus sunder sunde vor den heren komen
Salich is dede des dodes stunde vnde godes rike myt vlite wachtet
1460 Vnde de desser werlde ydelen valscheyt nicht en achtet
Men noch is he saligher vnde dat is wys
De dorch den doet desser valschen werlde wol berouet is.

Kapitel 61

    De doet.     Dat lxi ghesette
Den mynschen wundert nu wo dat mach tokomen
Dat nu dorch roef so vele ghudes wert ghenomen
1465 Beyde to water vnde ok vp dem lande.
Ok wundert en dat nu de plage godes mannigherhande
Pestilencie. vnfrede. dure tyd. vnwedere groed
Vele kranckheyt. nye suke vnde mannighe noed
De mynschen mere plaget wan in olden iaren
1470 Do plach int ghemene id so nicht to varen:
Willen de mynschen anseen isliken staed bysunderen
So en derf en dyt so seer nicht wunderen
Der werlde staed is leyder nu so gheworden
Dat de meyste hoep holt eynen sundighen orden
1475 Alle dat quad dat nu in der werlde schued
Alse men horet vnde ok openbare sued
Dat kumpt her van der sunden de de mynschen doen:
Wente vor alle gud wil god gheuen sunderlik loen
So wyl he ok alle sunde sunderliken plagen
1480 Dat dede he noch vele strenger in iennen olden daghen
De leue godes is by den geistliken worden kold
De rechtuerdicheit is by den vorsten gheworden old
De gude raet is vorghaen van den olden
De loue vnde godes ghebod wert van dem volke ouel gheholden
1485 To der iunckfroweschop plegen de iunckfrowen grote leue to dregen
De echte staed wert manckt velen feyl gheholden mannigerweghen.

Kapitel 62

    De doet     lxii
SO wan in ertyden de schypman vnde kopman to schepe ghingen
So plegen se sik to bekummeren myt godliken dingen
Se plegen ere sunde to beruwen vnde ok to bichten
1490 Vnde leten syk ok eyn deel myt gode berichten
Likerwys efte se scholden gan in den doet
Vp dat god se bewarde vor alle noed
So wan de kopman schipman nu syn vp dem lande
Se driuen grote sunde vnde vele schande
1495 In drunckenheit ouervloet in vloken vnde myt kyue
Ghan se to schepe so volghen en eyn deel de losen wyue
Varen se denne wol dat kumpt van godes barmherticheyt
Homoed ghiricheyt vnde vnkuscheyt
Vmme desser drier sunde willen de meysten mynschen vordomet werden:
1500 Wente desse dre holt men draden vor nene sunde vp desser erden:
Wat rechtuerdigher bur weren in ertyden wor synt de nu:
Wo weynich is der de ere salicheyt vlitich soeken wer ik efte du
So we is dede ane strafent wandert in dem wege der warheyt
Dat is dede godes willen myt allem vlyte deyt
1505 Vnde gyft synem euenmynschen wat em behort vnde syk sulven mede
Desse mach syk vormoden to krighen godes frede.

Kapitel 63

    De doet. lxiii
De hilghen godes synt mynschen ghewest alse wy
Grote bekoringe hadden se ok dar van en weren se nicht vry
Men se hebben ouerghewunnen vnde wedderghestaen
1510 De worde des hilghen ewangeliums seghen se vlitich an
Dar alsus gheschreven steyt dat rike der hemmel lydet ghewalt;
De weldeners entfangen dat. wente se mannichvalt:
Vnde vele ghewelde erem licham andoen
Hir vmme entfangen se dat ewighe lon
1515 Dreghe wy den cristennamen vnde do wy vnrechtuerdicheyt
So wyl id vns gan alse dar gheschreuen steyt
Dat de here wil seggen wan wy vor em komen des syt bericht
Ik segge id iw vorware ik en kenne iuwer nicht:
Wolde god myt den sunderen nicht barmhertichliken ouerseen
1520 Wo scholden se denne iummer godes torn konen entfleen
Sendet god vp vns mannigerleye plaghe
Dat is he vns plichtich alle daghe
Dat vele gude dat wy ock entfangen dat kumpt van syner barmhertycheyt
Vnde nicht her van vnser rechtuerdicheit
1525 Do wy wat gudes dat deyt dorch vns god de here;
Do wy quaet dat kumpt her van vnser eghen quaden lere
In kledinge. in worden. in werken. vynden de mynschen nye vunde
Vnde alsus vormeren se ere bosheit vnde sunde

Kapitel 64

    De doet     lxiiii
Dre viande hebbe wy de vns vorvolghen aldermeyst
1530 Alse vnse eghen flesch. de werld vnde de bose gheyst
De wertliken mynschen konen syk suluen nu wol bekoren
Se doruen des duuels inblasent nu nicht sere horen
Alsus in dem boke der oltvaders steit gheschreuen:
Wo dat eyn hillich broder vele duvel sach kleuen
1535 Vmme eyne klues dar eyn hillich broder ynne was
Desse sulue wanderde ok dorch eyne stad ok vor des koninges pallas
Dar sach he men eynen duuel vp dem torne bouen
Den beswor he by synem cristenlouen
Dat he em seghen scholde dat em duchte wunder
1540 Dat he allene were ouer der stad dar doch mannich sunder
Inne were. vnde dat by des hilghen broders tzellen
So vele duuel weren dat he er nicht konde tellen
De duuel sprak. desse in der stad de synt doch vorloren:
Wy behouen hir nener duuel mer wente se konen syk suluen wol bekoren
1545 Ik wachte se man dat se in den sunden bliuen
Dat wert my nicht sur neyn grot arbeyt derf ik dar vmme driuen
Vnde de duuele de du by dem ynnighen broder hefst gheseen
De konen altosamende ene nicht tho eyner dotsunde theen
¶Nu hebbe gy ghehort wo dat is toghekomen
1550 Dat nu in der werld so vele plage wert vornomen
Alse dat de mynschen syn quad vnde sundich
Vnde in veler bosheyt synt se sere kundich.

Kapitel 65

De doet         Dat lxv capittel
Alsus is hir to voren vele ghesecht van etliken staten
Van den hogen vnde syden ock van gheystliken vnde wertliken prelaten
1555 Nemande vtghenomen he sy vnrechtuerdich efte de dar heft recht
He sy arm ryke old iunck here efte knecht
Se we dar is vnschuldich vnde dem id nicht an en gheyt
De wert hir nicht ghestraffet de late id staen alse id steyt
So we dar is an dessen efte anderen dyngen ok schuldich
1560 De en kurre hir nicht wedder men he wese otmodichliken duldich
Vnde betere sik dat is de wille godes des heren
Ok schal de mynsche sik bereden vnde by tyden steruen leren:
Wente de tyd is anstande in korter vryst
Dat dar is tokomende de here ihesus crist
1565 Vnde wert dat gherichte holden myt den guden vnde ock myt den quaden
Och des is groet behoef dat men syk hir vp mach wol beraden:
Wente men lest van sunte ieronimus dem groten hillighen
He dede den willen godes myt vlyte vnde ok gans willighen
By synen daghen was nemant de so strenge vnde hillichliken leuede
1570 Iodoch eme alle tyd gruwede. tzetterde. vnde he beuede
So wan he ouerdachte dat gherichte. den iungesten dach
He schrift suluen. ik ethe ik drincke efte wat ik doen mach
In lesende. scriuende. slapen. waken efte wat id sy
Alle tyd hore ik des gherichtes basunen des duncket my
1575 Dede alsus lud staet vp gy doden vnde sumet nicht:
Komet alle to der rekenschop vor dat rechte ghericht
Ach god heft desse grote hilghe dit sus vlitich bedacht
De doch myt dyner hylghen hulpe heft ghebracht
De helen byblien der hylghen schrift eyn fundament
1580 Uth hebreesch vnde grekscher sprake in dat latyn ghewent
Dem cristeliken volke to eynem ewighen profyt:
Wat menen doch de mynschen de nu noch in dem leuende syd:
Wente desse hilghe ieronimus was doch so sere myt dogheden dorchghewyret
Likerwys also dat firmament is myt den sternen dorchghetziret
1585 He begerde to steruen vnde vroude syk to des dodes stunden
Des gheliken synt de eddelen hyllighen alle gudwillich to steruende ghevunden
Nu beclagen syk de mynschen to steruen dat is quad
Hir en is doch io neen bliuende staed:
Wente iob secht eyn mynsche da van eyner vrowen wert gheboren
1590 Is ghelyk eyner schonen blomen vtvorkoren
Alsus he wasset groyet vnde bloyet
Altohant darna wert he wedder ghemoyet
In dem dat he wedder afnympt vnde vorsorret
Vnde ghelik der vmmegheslaghen blomen vordorret:
1595 Korte tyd schal he leuen in sorghen vnde vndult
Vnde schal myt mannigherleye droffenyssen werden vorvult
Vnde wert denne vortreden alse he to der erden wert gheleyt
Alsus it dyt leuent vorvullet myt veler kranckheyt
Io de mynsche mer wasset io em mer afsleyt:
1600 Wente alle daghe de doet em eyne dachreise negher gheyt
Naket vnde arm is de mynsche in desse werld ghekomen
In iammer vnde myt droffenissen werd he wedder van hir ghenomen.

Kapitel 66

    De doet Dat lxvi ghesette
Hir vmme nicht en spare ik wer adel efte ioget
Neyn ghelt. staed. wysheit. efte doghet:
1605 Weset altomalen by tyden bereyt
Vnde komet alle her in mynen kreyt
Ik wyl iw vp de erden nedderstrecken
Vnde ernstliken eynen voed lenger recken
Hir en mach nemant wedder spreken
1610 Eynem isliken wyl ik syn herte thobreken
He sy olt. junck.. arm. efte rike
Ik neme se mede alghelike
De syk duncken gud efte van eynem eddelen state
Dat kumpt ene altes nicht to bate
1615 Nemant is eddel noch gud men god alleyne
Hir vmme merket rechte dessen sproke alghemeyne
De de werlt eddel holt vnde hoch gheboren
Merke wat hebben se vor den anderen mynschen tovoren.
Na eyner wyse werden se ghetelet. gheboren alse de anderen
1620 So lange alse god wyl mogen se vp dessem ertrike wanderen
Se konen nocht entvlegen ock neene mirakel vullenbringen
Ok anderen mynschen ghelik in sodanen notroftighen dingen
Alse eten. drincken. slapen. rowen konen se nicht entberen
Hir vmme scheme dy slyck vnde dreckhoep dattu bouen dynen heren
1625 Dy vorheuest de doch was so rechte otmodich
Vnde aller hyllicheyt vul vnde ouervlodich
Betrachte de dreckstanden de du vor dy drechst
Vnde dyne vulen conciencien dar du dy vaken mede slapen lechst
Bedencke wor du byst herghekomen vnde wattu nu bist
1630 Vnde wattu werden scolt in korter vrist

Kapitel 67

    De doet     Dat lxvii capittel
Vele doghede maken den mynschen eddel vnde nicht de bort
De doghede komen van gode vnde ghaen wedder to em vord
Alsus is he eddel de dar is vul veler doget
Vnde de vmme syner rechtuerdicheyt van gode wert vorhoghet
1635 So moghen de hilghen godes wol eddel syn
De hir vmme der rechtuerdicheit hebben gheleden smerte vnde pyn
Vmme god vnde dorch der rechticheit worden se hir sere ghemoyet
Alsus hebben se in velen dogheden werdichliken ghebloyt
De syk hir synes states efte adel beromet
1640 Wo mannich syne sele dar mede vordomet:
Wente de syk hir suluen alsus vorhoget
De wert nedder to der hellen gheboget
Myt den duuelen dede dorch den homoet vellen
Van dem hemmel wente nedder to der hellen.

Kapitel 68
Kapitel 68

Kapitel 68

    De doet         Dat lxviii ghesette.
1645 WIlle wy godes hofghesynde werden
So mothe wy manliken vechten vp desser erden
Wente des mynschen leuent is eyne ridderschop
So heft gheschreuen de hilghe duldige iob
De wech de to dem ewighen leuende gheyt
1650 Is ghans smal vnde enge alse in dem hilghen ewangelio gheschreuen steit
De wech to der hellen is breed grod darvor gruwet my sere
Vele mynschen wanderen den sprickt vnse leue here
Vele synt gheesschet wenich vthvorkoren vorwar
Dyt synt harde worde de dar staen gheschreuen openbar
1655 Hir vmme latet iw desse figuren vor oghen staen
Wente in korten tyden mothe gy daran
De stunde vnde de dach is gode allene bekant:
Wente alle dinck heft he in syner hant
Leuet so alse gy gherne willen steruen
1660 So ghift iw god dat hemmelrike to eynem eruen:
Wente de doet sendet iw nenen bref
He kumpt slyken recht so eyn deef
De syner selen salicheyt myt truwen menet
Vnde Gode myt allem vlite denet
1665 Vnde de bode godes heft vthvorseen
Dat he der nicht wyl breken nerghen neen
Vnde deyt bycht. ruwe vnde bothe vor syne sunde
Desse de schal syk vrowen to des dodes stunde:
Wente denne kricht he synes arbeydes eynen ende:
1670 Wan he schedet vth dessen iamerliken elende
Dorch den naturliken doet entfange wy dat ewighe lon
Alse dorch eyne dor gha wy dorch den doet in godes tron
Scholde cristus komen in syn rike.
Erst sterf he vor vns alghelike
1675 De knecht is nicht bouen synen heren
Alsus en kone wy vns des dodes nicht weren
He kumpt id sy vns lef efte leyt
Hir vmme waket vnde weset alle tyd bereyt
Sede cristus vnse leue here
1680 Eme sy lof danck vnde ewighe ere
De dyt heft ghedicht vnde laten setten
God mothe siner nummermer vorgetten
Vnde vorgheue em syne sunde kleyn vnde groet
Vnde helpe vns allen vth aller noed
1685 So wan de doet de sele schedet van dem liue
Dat se denne io ewich myt gode blyue.

A m e n
O mors quam amara est memoria tua homini pacem habenti in substantiis suis. Ecclesiastici xli.
Ghedichtet vnde ghesath in der keyserliken stad lubeck na der bord ihesu cristi
mcccclxxxix

Yderligere information